Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Chemie


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):


Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php


Chronologické řazení kapitol z chemie:
Pozorování a pokusy
Pozorování a pokusy
Hoření mědi, síra
Laboratorní pomůcky
Látky a jejich vlastnosti
Cukr, sůl, naftalen
Chemická věda a výroba
Chemické závody
Chemické výrobky
Vývoj společnosti, oheň
Směsi, minerály
Směsi, minerály
Fyzikální veličiny látek
Roztoky, různorodé směsy
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrace, usazeniny, odstřeďování
Destilační přístroj
Průmyslová destilace
Filtrování, suspenze
Filtrační papír
Přefiltrování roztoku
Nerozpustné materiály
Krystalizace a destilace
Krystalizace a destilace
Barva destilátu
Voda v domácnosti
Filtrace kalné vody
Samočištění vody
Vzduch, kyslík a život
Vzduch, kyslík a život
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Čistota ovzduší
Chemicky čisté látky
Časticové složení látek
Model atomu a jeho složení
Struktura atomů
Názvy chemických prvků
Periodický zákon
Periodický zákon
Dmitrij Ivanovič Mendělejev
Protonové číslo
Vznik chemické vazby
Slučování atomů, chemická vazba
Chemické vzorce
Molekuly a sloučeniny
Nepolární a polární vazba
Model vzniku molekuly
Ionty
Ionty
Elektricky neutrální atom
Anion, vodík
Výbušnost vodíku
Kyslík, ozon O3
Příprava kyslíku O2
Chemické vazby
Kyslík ve vzduchu
Vlastnosti chemických prvků
Chemické reakce
Chemické reakce
Zákon zachování hmotnosti
Kyselina chlorovodíková
Uhličitan sodný
Hmotnost chemických látek
Chemické rovnice
Chemické rovnice
Plošné modely molekul reaktantů
Alkalické kovy
Reakce sodíku s vodou
Halogeny
Halogeny
Vlastnosti halogenů
Halogenidy, oxidační číslo
Názvosloví halogenidů
Názvy a vzorce halogenů
Chlorid sodný, NaCl
Slučovací poměry v oxidech
Vzorce oxidů
Vzorce oxidů
Kovové a nekovové prvky
Kovy, polokovy a nekovy
Alkalické kovy
Alkalické kovy
Vlastnosti nekovových prvků
Elektronegativita
Reakce zinku s HCl
Vlastnosti alkalických kovů
Dvouprvkové sloučeniny
Rozpuštěná látka
Rozpustnost pevných látek
Rozpustnost pevných látek
Složení roztoků
Hmotnost roztoků
Peroxid vodíku
Bezkyslíkaté kyseliny
Kyslíkaté kyseliny
Kyselina dusičná HNO3
Koncentrovaná kyselina
Zředěná kyselina
Hydroxidy
Hydroxidy
Hydroxidové anionty
Hydroxid vápenatý
Tvrdnutí vápenné malty
Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy
Lakmusový papírek
Kyselost a zásaditost
Kyselost a zásaditost, pH
Indikátor lakmus
Barevná stupnice pH
Neutralizace, pipeta
Kyselý a zásaditý roztok
Průběh neutralizace
Průběh neutralizace
Roztok kyseliny sírové
Univerzální indikátorový papírek
Amoniak, žíraviny
Soli, vznik solí
Reakce kyseliny a hydroxidu
Vlastnosti solí
Chlorid draselný
Názvosloví solí
Názvosloví solí
Názvy a vzorce kyselin
Síran draselný
Srážecí reakce
Srážecí reakce
Průmyslová hnojiva
Sulfidy, dusičnany, sírany
Uhličitan vápenatý
Krystaly soli
Reaktanty a produkty
Reaktanty a produkty
Vznik oxidu uhličitého
Vodné roztoky, kyselost a zásaditost
Štěpení hydroxidu
Chemické rovnice solí
Neutralizace vodných roztoků
Uhlovodíky
Uhlovodíky
Měření teploty varu
Atom uhlíku
Alkany a cykloalkany
Názvy a vzorce alkanů
Cyklohexan C6H12
Hustota hexanu, hustota vody
Alkeny a Alkiny
Alkeny a Alkiny
Jednoduchá vazba, násobná vazba
Acetylen, karbid
Bromová voda
Ethylen C2H4, Areny
Zpracování ropy
Benzen C6H6
Naftalen C10H8
Zpracování ropy, zemní plyn
Destilace ropy
Benzín, krakování
Oktanové číslo
Polymerace
Polymerace, makromolekuly
Polyethylen, plastičnost
Sváření polyethylenových fólií
Benzín, motorová nafta
Deriváty uhlovodíků
Počet uhlíkových atomů
Uhlovodíkový zbytek
halogenderivát, PVC
Alkoholy a fenoly
Alkoholy a fenoly
Ethanol v alkoholickém nápoji
Glycerol, hydroxilová skupina
Karbonylové sloučeniny
Formaldehyd, aceton
Oxid měďnatý
Modely molekul uhlovodíků
Karboxylové kyseliny
Kyselina mravenčí, kyselina octová
Aminokyseliny
Aminokyseliny
Estery, ocet
Molekula ethylesteru kyseliny octové
Sacharidy
Disacharid, sacharosa
Škrob, glykogen, celulosa
Tuky, esterifikace
Mýdlo, tuky, bílkoviny
Živočišné bílkoviny
Pentahydrát síranu měďnatého
Oxid měďnatý
Síran měďnatý CuSO4
Vázaný halogen
Monosacharidy
Organické sloučeniny
Organické sloučeniny, plasty
Polyvinylchlorid, polystyren
Syntetická vlákna
Léčiva, pesticidy
Biotechnologie
Chemické zbraně, drogy
Zbraně hromadného ničení
Ochranná plynová maska
Fenoplasty, polyamidová vlákna
Chemické názvosloví a výpočty
Názvosloví oxidů a sulfidů
Názvosloví tříprvkových sloučenin
Látkové množství
Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Molární hmotnost
Jednotka molární hmotnosti
Výpočet molární hmotnosti
Stechiometrické koeficienty
Koncentrace roztoku
Jednotka koncentrace
Jednotka koncentrace
Výpočet koncentrace kapaliny
Kvantitativní průběh reakce
Pracovní postup
Koncentrace kyseliny
Výpočty v chemii
Hmotnost chemické látky
Redoxní reakce
Oxidace a redukce
Oxidace a redukce
Pokus se železným hřebíkem
Elektrolýza
Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Vznik plynného chloru
Průmyslové využití elektrolýzy
Galvanické pokovování
Redoxní vlastnosti kovů a nekovů
Ušlechtilé kovy
Samovolná redoxní reakce
Galvanické články a akumulátory
Přeměna chemické energie na elektrickou
Model galvanického článku
Koroze
Koroze
Ochrana před korozí
Děje při elektrolýze
Trubice tvaru U
Železná elektroda
Průběh elektrolýzy
Elektrochemické zdroje napětí
Rezavění železných předmětů
Hoření látek se vzduchem
Hořlaviny
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Hašení plamene
Pěnový hasící přístroj
Druhy hasících látek
Exotermické a endotermické reakce
Výroba tepla
Uvolnění tepla při reakci
Sluneční záření
Přeměny energie v přírodě
Fotosyntéza
Fotosyntéza
Výhřevnost paliva
Graf průměrné výhřevnosti paliv
Výroba průmyslových kovů
Schéma vysoké pece
Struska a roztavené železo
Výroba oceli
Železná ruda
Teplota vzplanutí
Surové železo
Rychlost chemických reakcí
Rychlost chemických reakcí
Změna koncentrace za jednotku času
Srážková teorie částic
Faktory ovlivňující rychlost reakcí
Vliv teploty na rychlost reakce
Zvětšování plošného obsahu
Chemické katalyzátory
Rychlost reakce s katalyzátorem
Biokatalyzátory
Vitamíny, hormony
Enzymy, sacharasy, amalasy
Vitamíny, hormony
Faktory ovlivňující rychlost
Rozklad peroxidu vodíku
Vnitřní rovnováha organismu
Důkaz vzniku kationtů
Pomůcky a chemikálie
Laboratorní práce
Průmyslová chemická výroba
Chemické zpracování
Žíhání směsi oxidu
Redukce oxidu
Polymerace
Polymerace
Automatizace výroby
Výrobní postup
Zásoby surovin
Národní výroba chemie
Životní prostředí a ochrana přírody
Ochrana ovzduší
Péče o životní prostředí
Chemický děj
Chemický děj a jeho zákonitosti
Chemické reakce a přeměny
Termochemie, exotermické, endotermické reakce
Termochemické zákony
Chemická kinetika
Rychlost chemických reakcí
Chemická rovnováha
Chemická rovnováha
Rovnovážná konstanta
Činitel chemické rovnováhy
Rovnováha v protolytických reakcích
Disociační konstanta, kyselina
Iontový součin vody
Redoxní rovnováha
Redoxní rovnováha
Beketovova řada kovů
Elektrolýza taveniny
Sloučenina uhlíku
Organická chemie, molekula
Izolace organických sloučenin
Kovalentní vazby
Kovalentní vazby
Konstituční vzorec
Sloučeniny acyklické, alifatické
Racionální vzorce, uhlovodíky
Reakce organických sloučenin
Eliminace, Substituce, Přesmyk
Činidla organické chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky, Alkeny, Alkiny
Cykloalkany, cykloalkeny, areny
Benzen, uhlovodíkové zbytky
Názvosloví uhlovodíků, hlavní řetězec
Dvojitá vazba, butadlen
Alkan, cykloalkan
Teplota tání alkanů, Konformace
Zákryt, židlička, vanička
Terminace, sulfchlorace, halogenace
Methan, Ethan, Propan, Butan
Adice brómu,cyklohexen
Markovnikovo pravidlo, polymerace
Aromatické uhlovodíky
Alkadieny, Butadien, Alkiny
Tautometry, Acetylén, hořák
Aromatické uhlovodíky, areny
Hoření benzenu
Nitrace toulenu
Kumen, sulfonové kyseliny
Petrochemie, recentní suroviny, ropa
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Halogenové deriváty uhlovodíků
Dipól, moment, polarita vazeb
Nukleofilní substituce, eliminace
Chloroform, tetrachlormethan
Dusíkaté deriváty, Nitrosloučeniny
Substituent, Nitrobenzen, Tritol
Chemické vlastnosti aminů
Chemické vlastnosti aminů
Barevnost organických sloučenin
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Karboxylové kyseliny
Amfoterní charakter, fenoxily, fenoláty
Eliminační reakce, alkohol
Redukce, nitrace, fenol
Fenol, sirné, bakelit, vlákno
Ethery, Dietylether, Dioxan
Karbonylové sloučeniny
Schiffové činidlo, oxidace, redukce
Jodoformová reakce, Aceton
Sytné a vícesytné kyseliny
Sytné a vícesytné kyseliny
Dekarboxylace kyseliny malonové
Urychlení esterifikace, kyselina nravenčí
Kyselina benzonová, ftalová, formyl
Vzorce funkčních derivátů, Polyester
Substituční deriváty, Ketokyseliny
Izotermický bod
Optická izometrie
Optická izometrie
Kyselina mléčná, vinná, citrónová, salicylová
Kyselina uhličitá, deriváty, močovina
Reaktivita, organické sloučeniny
Benzonové molekuly
Elektrofilní substituce
Nukleofilní substituce
Polární a nepolární molekuly
Hygiena, bezpečnost, laboratoř
Požár a výbuch
Požár a výbuch
Rychlost reakce peroxidu
Srážecí a komlexotvorné reakce
Silná koncentrace, oxoniový iont
Důkaz dusíku, síry, halogenů
Modely organických sloučenin
Barytová voda
Nenasycené uhlovodíky
Nenasycené uhlovodíky
Frakční buňka, acethylen
Aromatické uhlovodíky, naftalen
Halogen deriváty uhlovodíků
Příprava anilinu
Dusíkaté deriváty
Destilace alkoholu, hořlavina
Reakce alkoholu a fenolu
Esterifikace, Práce s žíravinou
Barevné reakce fenolů
Aldehydy a ketony
Aldehydy a ketony
Karboxylenové kyseliny, kapky
Stanovení teploty tání
Tepelný rozklad kyseliny
Schiffovo, Tollensovo činidlo
Vznik základních složek hmoty
Vznik základních složek hmoty
Fotony v oku
Zhuštění světla
Vznik vodíku
Elektron, proton, neutron
Positron, foton
Těžké atomy
Rozklad vody, vodík
Vznik těžkého vodíku
Vznik těžkého vodíku
Těžká a lehká voda
Molekuly vody
Těžké hélium, krystaly vody
Vzácné plyny
Pevná stavba atomů
Radioaktivita
Radioaktivita
Kladné atomy vodíku, radioaktivita
Helium, částice Alfa
Rádiová emanace
Mendělejevova soustava
První jednoduchá perioda
Značky chemických prvků
Mocenství, oběžné elektrony
Divné chování prvků
Váha atomu
Váha atomu
Jádro uhlíkového atomu
Rostliny a prvky
Výživa kyslíkem rostlin
Oběžné elektrony
Počet elektronů, sloučeniny
Molekula, elektrony atomu
Rozklad světla, podslupka
Sluneční světlo
Sluneční světlo
Výboj v induktoru
Spektroskop
Vznik hvězd
Mléčná dráha
Mlhoviny a hvězdy
Hvězda stálice a Slunce
Oběžnice, oběhové dráhy planet
Země a Měsíc
Země a Měsíc
Úbytek měsíce, příliv a odliv
Komety, meteory, asteroidy, prstenec
Hejno meteoritů, Jupiter
Nitro hvězdy
Teplota na hvězdách
Kovový plyn, jádro Země
Nebeská tělesa
Atmosféra
Kyanová atmosféra, hvězdné hřbitovy
Atmosféra, zmrzlý čpavek
Osiřelé planety, ohon komet
Kometové plyny
Počátky vzniku Země
Ochlazování Země
Mračna, vznik života
Stáří Země, ovzduší
Přírodní vědy, stáří zeměkoule
Geologie a radiologie
Geologie a radiologie
Radioaktivní prvky na Zemi
Polární záře
Stratosféra a troposféra
Mraky na obloze
Erupce a sopky
Země a vesmír
Kosmické záření
Kosmické záření
Radioaktivní prvky
Atmosférická elektřina
Nabitá atmosféra
Bouřky, atmosférické poruchy
Vodní kapka
Bouřka
Bouřka, blesk a hrom
Bouřkový mrak
Boysův přístroj, ionizovaný plyn
Úder blesku, elektřina
Molekula plynu, vodní kapky
Kulový blesk
Zemský pečetní vosk
Nafta v zemské kůře
Kovové karbidy, zemská vypuklina
Hoření acetylenu
Horniny určují stáří Země
Mořská sůl
Mořská sůl
Usazeniny v moři, sůl
Světlo a život ve vodě
Slunce vězní dusík a fosfor v tropech
Dno hlubinných moří
Kyslíkové ventily v moři, nafta
Kippův přístroj
Slaná voda
Hydrační továrna, voda a nafta
Benzin
Benzin, kyslík a síra
Světelné vlny
Parafin a asfalt
Aromatické uhlovodíky, tuha a grafit
Zpracování nafty
Vrtání nafty
Farmaceutický průmysl
Destilace, parafín
Destilace nafty
Nafta a uhlí
Nafta a uhlí
Bezmocný kyslík
Sapropel a Gyttja
Organické kyseliny
Bílkoviny a uhlohydrát
Vznik uhlí z rostlin
Tichá voda a nemělké břehy
Pálení uhlí, uhlovodíky
Vysokotlaké pece, uhlík
Vodní plyn, výroba benzínu
Čpavek a svítiplyn
Čpavek a svítiplyn
Kvasné kádě
Mineralogie, výzkum uhlí
Mastnost a sametovost
Plynárna, rozklad dřeva
Methan, koks, teplo, dinas
Dehet, čpavek, čistič
Svítiplyn, hnojivo, uhlí
Válka nad vodou
Válka nad vodou
Rozptýlené částečky
Hladinové molekuly
Adheze, odolnost, přilnavost, kohese
Teplo, trojný bod, H2O
Rozpouštění cukru
Cukrovar
Kapiláry
Kapiláry
Bubliny vzduchu
Mastné kyseliny
Kyselina olejová
Hydrování
Bílkoviny
Kapalina a pěna
Kapalina a pěna, rosol, chemik
Ječmen a cukr
Mladina, kotel, chmel, pivovarnictví
Rourové chladiče, mýdlo, pivo
Vaření mýdla, tuky
Výroba mýdla
Kvasné válce, výroba piva
Výroba svíček, přechlazená voda
Krystal, neživá příroda
Tekuté krystaly
Tekuté krystaly, pevné látky
Bílý a červený fosfor
Amorfní vid uhlíku
Sněžné hvězdy, zamrznuté jezero
Ledovec, krystalizace vody
Umělý led, kovové odlitky
Kovy, železná kamna
Strusky, nečistoty, Tammann
Cement
Heuslerova slitina, cement
Voda a tvrdnutí betonu, cement
Továrna na cement
Výroba kyseliny sírové
Drcení a pálení
Diamant, tuha, organická chemie
Čtyřstěn a šestiúhelník
Vzácné plyny
Vzácné plyny
Skleněný trychtýř
Kyselina sírová, H2SO4
Kyselina dusičná NHO3
Užití asbestu
Organická chemie
Osobnosti chemie
Hnojiva v zemědělstvíChemické prvky Mendělejevovy tabulky:
argon
arsen
antimon
astat
aktinium
americium
beryllium
bor
brom
baryum
bismut
berkelium
bohrium
chlor
chrom
cín
cesium
cer
curium
dusík
draslík
dysprosium
dubnium
darmstadtium
europium
erbium
einsteinium
fluor
fosfor
francium
fermium
gallium
germanium
gadolinium
helium
hořčík
hliník
holmium
hafnium
hassium
indium
iridium
jod
kyslík
křemík
kobalt
krypton
kadmium
kalifornium
kopernicium
lithium
lanthan
lutecium
lawrencium
mangan
měď
molybden
mendelevium
meitnerium
neon
nikl
niob
neodym
neptunium
nobelium
osmium
olovo
palladium
praseodym
promethium
platina
polonium
protaktinium
plutonium
rubidium
ruthenium
rhodium
rhenium
rtuť
radon
radium
rutherfordium
roentgenium
sodík
síra
skandium
selen
stroncium
stříbro
samarium
seaborgium
titan
technecium
tellur
terbium
thulium
tantal
thallium
thorium
uhlík
uran
Ununtrium
Ununquadium
Ununpentium
Ununhexium
Ununseptium
Ununoctium
vodík
vápník
vanad
wolfram
xenon
yttrium
ytterbium
zinek
zirkonium
zlato
železoZákladní chemické útvary:
Kyseliny
Kyselina sírová, teplota elektrolytu
Kapaliny a chemikálie
Proud v kapalinách
Kyselina chlorovodíková
Vlastnosti nekovových prvků
Bezkyslíkaté kyseliny
Kyselina dusičná HNO3
Koncentrovaná kyselina
Zředěná kyselina
Vznik oxidu uhličitého
Kyselina mravenčí, kyselina octová
Aminokyseliny
Monosacharidy
Hofmannův přístroj, elektrolýza
Hydroxidy
Hustota, hydroxid draselný
Kapaliny a chemikálie
Halogeny
Hydroxidy
Hydroxidové anionty
Hydroxid vápenatý
Tvrdnutí vápenné malty
Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy
Reakce kyseliny a hydroxidu
Štěpení hydroxidu
Oxid měďnatý
Názvosloví tříprvkových sloučenin
Koncentrace kyseliny
Barytová voda
Uhličitan, hydroxid
Oxidy
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Pasivní elektronické součástky
Poruchy rezistorů v obvodech
Trimr (Součástka)
Fotony v oku
Methan, koks, teplo, dinas
Kyselina dusičná NHO3
Kritický bod teploty
Atom
Válečné události druhé světové války
Atomový útok na Hirošimu
Tajné zbraně, V-1, V-2
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
Rok 1932 až rok 1933
Rok 1944 až rok 1947
Rok 1953 až rok 1956
Rok 1957 až rok 1959
Těžké atomy
Vzácné plyny
Molekuly
Molekula, elektrony atomu
Molekula plynu, vodní kapky
Molekulární teorie tekutin
Kapacita deskového kondenzátoru
Molekuly a sloučeniny
Kyslíkaté kyseliny
Molekula ethylesteru kyseliny octové
Pohyb molekul
Vypařování kapalin
Rozložení molekul, graf
Kovy
Život a práce našich předků, archeologie
Raný feudalismus
Obsah knihy
Jednotky hmotnosti, váhy
Vodiče a izolanty
Kovové a nekovové prvky
Soli, vznik solí
Význam kovů, rudy a surovin
Halogeny
Halogeny
Vlastnosti halogenů
Halogenidy, oxidační číslo
Názvosloví halogenidů
Názvy a vzorce halogenů
Alkalické kovy
Deriváty uhlovodíků
Uhlovodíkový zbytek
halogenderivát, PVC
Vázaný halogen
Deriváty
Deriváty uhlovodíků
Uhlovodíkový zbytek
Vázaný halogen
Racionální vzorce, uhlovodíky
Halogenové deriváty uhlovodíků
Dusíkaté deriváty, Nitrosloučeniny
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
Substituční deriváty, Ketokyseliny
Kyselina uhličitá, deriváty, močovina
Halogen deriváty uhlovodíků
Alkalické kovy
Alkalické články
Alkalický rtuťový článek
Alkalické akumulátory
Alkalické akumulátory
Alkalické kovy
Alkalické kovy
Vlastnosti alkalických kovů
Alkalické akumulátory
kovy alkalických zemin - koželužský špalek
Alkalický, neutrální, sulfitový způsob
Neutralizace
Neutralizace, pipeta
Kyselý a zásaditý roztok
Průběh neutralizace
Roztok kyseliny sírové
Vodné roztoky, kyselost a zásaditost
Neutralizace vodných roztoků
Chloridy
Země a vesmír
Umělý led, kovové odlitky
Molekuly a sloučeniny
Elektricky neutrální atom
Reakce sodíku s vodou
Chlorid sodný, NaCl
Kovové a nekovové prvky
Kyslíkaté kyseliny
Reakce kyseliny a hydroxidu
Chlorid draselný
Dusičnany
Rok 1245 až rok 1300
Kyselina dusičná NHO3
Bezkyslíkaté kyseliny
Kyselina dusičná HNO3
Názvy a vzorce kyselin
Sulfidy, dusičnany, sírany
Krystaly soli
Galvanické články a akumulátory
Dumasova metoda - dusičnan olovnatý
dusičnan sodný - dutá vlákna
Sírany
Kyselina dusičná NHO3
Nabíjení akumulátoru
Hmotnost chemických látek
Síran draselný
Sulfidy, dusičnany, sírany
Pentahydrát síranu měďnatého
Síran měďnatý CuSO4
síran amonný - sirob
Rychlost plynů, oxid siřičitý
Uhličitany
Kyselina dusičná NHO3
Uhličitan sodný
Hmotnost chemických látek
Tvrdnutí vápenné malty
Síran draselný
Průmyslová hnojiva
Uhličitan vápenatý
uhličitan - uhlíkové kontakty
Vlastnosti dřeva, celulóza
Uhličitan, hydroxid
Uhlovodíky
Aromatické uhlovodíky, tuha a grafit
Pálení uhlí, uhlovodíky
Uhlovodíky
Atom uhlíku
Oktanové číslo
Deriváty uhlovodíků
Uhlovodíkový zbytek
Modely molekul uhlovodíků
Vázaný halogen
Racionální vzorce, uhlovodíky
Alkany, alkeny
Alkany a cykloalkany
Cykloalkany, cykloalkeny, areny
Eliminační reakce, alkohol
Hagenův zákon - halogenalkany
Alkeny a Alkiny
Uhlovodíky, Alkeny, Alkiny
Cykloalkany, cykloalkeny, areny
Methan, Ethan, Propan, Butan
alkalizace - alkeny
halogenalkeny - halogenfenoly
Alkiny, karbidy
Alkeny a Alkiny
Uhlovodíky, Alkeny, Alkiny
Alkadieny, Butadien, Alkiny
alkiny - alkoholy
Kovové karbidy, zemská vypuklina
Vodní plyn, výroba benzínu
Vypalovací režim, karbid křemíku
Acetylen, karbid
Kobalt, wolfram, antimon
Prášková metalurgie
Výroba karbidů
Brusivo a brousící stroje
Benzeny
Kapaliny a chemikálie
Benzen C6H6
Benzín, krakování
Benzín, motorová nafta
Benzen, uhlovodíkové zbytky
Methan, Ethan, Propan, Butan
Hoření benzenu
Substituent, Nitrobenzen, Tritol
hydrazobenzen - hydrodinamický měnič
Alkoholy
9. až 10. století
Rok 1920 až rok 1923
Kapaliny a chemikálie
Alkoholy a fenoly
Ethanol v alkoholickém nápoji
Eliminační reakce, alkohol
Destilace alkoholu, hořlavina
Reakce alkoholu a fenolu
alkiny - alkoholy
alkoholy - alkylaminiové tenzidy
Fenoly
Neutralizace, pipeta
Alkoholy a fenoly
Glycerol, hydroxilová skupina
Amfoterní charakter, fenoxily, fenoláty
Redukce, nitrace, fenol
Fenol, sirné, bakelit, vlákno
Reakce alkoholu a fenolu
Barevné reakce fenolů
fázové posunutí - fenoly
fenolové pryskyřice - feritová anténa
Sacharidy
Sacharidy
Disacharid, sacharosa
Monosacharidy
Vědecký pohled na diety
Vlastnosti dřeva, celulóza
Polysacharidy, penetrace
Bílkoviny
Bílkoviny a uhlohydrát
Bílkoviny
Mýdlo, tuky, bílkoviny
Živočišné bílkoviny
kmitočtová záloha - koagulované bílkoviny
Vědecký pohled na diety
Doporučené dávky energie
Mladší muži, stravování
Hodnoty kalorického příjmu
Cukr, alkohol, bílkoviny
PVC, plasty
Vlastnosti halogenů
Organické sloučeniny, plasty
Fenoplasty, polyamidová vlákna
Rychlost reakce s katalyzátorem
Vlastnosti technických materiálů
Termoplasty, PVC
Katalizátory
Vodní plyn, výroba benzínu
Chemické katalyzátory
Rychlost reakce s katalyzátorem
Biokatalyzátory
Vnitřní rovnováha organismu
Organická chemie
Rok 1878 až rok 1879
Organické kyseliny
Diamant, tuha, organická chemie
Organická chemie
Kerrův článek
Zpracování ropy, zemní plyn
Deriváty uhlovodíků
Síran měďnatý CuSO4
Organické sloučeniny, plasty
Tkanina, dřevo
Elektrolýza
Rok 1800 až rok 1802
Rok 1834 až rok 1837
Rok 1886 až rok 1889
Vedení elektřiny v kapalinách
Elektrolýza
Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Průmyslové využití elektrolýzy
Děje při elektrolýze
Průběh elektrolýzy
Výroba hliníku
Vodík
Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Polarizace elektrod, akumulátory
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Stlačení kapalného tělesa
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Anion, vodík
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Kyslík
Rok 1948 až rok 1953
Nebeská tělesa
Lopatka oběžného kola turbíny
Vlhkost vzduchu
Defekt, izotop, proton
Atomy a molekuly
Vzduch, kyslík a život
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Kyslík, ozon O3
Mol, jednotka látkového množství
Dusík
Věcný rejstřík D až E
Nebeská tělesa
Měření teploty
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Atomy a molekuly
Pojistka, vařič
Vzduch, kyslík a život
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Polymerace, makromolekuly
Pentahydrát síranu měďnatého
Uhlík
Chemické a biologické vlastnosti atomů
Atomy a molekuly
Slučovací poměry v oxidech
Atom uhlíku
Pentahydrát síranu měďnatého
Železné a neželezné kovy
Surové železo
Zpracování oceli
Čistota oceli
Struktura peritu
Křemík
Aktivní součástky
Dioda (Součástka)
VACh triaku a diaku
Řez plošným tranzistorem
Polarita napájecího napětí tyristoru
Struktura tranzistoru MOS s kanálem typu P
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Zenerovy diody, závěrné a průrazné napětí
Dvouprvkové sloučeniny
Výroba oceli
Železo
Doba železná ve střední Evropě
Raný feudalismus
Parník, vykořisťování, buržoazie
8. století před naším letopočtem
Věcný rejstřík W až Z
Vodní plyn, výroba benzínu
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Magnetické vlastnosti látek
Magneticky měkká ocel
Slučovací poměry v oxidech
Měď
Doba bronzová ve střední Evropě
Věcný rejstřík L až M
Kalorimetrická rovnice
Vysoká hustota proudu
Termoelektrický jev
Peltierův efekt
Magnetické vlastnosti
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Výpočet hmotnosti tělesa
Pokus se železným hřebíkem
Zlato
Doba bronzová ve střední Evropě
Objevení Ameriky 1492
Průmyslová revoluce v Anglii
Kyselina dusičná HNO3
Soli, vznik solí
Výroba průmyslových kovů
Válka mezi Římem a Kartágem
Řím po ovládnutí středomoří
Jihoafrická republika
Obyvatelstvo Kanady
Stříbro
Průmyslová revoluce v Anglii
Promítací přístroj, diaskop
Objemová kapacita, nosič iontů
Výroba průmyslových kovů
Slévání mosazi, bronz
Chlad, vedení tepla, chlazení
Vlonovody, směrové spoje
Obyvatelstvo Kanady
stříbro
Cín
Doba bronzová ve střední Evropě
Úprava hrotu pistolové páječky
Slévání mosazi, bronz
Zinek, cín
Obyvatelstvo a kultura Asie
cín
Dvojitá krystalka
Olovo
Rok 1679 až rok 1699
Dálkové kabely, světlovody
Kuproxový usměrňovač
Nabíjení akumulátoru
Vybíjení akumulátoru
Olověný akumulátor, proud vybíjení
Pokles hladiny elektrolytu
Oktanové číslo
Galvanické články a akumulátory
Slévání mosazi, bronz
Chlor
Rok 1772 až rok 1780
Rok 1783 až rok 1786
Věcný rejstřík H až CH
Ionty, krystal
Slučování atomů, chemická vazba
antichlóry - antimonové rudy
Draslík
Rok 1802 až rok 1807
Slaná voda
Alkalické kovy
draslík
Fluor
Časticové složení látek
fluor
Fosfor
Rok 1663 až rok 1678
Věcný rejstřík E až G
Slunce vězní dusík a fosfor v tropech
Radioaktivní záření, izotop
Bessmerův konvertor
fosfor
Doporučené dávky energie
Hliník
Rok 1853 až rok 1855
Kalorimetrická rovnice
Indukčnost vodiče, Henry
Budoucnost polovodičů
Kovy a paliva
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Výpočet hmotnosti tělesa
Vzorce oxidů
Ušlechtilé kovy
Tavení oceli ve vakuu
Platina
Rok 1827 až rok 1831
Věcný rejstřík písmeno P
Kyselina dusičná HNO3
Tání a tuhnutí
platina - plavební zkouška
platina
Sodík
Rok 1802 až rok 1807
Rok 1859 až rok 1862
Věcný rejstřík písmeno S
Skládání barev, Barva tělesa
Ionty, krystal
Ionty
Alkalické kovy
Reakce sodíku s vodou
Halogeny
Výroba hliníku
Nikl
Vodní plyn, výroba benzínu
Reostaty a potenciometry
Magnetické vlastnosti látek
Rychlost reakce s katalyzátorem
Slévání mosazi, bronz
Nikl, olovo
Obyvatelstvo Kanady
Charakteristika Ameriky
Význam kovů, rudy a surovin
nikl
Rtuť
Rok 1714 až rok 1728
Rok 1797 až rok 1800
Vlastnosti plynů
Objemová roztažnost plynů
Alkalický rtuťový článek
Lékařský teploměr
Bimetalový teploměr
Jižní a jihovýchodní Evropa
rtuť - rtuťová výbojka
rtuťové relé - ručkový měřící přístroj
Síra
Věcný rejstřík písmeno S
Benzin, kyslík a síra
Kyselina dusičná NHO3
Nabíjení akumulátoru
Hoření mědi, síra
Chemické reakce
Hmotnost chemických látek
Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy
Síran draselný
Sulfidy, dusičnany, sírany
Zinek
Rok 1714 až rok 1728
Objemová kapacita, nosič iontů
Magnetické vlastnosti
Kovy a paliva
Roztoky, různorodé směsy
Ušlechtilé kovy
Zinek, cín
Teplotní roztažnost tělesa
Charakteristika Ameriky
Význam kovů, rudy a surovin


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro