Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Historie a dějepis


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):


Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova


Chronologické řazení dějepisných událostí:
Úvod do vyučování dějepisu
Začínáme se učit dějepis
Přehled pravěku, starověku a středověku
Život a práce našich předků, archeologie
Písemné prameny, muzeum
Chráněná historická jádra
Místo historických událostí
Kalendář, měření času
Historie, časová přímka
Písemné historické prameny
Prvobytně pospolná společnost, pravěk
Prvobytně pospolná společnost, pravěk
Pěstní klín
Starší doba kamenná
Doba ledová, mamuti
Kamenné nástroje, lov zvěře
Pračlověk, rozdělávání ohně
Člověk vzpřímený, pračlověk
Osídlení území, kostry
Nejstarší lidé dnešního typu
Luk a šípy, tábořiště
Povinnosti muže a ženy
Tlupa pravěkých lidí
Počátky umění a náboženství
Pravěký umělec, soška ženy, venuše
Jeskyně, posmrtný život
Doba kamenná, nadpřirozené síly
Mladší doba kamenná
Mladší doba kamenná
Chov domácích užitkových zvířat
Pazourkové nástroje
Tkalcovský stav, Věstonická venuše
Počátky zemědělství na našem území
Hliněná nádoba, obydlí lovce
Dřevorubectví a tesařství
Doba bronzová ve střední Evropě
Hromadná výroba, zemědělství
Nerovnost mezi lidmi
Vznik řemesel, objevení bronzu
Doba železná ve střední Evropě
Doba železná ve střední Evropě
Rádlo se zápřahem domácích zvířat
Prvotně pospolná společnost
Keltové, kmeny Bójů, nerovnost lidí
Stříbrné keltské mince
Keltská oppidia na našem území
Etapa vývoje prvotně pospolné společnosti
Tabulka prvobytně pospolné společnosti
Podnebí, způsob obživy
Pravěk, nástroje a zbraně
Zánik prvotně pospolné společnosti
Starověk, otrokářská společnost
Starověk, otrokářská společnost
Sedm divů světa
Nejstarší otrokářské státy
Umělé zavodňování polí
Zavlažovací zařízení
Starověký Egypt, řeka Nil
Rozvinuté zemědělství, záplavy
Vojenská třída, obchodování
Moc a úpadek Egyptu
Loupeživé a dobyvačné války
Egyptský panovník s vojskem
Egyptské dějiny, Stará říše
Maska krále Tutanchamóna
Samostatný stát Egypt
Kulturní přínos Egypta
Kulturní přínos Egypta
Pozorování hvězdné oblohy
Egyptské sargofágy, mumie
Egyptské pyramidy v Gize
Dobytí Egypta Peršany
Kultura starověké Mezopotámie
Klínové písmo, Sargona
Babylón, vodovod, otrok
Perská říše, Mezopotámie
Kultura východního středomoří
Fénická abeceda, Bible, Kréta
Peršané, vzdělanost lidstva
Středověká Indie
Středověká Indie, znakové písmo
Učení Budhy, desetinná soustava
Dobyvatelé Indie, čínská zeď
Starověká Čína, panovník
Kočovné kmeny, čínská zeď, kořist
Hedvábí, papír, porcelán, Čína
Obory lidské činnosti
Vládnoucí třída ve společnosti
Období dějin lidstva
Sjednocené říše, Evropa
Starověké Řecko
Starověké Řecko, Akropole
Nesmírná bída, vysílení
Území Řecka a příchod Řeků
Příchod Achajů, Kréta
Kmeny Dórů, železné zbraně
Řecké hospodářství, zásobování
Kovářská dílna, zlatníci
Práce a život otroků
Staré řecké báje a náboženství
Iliada a Odyssea, Olymp
Zeus, víra v boha
Městský stát Sparta
Těžkooděnec, sparťanský bojovník
Stěhování řeckých kmenů
Městský stát Atény
Aténský řečník, řecká mince
Lidové shromáždění, sněm
Rozvoj aténské demokracie
Zakládání řeckých osad
Aténská nákladní loď
Řecko perské války
Řecko perské války
Bitva u Marathonu
Xerxova výprava, ostrov Salamín
Bitva u Thermopyl
Vzestup moci Atén a peloponéská válka
Peloponéská válka, Perikles
Říše Alexandra Makedonského
Přehled dějin Řecka
Makedonská říše
Makedonská říše, Persie
Alexandr Makedonský, Veliký
Řecká vzdělanost, Mezopotámie
Tělesně zdatný člověk
Geometrie, fyzika a řecká filozofie
Umění starověkého Řecka
Umění starověkého Řecka
Řecké divadlo, amfiteátry, olympijské hry
Tragická a komediální maska herců
Delfský vozataj
Divadlo v Epidauru
Kulturní přínos starověkého Řecka
Dějepisectví Řecka, Malá Asie
Velká řecká kolonializace
Osídlování řeckými kmeny
Starověký Řím
Starověký Řím, sláva
Velkoměsta Říma, horní Nil
Počátky římských dějin
Italské kmeny, Tibet, Řím
Římská republika, diktátor, tribunál
Mapa římského období
Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Hannibalovo tažení, provincie
Římský ostrostřelec a jezdec
Římské vojsko a pěchota
Rozvoj otrokářského hospodářství
Římská silnice, velkostatky
Otrok pracující v zemědělství, bezzemek
Spartakovo povstání
Spartakovo povstání
Vítězné bitvy otroků
Smrt Spartaka, Krassus
Konec římské republiky, vznik císařství
Augustus, Spartakus, Řím republikou
Gaius Julius Caesar, Vznešený
Rozmach římské říše
Římské císařství, trůn, Traján
Obyvatelé Říma, císař
Římské fórum, chrámy a budovy
Římský hraniční val
Rozdělení a zánik římské říše
Pád západořímské říše
Náboženství ve starověkém Římě
Náboženství ve starověkém Římě
Římské katakomby
Římská vzdělanost
Základy čtení a psaní
Umění starověkého Říma
Sochařství vítězných bojů Římanů
Výbuch sopky Vesuv
Pompeje, Konstantinův oblouk
Tribuna pro posluchače
Kulturní přínos starověkého Říma
Přírodní podmínky osídlení
Otrokářská společnost, nespokojenost
Přehled dějin starověkého Říma
Přehled dějin starověkého Říma
Časová tabulka dějin pro Řím
Přechod k feudální společnosti
Bitva v Wogastisburku
Naše země před příchodem Slovanů
Markomanské války, opěrné body
Římské stříbrné nádoby
Evropa v době stěhování národů
Velké stěhování národů
Velké stěhování národů
Barbarské kmeny v Evropě
Byzantská říše, arabský kalifát
Sjednocení arabských kmenů
Chrám boží moudrosti
Arabská kultura
Vznik franského státu
Vznik franského státu
Rozklad rodového zřízení
Franská říše za Karla Velikého
Císař Karel Veliký
Rozdělení franské říše
Počátky slovanských dějin
Posmrtný život, přírodní úkazy
Slované, Sámova říše
Východní Slované, válečné kořisti
Rozpad Sámovi říše, Avaři
Velká Morava
Velká Morava, první stát Slovanů
Vznik kmenových knížectví
Usedlosti slovanských zemědělců
Upevnění Velké Moravy
Církevní správa a bohoslužby
Rozmach Velké Moravy, Svatopluk
Pád Velkomoravské říše
Příchod Slovanů do Velkomoravské říše
Hospodářství a kultura Velké Moravy
Průmysl Velké Moravy
Průmysl Velké Moravy
Slovanská nádoba, řemeslo
Význam Velkomoravské říše
Tradice Velké Moravy
Slovanské náušnice
Přechod k feudální společnosti
Přechod k feudální společnosti
Otázky Velké Moravy
Celoroční učivo dějepisu
Období dějiny lidstva
Hlasy doby historických dokumentů
Povstání utlačovaného obyvatelstva
Povstání utlačovaného obyvatelstva
Zákoník Chammurapiho, epos
Periklova řeč, peloponéské války
Augustův vlastní životopis
Křesťanský spisovatel Hieronym
Franská říše za Karla Velikého
Život svatého Metoděje, legenda
Feudální společnost
Feudální společnost
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Větrné kolo, vodní kolo
Střediska evropského obchodu
Obchodní cesty v Evropě
Výbojné turecké kočovné kmeny
Vyspělá arabská kultura
Mapa křižáckých výprav
Normandští vévodové
Stoletá válka
Sjednocení Francie
Polské země v období feudalismu
Moskevské knížectví
Mapa Evropy ve 14. století
Ivan III., Bulharský stát
Český a uherský stát
Český a uherský stát
Trojpolní hospodaření
Osídlení neobydlených oblastí
Pokroky v zemědělství
Panská a církevní půda
Život šlechty a poddaných
Oblečení ve středověku
Schéma středověkého hradu
Rytíř ve zbroji
Stav rytířský, kněží a mniši
Rychtáři a bezzemci
Vznik středověkých měst
Vznik středověkých měst
Dělba práce, řemeslo
Gotický oděv
Královská města, městská rada
Mílové právo
Český pražský groš
Král Václav II., rok 1300
Středověký horník
Obyvatelé středověkých měst
Cechy, pečeť, tovaryš
Městská chudina
Období posledních Přemyslovců
Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar II.
Bitva na Moravském poli roku 1278
Václav III.
Vláda Lucemburků
Český stát za Karla IV.
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Přestavba Pražského hradu
Korunovační klenoty českého království
Vyvrcholení vývoje středověkých Čech
Slovensko v uherském státě
Uherský stát koncem 13. století
Vymření Arpádovců roku 1301
Ludvík I.
Gotická kultura
Gotická kultura
První vysoké školy
Opěrný gotický systém
Latina, čeština a písemnictví
Kláštery, hrady a katedrály
Sochařství a malířství
Středověká církev
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Hospodářský a politický vzestup gotiky
Časové údaje od 12. do 15 století
Husitské revoluční hnutí
Odpor proti církvi
Mravní úpadek církve
Mistr Jan Hus
Mistr Jan Hus
Církevní hodnostář
Koncil, reforma církve
Upálení Jana Husa 1415
Význam husitství pro zemi
Kazatel Jan Želivský
Beztřídní společnost v Táboře
Jan Žižka z Trocnova
Bitva na Vítkově 1420
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Kalich, vozová hradba
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Místa bitev Husitů
Bitva u Domažlic roku 1431
Husitská tradice
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Prokop Holý, Jiskrovci
Matyáš Korvín
Hnutí bratříků
Doba pohusitská, 15. století
Jiří z Poděbrad, rok 1458
Porážka uherského vojska
Jednota bratrská
Slovensko v 15. století
Valašská kolonizace
Krize feudální společnosti
Krize feudální společnosti
Letopočty českého a slovenského státu
Kázání mistra Jana Husa
Pozdní feudalismus
Kryštof Kolumbus
Objevení Ameriky 1492
Zámořské objevy a plavby
Kolonie, střelné zbraně
Nové zeměpisné poznatky
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Manufaktury, levná pracovní síla
Loďstvo, námořní flotila
Humanismus
Humanismus
Renesance, renesanční oděv
Mikuláš Koperník
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Leonardo da Vinci
Renesanční architektura, renesanční sloh
Německá selská válka
Martin Luther, luteráni
Vzbouření sedláků v roce 1525
Kalvínovo učení
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Turecký sultán Sulejman
Turecký sultán Sulejman
Hospodaření šlechty
Robota na panských polích
Třeboň, rybnikaření
Středověký důl na měď
Renta a robota
Mapa protifeudálních bojů
Dóžovo rolnické povstání
Upálení Jiřího Dóži 1514
Životní podmínky horníků
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Mapa Habsburské monarchie
Uherský král, Jan Zápolský
Rozdělení uherského státu
Bratislava
Korunovace uherských králů
Ferdinand I. roku 1526-1564
Erb českého království
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Majestát, královská listina
Turecké výboje na Slovensku
Osmanská říše
Osmanská říše
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Loupeživé nájezdy
Útrapy slovenského lidu
Filakovo panství
Německé reformační hnutí
Habánská keramika, luteránská církev
Petr Pázmánye
Renesanční kultura
Renesanční kultura
Akademia Istropolitana
Kralická bible
Pozdní gotika
Mistr Pavel z Levoče
Renesanční stavby
Prohloubení krize feudalismu
Španělská nadvláda
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Mapa před 30. letou válkou
Albrecht z Valdštejna
Vesfálský mír roku 1648
Defenestrace roku 1618
Poprava účastníků stavovského povstání
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Důsledky bělohorské porážky
Násilná rekatolizace
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Pavel Stránský
Václav Hollar
Bočkajovo povstání
Porážka Turků u Vídně roku 1683
František Rákoczi II.
Boje poddaných v 17. století
Mapa proti feudálních bojů 1680
Petr Csaszár, povstání
Nevolnické povstání roku 1680
Povstání Chodů, zbojník
Barokní kultura
Barokní kultura
Valdštejnský palác
Prvky barokní architektury
Malířství, Jan Kupecký
Lidové umění, úpadek vzdělání
Doba temna
Závěr pozdního feudalismu
Úpadek královské moci
Feudální útlak
Časová tabulka světových dějin
Otázky k feudalismu
Kapitalistická společnost
Kapitalistická společnost
Anglická buržoazní revoluce
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
Vojenská diktatura
Průmyslová revoluce v Anglii
Průmyslová revoluce v Anglii
Technické vynálezy
Wattův parní stroj
Parní lokomotiva, paroloď
Vláda Petra Velikého
Reformy Petra Velikého
Rozvoj manufaktur a obchodu
Rozmach Pruska, dělení Polska
Friedrich II.
Osvobození na Balkáně
Vznik USA
Boj za nezávislost, vznik USA
George Washington
Územní vývoj USA
Ústava roku 1787
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
Král Ludvík XVI.
Vývoj francouzské revoluce
Ozbrojené jednotky národní gardy
Dobití Bastily roku 1789
Jakobínská revoluční diktatura
Pád jakobínů roku 1794
Napoleonské výbojné války
Napoleonské výbojné války
Generál Napoleon Bonaparte
Mapa v období napoleonských válek
Francie versus Anglie
Generál Kutuzov, bitva národů
Evropa po vídeňském kongresu
Evropa po napoleonských válkách
Klasicismus jako nový směr
Klasicismus jako nový směr
Johhan Wolfgang Goethe
Ludwig van Beethoven
Otázky z klasicismu
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Evropská kultura
Naše národní obrození
Domácí výroba plátna
Textilní manufaktury
Vývěsní štít manufaktur
Osvícenecký absolutismus
Osvícenecký absolutismus
Císařovna Marie Terezie
Císař a král Josef II.
Školské reformy, germanizace
Toleranční patent, 1781
Reformy a opatření Marie Terezie
Strojová výroba, parní stroj
Hydraulický stroj pana Hella
Báňská a hutní výroba
Koňská železnice, lodní šroub
Význam průmyslové revoluce
Význam průmyslové revoluce
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Hornouherská selská konfederace
Panské zámky a bohaté fary
Boj poddaného lidu
České národní obrození
České národní obrození
Vznik české buržoazie
Josef Dobrovský, Josef Jungmann
Lidová literatura, české divadlo
Slovenské národní obrození
Slovenské národní obrození
Obrozenecké hnutí v Bratislavě
Spisovná slovenština, Bernolák
Juraj Fándly
Metternichovský režim
František Palacký
Kde domov můj
Pochod uralských kozáků 1799
Báseň Slávy dcera
Jan Kollár, Pavel Josef Šafařík
Ján Hollý, Martin Hamuljak
Vyvrcholení národního hnutí
Vyvrcholení národního hnutí
Měšťanská beseda
Karel Havlíček Borovský
Jozef Miloslav Hurban
Ľudovít Štůr
Kulturní spolek Tatrín
Zřícenina hradu Děvín
Mezinárodní pokrokové hnutí
Romantismus
Romantismus
George Gordon Byron
Karel Hynek Mácha
Národní uvědomění
Naše národní obrození
Kapitalistická společnost
Evropa po třicetileté válce
Hospodářská situace na přelomu století
Tkalcovská dílna, manufaktura
Kolonie, panství Anglie v 18. století
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Počátky strojového průmyslu v Anglii
Spřádací stroj, ruční vynález
Používání vodního kola
Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Parník, vykořisťování, buržoazie
Severoamerické státy koncem 18. století
Bitva u Lexingtonu, armáda
Bitva u Lexingtonu, armáda
Vznik USA, nezávislost
Ruský absolutistický stát, Petr Veliký
Absolutní vládce Petr Veliký
Rozvoj manufaktur, Kateřina II.
Vznik militaristického pruského státu
Fridrich II., pruské království
Zánik polského šlechtického státu
Trojí dělení Polska
Francouzká buržoazní revoluce
Francouzká buržoazní revoluce
Vláda Ludvíka XIV
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Osvícenectví, královský dvůr
Národní shromáždění, dobití Bastily
Feudální kontrarevoluce
Protirevoluční intervenční válka
Představitelé jakobínského klubu
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Vláda buržoazní reakce
Potlačení povstání feudálů
Napoleonské války
Boj proti Anglii, Trafalgar
Porážka Napoleona
Porážka Napoleona, Borodino
Bitva u Watterlo 1815
Evropa po Napoleonských válkách
Mapa Evropy po 1815
Povstání děkabristů
Polské povstání 1830
Vývoj a charakteristika klasicismu
Klasicismus v literatuře
Barokní versus stavba klasická
Triumfální oblouk v Paříži
Třídní zápas buržoazní společnosti
Třídní zápas buržoazní společnosti
Průmyslová revoluce v Evropě
Noclehárny anglických dělníků
Postavení dělnické třídy
Utopický socialismus, vykořisťování
Lyonské povstání, kapitalismus
Vykořisťování a bída, pracující lid
Vědecký socialismus
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Bedřich Engels, Karel Marx
Komunistický manifest roku 1898
Manifest komunistické strany
Kultura období romantismu
Pokrokoví romantikové, národní dějiny
Romantismus ve výtvarném umění
Romantismus v hudbě
Rozklad feudalismu a počátky kapitalismu
Rozklad feudalismu a počátky kapitalismu
Obdělávání půdy, středisko obchodu
Postavení nevolníků, naturální dávky
Vysoká pec na dřevěné uhlí
Marie Terezie, Josef II.
Územní ztráty Českého státu 1742-1763
Školské reformy, Marie Terezie
Nevolnické povstání roku 1775
Zrušení nevolnictví roku 1781
Toleranční patent, nevolnictví
Průmyslová revoluce v našich zemích
Průmyslová revoluce v našich zemích
Sklářství, doprava a silnice
Koňská železniční dráha
Božkovy vynálezy, parní stroj
Parník poháněný lodním šroubem
Říční parní doprava na Labi
Vývoj zemědělství, trojpolní hospodářství
Počátky dělnického hnutí
Důsledky průmyslové revoluce
Dělnické bouře, snižování mezd
Národní obrození, český národ
Národní buditelé, český jazyk
Národní buditelé, český jazyk
Stavovské divadlo na Ovocném trhu
Uralští kozáci v Čechách v roce 1799
Slovenské národní hnutí
Spolupráce Slováků a Čechů
František Palacký, Emanuel Arnold
Politická národní svoboda ,boj
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Spisovná slovenština, Štúrovci
Revoluční rok 1848
Revoluční rok 1848
Buržoazie proti dělnické třídě
Revoluce v Itálii, monarchie
Boj o pařížské předměstí
Pokroková buržoazie, demonstrace
Revoluce 1848 v Uhrách
Svoboda slova, právo na práci
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Boje na barikádách v Praze
Červnové povstání roku 1848
Pražské povstání 1848
Pražské povstání 1848
Rozpuštění sněmu, májové spiknutí
Odpor uherské revoluční vlády
Maďarská revoluce, Ján Francisci
Příčiny porážky boje za svobodu
Rozvoj kapitalismu
Marx a Engels
Prudký rozvoj kapitalismu
Koloniální panství koncem 19. století
Kapitalismus světových velmocí
Kapitalismus světových velmocí
Rozvoj dopravy, banky, obchod
Britské koloniální impérium
Anglická vojenská expedice
Koloniální dobyvačná politika
Dražba na černé otroky, přistěhovalec
Otrokářství, farma
Povstání Johna Browna
Občanská válka v USA
Osvobození z otroctví v USA
Zaostalost carského Ruska
Pařížský mír v roce 1856
Změny v třídním složení společnosti
Sjednocení Německa
Sjednocení Německa
Válka prusko rakouská
Prusko rakouská válka
Trojspolek 1882
Bytová nouze německého proletariátu
Německá sociálně demokratická strana
Prusko francouzská válka
Pařížská komuna
Vyhlášení republiky v Paříži
Revoluční hnutí v Paříži 1871
Revoluční hnutí v Paříži 1871
Školy a jesle pro dělnické děti
Hrdinný boj komunardů
Obklíčení Paříže, pruský voják
Poprava komunardů u zdi
Význam Pařížské komuny
Nejednotnost dělnického hnutí
Založení I. internacionály
Centrum vědeckého komunismu
Rozpuštění I.internacionály 1876
Rozpuštění I.internacionály 1876
Rozvoj kapitalistického průmyslu
Železárny v minulém století
Pražská průmyslová čtvrť z roku 1867
Železnice za rakousko uherska
Hospodářská krize a její příčiny
Obilní žací stroj
Obraceč sena
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Doba Bachova absolutismu
Doba Bachova absolutismu
Odpor proti diktatuře
Ústavní život za Rakouska Uherska
Kultura a politika rakouskouherska
Základní kámen Národního divadla
Konec politiky pasivní opozice
České kulturní spolky
Hynais, Národní divadlo
Umělecká beseda 1863
Pod slovanskou lípou
Antonín Machek
Antonín Mánes
Purkyně Karel
Mánes Josef
Obraz dívky
Malířství českého obrození
Malířství českého obrození
Mařák Julius, hora Říp
Mikoláš Aleš
Švabinský Max
Slavíček Antonín
Myslbek Václav Josef
Kafka Bohumil
České školství a kultura
Memorandové poselství do Vídně
Stanovy Matice slovenské, 1863
Slovenská věda a literatura
Slovenská věda a literatura
Životní podmínky dělníků
Stávkové boje dělníků, továrny
Význam krvavé svárovské stávky
Dělnické noviny Budoucnost
Zápotocký Ladislav, Josef Pecka
Československá sociální demokracie
Funkcionář Josef Hybeš
Hainfeldský sjezd 1888
Dělnické hnutí na Slovensku
Dělnický vzdělávací spolek v Bratislavě
Všeobecná dělnická strana
Imperialistické období kapitalismu
Imperialistické období kapitalismu
Foto dělníků a rolníků
Základní rozpory kapitalismu
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Elektřina a výbušné motory
Pásová výroba, benzín
Křižík František, oblouková lampa
Telefonní centrála koncem minulého století
Druhá průmyslová revoluce
Druhá průmyslová revoluce
První automobil a motocykl
První let, Jan Kašpar
Fordovy závody, pásová montáž
Bossové v senátu, kapitál
Cizí kapitál do Číny
Boj o rozdělení světa
Přeměna lidské krve v peníze
Koloniální panství v roce 1914
Typ japonské válečné lodi
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Prvomájová demonstrace dělníků
Činnost II. Internacionály
Oportunismus, vznik revizionismu
Rozvrstvení ruské společnosti
Vladimír Iljič Lenin
Odboj za osvobození dělnické třídy
Pronikání socialismu do Ruska
Krok vpřed dva kroky vzad
Hospodářská krize 20. století
Hospodářská krize 20. století
Ruská baltická flotila
Rusko japonská válka
Křižník Potěmkin, povstání
Ústup revoluce, carský režim
Pražská konference bolševiků
Velká říjnová socialistická revoluce
Velká říjnová socialistická revoluce
Úsilí o ovládnutí Balkánu
Graf železnic minulého století
Politika české buržoazie
Pražská úvěrní banka
Křesťansko sociální strana
Nezaměstnanost a špatné životní podmínky
Volební reforma, ostravští horníci
Demonstrace 1. května 1890
Postoj vůdců soc. dem. strany
Ostravský spolkový prapor
Dělnické hnutí na Slovensku
Dělnické hnutí na Slovensku
Demonstrace za všeobecné hlasovací právo
Demonstrace v maďarských městech
Slovenské dělnické noviny
Tupý František, Štefán Martinček
Slovenské robotnické noviny
Průmyslová revoluce v Anglii
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Živelné dělnické hnutí
Pražská konference
Anexe Bosny a Hercegoviny
Vznik a průběh I. světové války
Vznik a průběh I. světové války
Mobilizační vyhláška
Anglické tanky, bomby a letadla
Výroba zbraní ve Škodovce
Bitva u Verdenu
Poziční válka, západní fronta
První světová válka
Bitva na Sommě, 1917
Námořní blokáda
Námořní blokáda, ponorková válka
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Bolševická strana, prozatímní vláda
Velká říjnová socialistická revoluce
Vítězství říjnové revoluce
Útok na Zimní palác
Dekret o míru, dekret o půdě
Deklarace práv národů
Vstup USA do války
Počet obětí války
Boj Čechů a Slováků
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Počátky zahraničního odboje
Legie, národní rada
Vznik komunistické strany v Rusku
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Jaroslav Hašek, povstání námořníků
Poprava rumburské vzpoury
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Generální stávka 1918
Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918
Martinská deklarace, 1918
Buržoazní panství, Československo
Poválečné utváření světa
Poválečné utváření světa
Malá dohoda, Versailles
Intervence imperialistických států
Občanská válka v sovětském Rusku
Válečný komunismus, Čapajev
Zasedání Komunistické internacionály
Vyhlášení republiky v Německu
Maďarská revoluční vláda, Béla Kun
Janoušek Antonín, 1919
Rudá armáda v Maďarsku
Národní uspořádání v Československu
Národní uspořádání v Československu
Vnitřní politika vlády, Masaryk
Zakarpatská Rus, Maďaři
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Pozemková reforma 1920
Tusarova vláda, socializace
Zápotocký, Haken, Šmeral
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Generální stávka, založení KSČ
Boj o Lidový dům
Založení komunistické strany Československa
Založení komunistické strany Československa
Ustavující sjezd KSČ
Marxistická levice
Svět mezi válkami 20. století
Mapa Evropy po Versailleském míru
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Industrializace, kolektivizace, 1925-1929
Dněproges, 1928, sovchoz
Období poválečné krize
Období poválečné krize, 1921-1923
Vznik Anglie a Francie, 1922
Německé inflační peníze, 1923
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Protisovětské tažení, 1927
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Revoluční období 1918-1920
Fašismus na Slovensku
Pravicové křídlo, vládní koalice
Fašismus na Slovensku
Stabilizace kapitalismu, 1924-1929
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Hospodářská krize 1929-1933
Japonsko, Německo, Španělsko
Hořící německý říšský sněm
Rasismus, Hitlerův převrat
Nacistická propaganda
Význam lipského procesu
Důsledky hospodářské krize
Důsledky hospodářské krize, 1931
Poukázky na potraviny
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Rolnická stávka, bojové akce
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Mostecká stávka, stávkový výbor
Nástup fašismu, NSDAP, odboj
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Ilegalita KSČ, 1934
Budování socialismu v Sovětském svazu
Průmyslová výroba SSSR a USA
Komsomolsk, Amur, 1934
Lidový komisař Litvinov
Boj proti fašismu
Boj proti fašismu
Agresivní politika fašismu, 1935
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Habešská válka, 1936
Španělská fašistická diktatura, 1939
Demonstrace španělských republikánů
Sovětská armáda, spojenecký blok
Antifašisti, obrana republiky
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Rozbití Československa, fašistické Německo
Henleinova sudetoněmecká strana
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Mobilizace 21. května 1938
Mobilizace 21. května 1938
Armádní generál Syrový
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Ztráta samostatnosti ČSR, pohraniční území
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Národní strana práce, KSČ, 1938
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Hitler útočí na srdce Evropy
Kultura a umění mezi válkami
Kultura a umění mezi válkami
Věda a technika v době války
Socialistický realizmus, Maxim Gorkij
Kubismus, Realismus, Picasso
Pablo Picasso, housle a kytara
Zrzavý Jan, Haldy
Špála Václav, Mlýn na Otavě
Bartók, Janáček, Prokofjev, symfonie
Proti válečná literatura
Proti válečná literatura
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Olbracht, Jiří Wolker, Nezval Vítězslav
Josef Čapek
Rada Vlastimil
Ježek Jaroslav, Osvobozené divadlo, Voskovec, Werich
Levá fronta, Marie Majerová
Budova pensijního ústavu v Praze
Vančura Vladislav, Halas, literatura
Mladá studentská generace
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Napadení Sovětského svazu
Napadení Sovětského svazu 1941
Polská armáda, přesila
Napadení Polska Německem,1939
Německé útok, Dánsko, Belgie
Spitfiry, britské stíhačky
Vzdušná obrana Velké Británie
Nacisté v okupovaném Československu
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Ilegální Rudé právo
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Obrana Leningradu
Napadení Sovětského svazu, 1940
Blesková válka, tanky, divize
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Americký prezident, letecký útok, 1941
Zkáza tichomořské flotily, Perl Harbor
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
Evropa na sklonku 1942
Obklíčení Stalingradu, 1943
Bitva u Kurska, 1943, Azovské moře
Okupované evropské země
Okupované evropské země, 1941
Židi, koncentrační tábory
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Osvobozenecký boj, stávka
Atentát na Heydricha, 1941
Ilegální komunistický odboj, 1942
Vypálení Lidic, 1944
Fučík Julius, Molák, Zika
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Kapitán Otakar Jaroš, kpt. Nálepka
Českoslovenští letci, pěší prapor, 1941
pozemní jednotky, Karel Klapánek
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Drtivé porážky německé armády
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Ofenzíva 1944, osvobození
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Osvobození Bukureště 1944
Slovenské národní povstání 1944
Vánoční dohoda, ÚV KSČ, Gustav Husák
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Vyhláška Stanné právo
Karpatsko dukelská operace, Malá Fatra
Letiště Tri duby, 1944, mobilizace Slovenska
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Slovenské národní povstání
Československé vojsko, naše vlast
Partizánský způsob boje, německá vojska
Slovenské národní povstání, 1944
Ofenzíva, spojenecká vojska, 1943
Osvobození Evropy, partyzáni, 1945, světová válka
Porážka německé armády, 1945
Konference na Jaltě 1945
Mapa po osvobození sovětskou armádou
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Braniborská brána, Berlín
Rudé náměstí v Moskvě, 1945
Londýnská emigrace, politická strana
Košický vládní program, 1945
České květnové povstání
Bojovníci, pražské barikády
Boj o Prahu
Boj o Prahu, okupanti
Staroměstská radnice, požár
Osvobození Československa rudou armádou
Pražané vítají osvoboditele
Osvobození Prahy, nacismus
9. květen 1945
Válečné události druhé světové války
Atomový útok na Hirošimu
Počet obětí druhé světové války
Bombardování, hromady trosek
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky
Rozvoj válečné techniky
Rozvoj válečné techniky
Tanková armáda, T-34
Tajné zbraně, V-1, V-2
Svět po druhé světové válce
Mapa Evropy po druhé světové válce
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Postupimská konference, norimberský proces
Norimberský soud, 1946
Vývoj lidově demokratických zení
Vítězství socialismu v Asii
Trumanova doktrína
Severoatlantický pakt, Varšavská smlouva
Norimberský tribunál, 1946
Revoluční rok 1945 v Československu
Revoluční rok 1945 v Československu
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Národní hospodářství po válce
Národní výbor, závodní rada, ROH
Manifestace pracujících, znárodnění
Odsun Němců a Maďarů
Sjezd komunistické strany, 1946
První lokomotiva, dvouletka
Budovatelský vládní program, 1947
Neúroda v roce 1947
Konfiskát, Varnsdorf, milionářská dávka
Únorové vítězství pracujících
Únorové vítězství pracujících, 1948
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Lidové milice, kontrarevoluce
Moc pracujícího lidu, KSČ
1. máj 1948, oslavy
Prezident Klement Gottwald
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Pozemková reforma, 1947
Česká literatura po druhé světové válce
Halas, Hrubín, Kabeláč, Jeremiáš
České divadlo a hudba po válce
České divadlo a hudba po válce
Max Švabinský, Vojtěch Sedláček
Závada, Pokorný, hudební skladatelé
Makovský, Grus
Umělci, Dobiáš, Cikker
Sochaři, Josef Lada, počítací stroj
Básníci, Jiří Trnka
Ilustrace knih, Adolf, Zábranský
Poválečné divadlo a hudba
Rozvoj pokrokového uměníLetopočty významných historických dat:
11. století
11. až 12. století našeho letopočtu
1000 - 1099
12. století
1100 - 1199
13. století
Uherský stát koncem 13. století
12. až 13. století po Kristu
1200 - 1299
Přemysl Otakar I.
Bitva na Moravském poli roku 1278
Časové údaje od 12. do 15 století
Rok 1245 až rok 1300
14. století
Mapa Evropy ve 14. století
Krize feudální společnosti
Rok 1245 až rok 1300
Rok 1314 až rok 1375
1300 - 1399
Stoletá válka
Král Václav II., rok 1300
Václav III.
Založení univerzity Karlovi roku 1348
Vymření Arpádovců roku 1301
Časové údaje od 12. do 15 století
Založení Karlovy univerzity 1348
15. století
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Hnutí bratříků
Doba pohusitská, 15. století
Slovensko v 15. století
Pohřeb Jana Opletala, 1939
První polovina 15. století
Rok 1403 až rok 1471
Rok 1480 až rok 1500
1400 - 1499
Časové údaje od 12. do 15 století
Husitské revoluční hnutí
Upálení Jana Husa 1415
Bitva na Vítkově 1420
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Bitva u Domažlic roku 1431
Prokop Holý, Jiskrovci
Jiří z Poděbrad, rok 1458
Porážka uherského vojska
Krize feudální společnosti
Letopočty českého a slovenského státu
Objevení Ameriky 1492
Mikuláš Koperník
Časová tabulka světových dějin
Husitství, kalich
Jiří z Poděbrad
16. století
Humanismus
Rok 1480 až rok 1500
Rok 1504 až rok 1550
Rok 1556 až rok 1579
Rok 1581 až rok 1599
Rok 1552 až rok 1606
1500 - 1599
Martin Luther, luteráni
Vzbouření sedláků v roce 1525
Kalvínovo učení
Úpadek královské moci za Jagellonců
Turecký sultán Sulejman
Středověký důl na měď
Dóžovo rolnické povstání
Upálení Jiřího Dóži 1514
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Bratislava
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Obléhání Komárna Turky roku 1594
Časová tabulka světových dějin
Česká konference 1575
17. století
Mikuláš Koperník
Boje poddaných v 17. století
Osvícenectví
Společenská třída buržoazie
Rok 1552 až rok 1606
Rok 1607 až rok 1647
Rok 1651 až rok 1662
Rok 1663 až rok 1678
Rok 1679 až rok 1699
1600 - 1699
Rudolf II. roku 1576 až 1611
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Vesfálský mír roku 1648
Defenestrace roku 1618
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Jan Amos Komenský
Bočkajovo povstání
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Mapa proti feudálních bojů 1680
Nevolnické povstání roku 1680
Časová tabulka světových dějin
Oliver Cromwell
Vojenská diktatura
Letopočty národního obrození
Bitva na Bílé hoře 1620
Selská povstání lidu
Velké nevolnické povstání 1680
18. století
Boj za nezávislost, vznik USA
Naše národní obrození
Kolonie, panství Anglie v 18. století
Severoamerické státy koncem 18. století
Rok 1700 až rok 1712
Rok 1714 až rok 1728
Rok 1726 až rok 1738
Rok 1740 až rok 1749
Rok 1749 až rok 1756
Rok 1757 až rok 1765
Rok 1765 až rok 1771
Rok 1772 až rok 1780
Rok 1780 až rok 1784
Rok 1783 až rok 1786
Rok 1787 až rok 1799
Rok1793 až rok 1796
Rok 1797 až rok 1800
1700 - 1799
František Rákoczi II.
Wattův parní stroj
Friedrich II.
Ústava roku 1787
Král Ludvík XVI.
Dobití Bastily roku 1789
Pád jakobínů roku 1794
Generál Napoleon Bonaparte
Osvícenecký absolutismus
Císařovna Marie Terezie
Toleranční patent, 1781
Hydraulický stroj pana Hella
Lidová literatura, české divadlo
Pochod uralských kozáků 1799
Letopočty národního obrození
Světové dějiny v datech
Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Vznik USA, nezávislost
Trojí dělení Polska
Protirevoluční intervenční válka
Nevolnické povstání roku 1775
Zrušení nevolnictví roku 1781
Uralští kozáci v Čechách v roce 1799
Zrušení nevolnictví 1781
Toleranční patent 1781
Ludovít Štůr
Anion, vodík
19. století
Technické vynálezy
Koloniální panství koncem 19. století
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Malířství a sochařství 19. století
Vyspělé světové státy 19. a 20. století
Rok 1797 až rok 1800
Rok 1800 až rok 1802
Rok 1802 až rok 1807
Rok 1808 až rok 1813
Rok 1814 až rok 1818
Rok 1814 až rok 1818
Rok 1819 až rok 1823
Rok 1824 až rok 1826
Rok 1827 až rok 1831
Rok 1831 až rok 1834
Rok 1834 až rok 1837
Rok 1838 až rok 1840
Rok 1840 až rok 1844
Rok 1845 až rok 1848
Rok 1849 až rok 1852
Rok 1853 až rok 1855
Rok 1856 až rok 1859
Rok 1859 až rok 1862
Rok 1863 až rok 1865
Rok 1866 až rok 1868
Rok 1869 až rok 1872
Rok 1872 až rok 1875
Rok 1876 až rok 1877
Rok 1878 až rok 1879
Rok 1880 až rok 1882
Roku 1882
Roku 1883
Rok 1884 až rok 1886
Rok 1886 až rok 1889
Rok 1889, rok 1890
Rok 1890, léto 1891
1800 - 1899
Wattův parní stroj
Generál Kutuzov, bitva národů
Evropa po napoleonských válkách
Báňská a hutní výroba
Význam průmyslové revoluce
Bída, neúroda, epidemie cholery 1831
Boj poddaného lidu
Kde domov můj
Měšťanská beseda
Světové dějiny v datech
Časová přímka událostí
Napoleonské války
Bitva u Watterlo 1815
Mapa Evropy po 1815
Polské povstání 1830
Komunistický manifest roku 1898
Božkovy vynálezy, parní stroj
Revoluční rok 1848
Pokroková buržoazie, demonstrace
Revoluce 1848 v Uhrách
Červnové povstání roku 1848
Pražské povstání 1848
Rozpuštění sněmu, májové spiknutí
Pařížský mír v roce 1856
Změny v třídním složení společnosti
Válka prusko rakouská
Prusko rakouská válka
Trojspolek 1882
Vyhlášení republiky v Paříži
Revoluční hnutí v Paříži 1871
Obklíčení Paříže, pruský voják
Rozpuštění I.internacionály 1876
Pražská průmyslová čtvrť z roku 1867
Železnice za rakousko uherska
České kulturní spolky
Umělecká beseda 1863
Purkyně Karel
Mařák Julius, hora Říp
Kafka Bohumil
Stanovy Matice slovenské, 1863
Stávkové boje dělníků, továrny
Československá sociální demokracie
Hainfeldský sjezd 1888
Dělnický vzdělávací spolek v Bratislavě
Všeobecná dělnická strana
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Bossové v senátu, kapitál
Přeměna lidské krve v peníze
Prvomájová demonstrace dělníků
Činnost II. Internacionály
Odboj za osvobození dělnické třídy
Pronikání socialismu do Ruska
Křesťansko sociální strana
Volební reforma, ostravští horníci
Demonstrace 1. května 1890
Dělnické hnutí na Slovensku
Krymská válka
Živelné dělnické hnutí
Buržoazní revoluce 1848
Červnové povstání 1848
Slovenská Matice
Slovanské memorandum 1861
Prosincová ústava 1867
Josef Mánes
Socialistické hnutí 1889
Fundamentálky 1871
Demonstrace 1893
Dělnická třída, pětiletka
20. století
Hospodářská krize 20. století
Svět mezi válkami 20. století
Vyspělé světové státy 19. a 20. století
Evakuace po mnichovském diktátě, 1938
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Národní strana práce, KSČ, 1938
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Proti válečná literatura
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Napadení Sovětského svazu 1941
Napadení Polska Německem,1939
Německé útok, Dánsko, Belgie
Vzdušná obrana Velké Británie
Nacisté v okupovaném Československu
Pohřeb Jana Opletala, 1939
Eduard Urx, Ota Synek, 1939
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Napadení Sovětského svazu, 1940
Bleskový boj, Ural, 1941
Americký prezident, letecký útok, 1941
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
Evropa na sklonku 1942
Obklíčení Stalingradu, 1943
Okupované evropské země, 1941
1900 - 1999
A/D převodník 1922
Železnice za rakousko uherska
Myslbek Václav Josef
Pásová výroba, benzín
Koloniální panství v roce 1914
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Ruská baltická flotila
Ústup revoluce, carský režim
Pražská konference bolševiků
Úsilí o ovládnutí Balkánu
Nezaměstnanost a špatné životní podmínky
Demonstrace 1. května 1890
Ostravský spolkový prapor
Demonstrace za všeobecné hlasovací právo
Tupý František, Štefán Martinček
Slovenské robotnické noviny
Pražská konference
Anexe Bosny a Hercegoviny
Bitva na Sommě, 1917
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Velká říjnová socialistická revoluce
Počátky zahraničního odboje
Vznik komunistické strany v Rusku
Poprava rumburské vzpoury
Generální stávka 1918
Vyhlášení samostatnosti 28. října 1918
Martinská deklarace, 1918
Intervence imperialistických států
Válečný komunismus, Čapajev
Janoušek Antonín, 1919
Národní uspořádání v Československu
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Pozemková reforma 1920
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Boj o Lidový dům
Ustavující sjezd KSČ
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Dněproges, 1928, sovchoz
Období poválečné krize, 1921-1923
Vznik Anglie a Francie, 1922
Německé inflační peníze, 1923
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Protisovětské tažení, 1927
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Revoluční období 1918-1920
Pravicové křídlo, vládní koalice
Fašismus na Slovensku
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Hospodářská krize, nástup fašismu 1933
Hospodářská krize 1929-1933
Japonsko, Německo, Španělsko
Rasismus, Hitlerův převrat
Nacistická propaganda
Důsledky hospodářské krize, 1931
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Ilegalita KSČ, 1934
Budování socialismu v Sovětském svazu
Průmyslová výroba SSSR a USA
Komsomolsk, Amur, 1934
Lidový komisař Litvinov
Boj proti fašismu
Agresivní politika fašismu, 1935
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Habešská válka, 1936
Španělská fašistická diktatura, 1939
Antifašisti, obrana republiky
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Henleinova sudetoněmecká strana
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Mobilizace 21. května 1938
Demonstrace pražského lidu, 22. září 1922Státní geografické útvary v historii:
Egypt
Obsah - Vyučování dějepisu I.
Starověký Egypt, řeka Nil
Vojenská třída, obchodování
Moc a úpadek Egyptu
Loupeživé a dobyvačné války
Egyptský panovník s vojskem
Egyptské dějiny, Stará říše
Maska krále Tutanchamóna
Samostatný stát Egypt
Kulturní přínos Egypta
Egyptské sargofágy, mumie
Egyptské pyramidy v Gize
Dobytí Egypta Peršany
Nejstarší východní státy
Klasicismus v literatuře
Starověký Egypt, Nil
Egyptský stát
Dolní a Horní Egypt
Egyptský bůh, čerpadlo
Malby egyptských postav
Život a práce v Egyptě
Egyptský trh
Egyptská loď
Egyptské písmo
Egyptská věda a umění
Egyptské písemnictví
Egyptské vojsko, panovník
Dobití Egypta Peršany
Babylónská říše
Rozmach Číny, bronz
Mapa osídlené Egypta
Jižní Afrika
Státy a Africe
Řecko
Obsah - Vyučování dějepisu II.
Starověké Řecko, Akropole
Aténská nákladní loď
Řecko perské války
Řecká vzdělanost, Mezopotámie
Nejstarší východní státy
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Starověké Řecko
Řecko perské války
Perský král Xerxes
Peloponéská válka
Jižní Evropa
Řecko, Španělsko, Portugalsko
Řecko
Řím
Historie, časová přímka
Písemné historické prameny
Člověk vzpřímený, pračlověk
Keltská oppidia na našem území
Řecká vzdělanost, Mezopotámie
Velká řecká kolonializace
Starověký Řím, sláva
Velkoměsta Říma, horní Nil
Počátky římských dějin
Italské kmeny, Tibet, Řím
Římská republika, diktátor, tribunál
Mapa římského období
Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Hannibalovo tažení, provincie
Římský ostrostřelec a jezdec
Římské vojsko a pěchota
Rozvoj otrokářského hospodářství
Římská silnice, velkostatky
Konec římské republiky, vznik císařství
Augustus, Spartakus, Řím republikou
Gaius Julius Caesar, Vznešený
Rozmach římské říše
Římské císařství, trůn, Traján
Sparta
Městský stát Sparta
Spartakovo povstání
Vítězné bitvy otroků
Smrt Spartaka, Krassus
Augustus, Spartakus, Řím republikou
Časová tabulka dějin pro Řím
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Spartakiáda
Vznik městských států
Sparta, démos
Peloponéský ostrov
Řecké války
Peloponéská válka
Povstání otroků, Spartakus
Spartakus, Itálie
Životopis Plutarchův
Atény
Městský stát Atény
Vznik městských států
Atény za Solona
Řecké války
Atény za Perikla
Boj mezi Aténami a Spartou
Sicílie, námořní bitvy
Řecko, Španělsko, Portugalsko
Řecko
Sámova říše
Slované, Sámova říše
Velká Morava, první stát Slovanů
Příchod Slovanů do Velkomoravské říše
Feudální řád
Sámova říše
Čína
Obsah - Vyučování dějepisu I.
Dobyvatelé Indie, čínská zeď
Starověká Čína, panovník
Hedvábí, papír, porcelán, Čína
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Praktické rady začínajícím
Indie a Čína
Bronzové obětní nádoby
Rozmach Číny, bronz
Čína a Rusko
Velká čínská zeď
Hlavní města v Asii
Evropské hospodářské společenství
Podstatné jména začínající samohláskou
Indie
Obsah - Vyučování dějepisu I.
Středověká Indie, znakové písmo
Dobyvatelé Indie, čínská zeď
Pozdní feudalismus
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Indie a Čína
Rozmach Číny, bronz
Indický oceán
Obyvatelstvo Euroasie
Jižní a jihovýchodní Asie
Mongoloidní rasa
Franská říše
Franská říše za Karla Velikého
Císař Karel Veliký
Franská říše za Karla Velikého
Mapa starého kontinentu
Franská říše
Velká morava
Obsah - Vyučování dějepisu II.
Rozdělení franské říše
Velká Morava, první stát Slovanů
Usedlosti slovanských zemědělců
Otázky Velké Moravy
Náčelník a vojenská družina
Český a uherský stát
Český stát
ISDN aneb kde je chyba?
Český a uherský stát
Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar II.
Český stát za Karla IV.
Jednání zemského sněmu v Čáslavi
Kapitalistická Evropa
Územní ztráty Českého státu 1742-1763
Český stát desátém století
Slovensko
Slovensko v uherském státě
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Slovensko v 15. století
Hornouherská selská konfederace
Spolupráce Slováků a Čechů
Rozvoj kapitalismu
Buržoazní panství, Československo
Pozemková reforma 1920
Boj o Lidový dům
Ustavující sjezd KSČ
Francouzské kolonie v Africe, 1926
Fašismus na Slovensku
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Rolnická stávka, bojové akce
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Ilegalita KSČ, 1934
Lidová fronta, hradní křídlo, 1936
Mobilizace 21. května 1938
Národní strana práce, KSČ, 1938
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Osvobozenecký boj, stávka
Budovatelský vládní program, 1947
Neúroda v roce 1947
Svět kapitalismu, Československo
Markus Aurelius
Slovakia, Slovensko
Střední Evropa
Mapa Československa
Slovenská socialistická republika
Korutanský hrabě Gundakar
Francie
Keltská oppidia na našem území
Konec římské republiky, vznik císařství
Velké stěhování národů
Sjednocení Francie
Krize feudální společnosti
Osvícenectví
Vývoj francouzské revoluce
Dobití Bastily roku 1789
Francie versus Anglie
Francouzká buržoazní revoluce
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Trojspolek 1882
Pařížská komuna
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Vznik a průběh I. světové války
Vznik Anglie a Francie, 1922
Význam lipského procesu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Boj proti fašismu
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Armádní generál Syrový
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Diktátor, senát, sláva a moc
Francie
Západní Evropa a Francie
Spojené království Velké Británie
Německo
Úpadek královské moci
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Trojspolek 1882
Nejednotnost dělnického hnutí
Graf železnic minulého století
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Japonsko, Německo, Španělsko
Význam lipského procesu
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Rozbití Československa, fašistické Německo
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Napadení Sovětského svazu 1941
Okupované evropské země, 1941
Nacistické Německo, SSSR, 1940
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Osvobození Bukureště 1944
Německo napadlo Sovětský svaz, 1941
Fašistický teror a ilegalita komunistů
Vysílače VKV Maďarsko, Německo
Slovo francouského původu
Střední Evropa
Německo
Dovoz a vývoz
Sousední státy v Evropě
Spolková republika Německo
Anglie
Sjednocení Francie
Krize feudální společnosti
Boj za nezávislost, vznik USA
Francie versus Anglie
Kolonie, panství Anglie v 18. století
Britské koloniální impérium
Vznik Anglie a Francie, 1922
Velká Británie, Irsko
Spojené království Velké Británie
Vojenská diktatura
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Vznik Anglie a Francie, 1922
Sovětská armáda, spojenecký blok
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Vzdušná obrana Velké Británie
Západní Evropa
Velká Británie, Irsko
Spojené království Velké Británie
Japonsko
Japonsko, Německo, Španělsko
Blesková válka, tanky, divize
Válečné události druhé světové války
Atomový útok na Hirošimu
Čína a Rusko
Japonsko
Itálie
Zakládání řeckých osad
Hannibalovo tažení, provincie
Mikuláš Koperník
Renesanční architektura, renesanční sloh
Povstání děkabristů
Revoluce v Itálii, monarchie
Sjednocení Německa
Německá sociálně demokratická strana
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Mapa Evropy po druhé světové válce
Apeninský poloostrov
Ovládnutí Itálie Římem
Spartakus, Itálie
Konstantinopol, pád říše
Jižní Evropa
Itálie
Jižní a jihovýchodní Evropa
Rusko
dsPodstatneJm (Podstatná jména)
Rozmach Pruska, dělení Polska
Mapa v období napoleonských válek
Rozvoj manufaktur, Kateřina II.
Mapa Evropy po 1815
Pokroková buržoazie, demonstrace
Válka prusko rakouská
Prusko rakouská válka
Prusko francouzská válka
Boj o rozdělení světa
Koloniální panství v roce 1914
Rusko japonská válka
Pražská konference
Časové tabulky
Hospodářský rozvrat 1917, armáda
Napadení Polska Německem,1939
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Plné vápencostruskové cihly
Hustota malty, struskový beton
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Římská republika
Čína a Rusko
Moskva a Rusko
Perská říše
Perská říše, Mezopotámie
Aténská nákladní loď
Řecko perské války
Bitva u Marathonu
Makedonská říše, Persie
Alexandr Makedonský, Veliký
Mezopotámie a perská říše
Řecko perské války
Bitva u Marathónu
Perský král Xerxes
Hérodot, dějiny válek
Aténský básník Aischilos
Alexandr Veliký
Slon perský, slon javánský
Perský záliv
Perský záliv
Námořní doprava
superskelet - supravodivost
Amerika
Kolonie, střelné zbraně
Boj za nezávislost, vznik USA
Územní vývoj USA
Bitva u Lexingtonu, armáda
Kapitalismus světových velmocí
Rozloha světadílů a oceánů
Tropické lesy
Amerika
Anglosaská Amerika
Severní Amerika, Kanada
Jižní Amerika
Severní Amerika
Rio de Janeiro, indiáni
Rakousko
Slované, Sámova říše
Mapa před 30. letou válkou
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Železnice za rakousko uherska
Ústavní život za Rakouska Uherska
Kultura a politika rakouskouherska
Velká říjnová socialistická revoluce
Mapa před první světovou válkou
Mapa Evropy po Versailleském míru
Význam lipského procesu
Sovětská armáda, spojenecký blok
Rozbití Československa, fašistické Německo
Mapa Evropy po druhé světové válce
Vysílače VKV Rakousko
Střední Evropa
Rakousko, Švýcarsko
Jihovýchodní Evropa
Povodí a přítoky Dunaje
Dovoz a vývoz
Rakousko
Uhry
Slovensko v uherském státě
Porážka uherského vojska
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Císař a král Josef II.
Slovenské národní hnutí
Revoluce 1848 v Uhrách
Pád Velkomoravské říše
Lidové povstání v Uhrách
Skloňování číslovek
Časové údaje, Uhr, hodiny
Třída slovesa, begann, begonnen
Slovesa bringen, fallen, geben, gehen
Násobný děj, opakování děje, dokonaví vid
Přímý a nepřímý pořádek slov
Určování času
Souhrnný časový diagram
Avaři, Samo, Hanáci, Valaši
Dějiny Moravanů, Hanáci
Sovětský svaz
Zakarpatská Ukrajina, Sovětský svaz
Mapa Evropy po Versailleském míru
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Protisovětské tažení, 1927
Budování socialismu v Sovětském svazu
Armádní generál Syrový
Americký prezident, letecký útok, 1941
Moc pracujícího lidu, KSČ
Německo napadlo Sovětský svaz, 1941
Orgány lidové moci
Vítězství socialismu, 1960
Lov mořských ryb
Výroba stavebních hmot
Dovoz a vývoz
Polsko
Obchodní cesty v Evropě
Polské země v období feudalismu
Ludvík I.
Matyáš Korvín
Mapa před 30. letou válkou
Evropa po třicetileté válce
Zánik polského šlechtického státu
Mapa Evropy před II. světovou válkou
Polská armáda, přesila
Napadení Polska Německem,1939
Partizáni, spalovací pece, nucená práce
Mapa Evropy po druhé světové válce
Vítězství socialismu v Asii
Vysílače VKV Polsko, Rumunsko
Střední Evropa
Polsko
Moravskoslezské Beskydy
Polsko a MaďarskoVýznamní státníci, vojevůdci a osobnosti historie:
Spartakus
Spartakovo povstání
Vítězné bitvy otroků
Smrt Spartaka, Krassus
Augustus, Spartakus, Řím republikou
Časová tabulka dějin pro Řím
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Spartakiáda
Povstání otroků, Spartakus
Spartakus, Itálie
Životopis Plutarchův
Augustus
Augustus, Spartakus, Řím republikou
Gaius Julius Caesar, Vznešený
Augustův vlastní životopis
Augustus, všestranný
Mapa říše za Augusta
Augustovo vítězství, občanská válka
Římské císařství
Alexandr Veliký
Říše Alexandra Makedonského
Alexandr Makedonský, Veliký
Pařížský mír v roce 1856
Ústavní život za Rakouska Uherska
Říše Alexandra Velikého
Alexandr Veliký
Maják ve městě Alexandrii
Válečné tažení
Jan Hus
Husitské revoluční hnutí
Mistr Jan Hus
Upálení Jana Husa 1415
Význam husitství pro zemi
Kazatel Jan Želivský
Husitské zbraně, vojenská kázeň
Místa bitev Husitů
Husitská tradice
Ohlasy husitského hnutí na Slovensku
Prokop Holý, Jiskrovci
Hnutí bratříků
Doba pohusitská, 15. století
Kázání mistra Jana Husa
Husitské revoluční hnutí
Mistr Jan Hus
Dekret kutnohorský
Husitství, kalich
Sirotci, Žiška, husité
Husitské revoluční hnutí
Kulturní vývoj pohusitké doby
Rok 1845 až rok 1848
Napoleon Bonaparte
Napoleonské výbojné války
Generál Napoleon Bonaparte
Mapa v období napoleonských válek
Francie versus Anglie
Generál Kutuzov, bitva národů
Evropa po napoleonských válkách
Báseň Slávy dcera
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Napoleonské války
Porážka Napoleona, Borodino
Evropa po Napoleonských válkách
Sjednocení Německa
Rozvoj manufakturní výroby
Marie Terezie
Osvícenecký absolutismus
Císařovna Marie Terezie
Reformy a opatření Marie Terezie
Osvícenectví, královský dvůr
Marie Terezie, Josef II.
Školské reformy, Marie Terezie
Nevolnické povstání roku 1775
Rozvoj manufakturní výroby
Levá fronta, Marie Majerová
Poválečné divadlo a hudba
Reformy Marie Terezie
Radioaktivita
Metoděj arcibiskupem
Petr Veliký
Reformy Petra Velikého
Ruský absolutistický stát, Petr Veliký
Absolutní vládce Petr Veliký
Král Ludvík
Ludvík I.
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Král Ludvík XVI.
Vláda Ludvíka XIV
Okupace Československa, Ludvík Svoboda, 1942
Košický vládní program, 1945
Budovatelský vládní program, 1947
Umělci, Dobiáš, Cikker
Moravané, 822
Roztislav, král Ludvík, dobytí, výprava
Bedřich Engels, Karel Marx
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Bedřich Engels, Karel Marx
Marx a Engels
Otrokářství, farma
Centrum vědeckého komunismu
Prvomájová demonstrace dělníků
Oportunismus, vznik revizionismu
Hospodářská krize 20. století
Počátky strojového průmyslu
Marxistická levice
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Fundamentálky 1871
Vítězství socialismu, 1960
Vladimír Iljič Lenin
Starověká Čína, panovník
Počátky slovanských dějin
Rozvoj manufaktur a obchodu
Základní rozpory kapitalismu
Vladimír Iljič Lenin
Hospodářská krize 20. století
První světová válka, VŘSR
Bolševická strana, prozatímní vláda
Vítězství říjnové revoluce
Dekret o míru, dekret o půdě
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Stalin Josef Vissarionovič
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Obrana Leningradu, 1941, Moskva
Bleskový boj, Ural, 1941
Bitva u Kurska, 1943, Azovské moře
Vladimír Iljič Lenin
Vítězství socialismu, 1960
Adolf Hitler
Benito Mussolini, italští fašisté, 1926
Rasismus, Hitlerův převrat
Význam lipského procesu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Španělská fašistická diktatura, 1939
Prezidentské volby 1935, Edvard Beneš
Rozbití Československa, fašistické Německo
Armádní generál Syrový
Mnichovský diktát, Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlein
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Hitler útočí na srdce Evropy
Napadení Sovětského svazu 1941
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
Porážka německé armády, 1945
Zrádce bude zastřelen, Hitler
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Mnichovská dohoda
Klement Gottwald
Klement Gottwald, sjezd KSČ 1929
Mostecká stávka, stávkový výbor
Smlouva poválečné pomoci, 1943
Košický vládní program, 1945
Dimitrov, Beneš, Gottwald
Budovatelský vládní program, 1947
1. máj 1948, oslavy
Prezident Klement Gottwald
Foto Klement Gottwald
Dělnická třída, pětiletka
Černá metalurgie
Mezinárodní strojírenský veletrhHistoricko kulturní směry, styly a politická zřízení:
Otrokářství
Starověk, otrokářská společnost
Nejstarší otrokářské státy
Obory lidské činnosti
Římský ostrostřelec a jezdec
Rozvoj otrokářského hospodářství
Pád západořímské říše
Otrokářská společnost, nespokojenost
Období dějiny lidstva
Otrokářství, farma
Občanská válka v USA
Primitivní otrokářství
Hunské nájezdy
Vrcholné období starověku
Sparta, démos
Budování chrámů
Římské císařství
Mravenec otrokářský
Stěhování obyvatelstva
Feudalismus
Přechod k feudální společnosti
Raný feudalismus
Románská kultura
Polské země v období feudalismu
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Pozdní feudalismus
Dóžovo rolnické povstání
Prohloubení krize feudalismu
Lidové umění, úpadek vzdělání
Závěr pozdního feudalismu
Otázky k feudalismu
Vojenská diktatura
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Naše národní obrození
Feudalismus a nástup kapitalismu
Společenská třída buržoazie
Rakouská monarchie
Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Rozklad feudalismu a počátky kapitalismu
Buržoazie proti dělnické třídě
Diktatura - pojmy historie
Vznik a rozvoj feudalismu
Průmyslová výroba v době feudalismu
Časová osa, feudalismus
Kapitalismus
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Rakouská monarchie
Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Vláda buržoazní reakce
Lyonské povstání, kapitalismus
Kapitalismus světových velmocí
Osvobození z otroctví v USA
Imperialistické období kapitalismu
Krok vpřed dva kroky vzad
Velká říjnová socialistická revoluce
Poválečné utváření světa
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Revoluční období 1918-1920
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářská krize 1929-1933
Budování socialismu v Sovětském svazu
Počátky dělnického hnutí
Nezaměstnanost a proletariát
Kapitalismus v českých zemí
Časová osa, kapitalismus
Nový Zéland, Nová Guinea
Oblasti Evropy
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Hlavní změny na mapě světa
Socialismus
Utopický socialismus, vykořisťování
Vykořisťování a bída, pracující lid
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Manifest komunistické strany
Změny v třídním složení společnosti
Socialismus - pojmy historie
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Agresivní politika fašismu, 1935
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Trumanova doktrína
Orgány lidové moci
Časová osa, socialismus
Oblasti Evropy
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Hlavní změny na mapě světa
Komunismus
Manifest komunistické strany
Hospodářská krize 20. století
Koalice - pojmy historie
Válečný komunismus, Čapajev
Vítězství socialismu, 1960
Časová osa, komunismus
Náboženství v Euroasii
Socialistické státy
Federace
Hornouherská selská konfederace
Diktatura - pojmy historie
Lidová hnutí, vyhlášení republiky
Středoslovenský kraj
Monarchie
Mapa Habsburské monarchie
Ferdinand I. roku 1526-1564
Majestát, královská listina
Konstituční monarchie
Císařovna Marie Terezie
Rakouská monarchie
Ruský absolutistický stát, Petr Veliký
Feudální kontrarevoluce
Sklářství, doprava a silnice
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Revoluce v Itálii, monarchie
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Hospodářská krize a její příčiny
Hainfeldský sjezd 1888
Politika české buržoazie
Monarchie - pojmy historie
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Slovník pojmů z dějepisu M
Obsah a kapitoly II. světové války (1)
Feudální monarchie
Habsburská monarchie
Průmyslová výroba v době feudalismu
Perský záliv
Japonsko
Státní zřízení v Evropě
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Království
Italské kmeny, Tibet, Řím
Časová tabulka dějin pro Řím
Mapa Evropy ve 14. století
Korunovační klenoty českého království
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Krize feudální společnosti
Erb českého království
Vojenská diktatura
Fridrich II., pruské království
Sjednocení Německa
Krymská válka
Přemysl Otakar II.
Fundamentálky 1871
Spojené království Velké Británie
Severní Irsko, Irsko
Republika
Římská republika, diktátor, tribunál
Generál Napoleon Bonaparte
Slovníček pojmů VI.
Vyhlášení republiky v Německu
Rudá armáda v Maďarsku
Japonsko, Německo, Španělsko
Londýnská emigrace, politická strana
9. květen 1945
Autonomní vláda, Afrika
Svět po druhé světové válce
Buržoazní Československá republika
Římská republika
Pravomoc konzulů
Augustovo vítězství, občanská válka
Jihoafrická republika
Státní zřízení v Evropě
Německo
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Socialistické státy
Osídlení naší republiky
Česká socialistická republika
Slovenská socialistická republika
Spolková republika Německo
Románský sloh
Románská kultura
Románská bazilika
Románský sloh
Rumunsko, Bulharsko
Gotika
Gotický oděv
Gotická kultura
Opěrný gotický systém
Středověká církev
Hospodářský a politický vzestup gotiky
Pozdní gotika
Renesance
Renesance, renesanční oděv
Giordano Bruno, Dante Alighiery
Renesanční architektura, renesanční sloh
Renesanční kultura
Pozdní gotika
Barokní kultura
První polovina 15. století
Baroko
Barokní kultura
Doba temna
Barokní versus stavba klasická
Agrární země - pojmy historie
Klasicismus
Klasicismus jako nový směr
Johhan Wolfgang Goethe
Otázky z klasicismu
Vývoj a charakteristika klasicismu
Klasicismus v literatuře
Koalice - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu
Realismus
Purkyně Karel
Kubismus, Realismus, Picasso
Surrealismus, Josef Šíma, Vítězslav Nezval
Levá fronta, Marie Majerová
Humanismus
Humanismus
Renesanční kultura
Úpadek královské moci
Jan Kollár, Pavel Josef Šafařík
Secese
secese - sedání násypu
Romantismus
Romantismus
Karel Hynek Mácha
Pokrokoví romantikové, národní dějiny
Romantismus ve výtvarném umění
Romantismus v hudbě


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro