Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Fyzika


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):


Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Fyzika pro 6 třídu
Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Fyzika pro 7 třídu
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Fyzika pro 8 třídu
Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Fyzika pro 9 třídu
Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Fyzika II. pro gymnázia
Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Odkazník o fyzice
Rejstřík klíčových slov pro fyziku ve vyhledávačích.
seznam/fyzika
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php


Chronologické řazení kapitol z fyziky:
Význam značek ve fyzice
Význam značek
Látka a těleso
Vzájemné působení těles
Pružina
Gravitační síla, gravitační pole
Gravitační pole Země
Atomy a molekuly
Atomy a molekuly
Neuspořádaný pohyb částic
Částicové složení pevných látek
Vzájemné působení dvou částic
Vlastnosti kapalin a plynů
Stlačení kapalného tělesa
Elektrické vlastnosti látek
Model atomu
Model atomu
Ionty, krystal
Vzájemný dotyk těles
Elektrické pole
Magnetické vlastnosti látek
Póly magnetů
Magnetické pole
Magnetické pole
Magnetizace látky
Indukční čáry
Magnetické pole Země
Kompas, busola
Měření délky pevného tělesa
Jednotka délky, metr
Měření délky, metr
Měření délky, pravítko
Jednotka objemu, litr
Měření objemu kapalného tělesa
Měření objemu pevného tělesa
Hmotnost tělesa, kilogram
Hmotnost tělesa, kilogram
Rovnoramenné váhy, gram
Jednotky hmotnosti, váhy
Kuchyňské váhy, závaží
Hustota, hustota látky
Výpočet hustoty látky
Výpočet hmotnosti tělesa
Měření času, sekunda
Měření času, sekunda
Měření teploty, Anders Celsius
Změna délky, oteplování, ochlazení
Bimetalický pásek, bimetal
Teploměr, jednotka teploty
Lékařský teploměr
Počasí, termograf
Elektrický obvod
Elektrický obvod
Elektrický proud v kovech
Jednoduchý elektrický obvod
Vodiče a izolanty
Částice krystalové struktury
Tepelné elektrické spotřebiče
Pojistka, vařič
Užití spotřebičů elektrického napětí
Magnetické pole cívky
Směr siločar magnetického pole
Elektrika a magnety
Galvanometr
Elektromagnet
Magneticky měkká ocel
Elektrický zvonek
Jednoduchý elektrický obvod
Proud v kapalinách
Proud v kapalinách
Vedení proudu v plynech
Obloukové sváření
Blesk a ochrana před bouřkou
Bezpečnost při práci
První pomoc při úrazu proudem
Fyzika, přírodní vědy
Fyzika, přírodní vědy
První snímek Země
Měření délky, obsahu a objemu
Délková měřidla
Posuvné měřítko
Určení průměrné hodnoty veličiny
Mezinárodní soustava jednotek
Mezinárodní soustava jednotek
Jednotka obsahu, tvar obdélníku
Jednotky objemu, litr
Laboratoř, odměrný válec
Síla, tíha, hmotnost
Kruhové libelo
Pružina, síla
Pružina, síla
Zeměpisná přitažlivost, tíha
Vážení, rovnováha, hmotnost
Jednotka síly, znázornění síly
Siloměr, hmotnost tělesa
Výpočet hustoty
Hustota, měrná tíha
Hustota, měrná tíha
Tlaková síla, tlak
Měření tlaku, kolmá síla
Klikový lis
Molekulová stavba látek
Tvárnost, pevnost, deformace
Dělitelnost látek
Pohyb molekul
Pohyb molekul
Molekuly v neustálém pohybu
Přilnavost, vzlínavost
Krystalická mřížka
Tlak v kapalinách, Pascal
Hydraulický lis
Hydraulický zvedák
Hydrostatický tlak, vztlak
Hloubka sloupce kapaliny
Spojené nádoby
Archimédův zákon
Archimédův zákon, vztlaková síla
Plování, korek
Plovoucí těleso
Průřez ponorkou
Ovzduší a tíha vzduchu
Torricelliho pokus
Měření atmosférického tlaku
Přetlak, manometr, počasí
Závislost tlaku na objemu
Heronova baňka
Vývěva, vzdušné čerpadlo
Balón, normální tlak
Zahřívání těles, teplota
Roztahování pevných těles
Roztahování pevných těles
Rozpínání plynů a kapalin
Bimetalový teploměr
Termograf, meteorolog
Teplota vzduchu
Teplota vzduchu, Klementin
Zdroj tepla, tepelná výměna
Chlad, vedení tepla, chlazení
Proudění tepla, ochlazení
Anomálie vody
Tepelné záření
Matná a lesklá tělesa
Teplota ročních období
Klid a pohyb tělesa
Klid a pohyb tělesa
Přímočarý a křivočarý pohyb
Jednotka rychlosti, metr za sekundu
Průměrná rychlost pohybu
Účinky síly na těleso
Setrvačnost tělesa
Tření, rovnováha sil
Valivý pohyb
Třecí síla
Skládání sil
Těžiště, různoběžné síly
Rovnovážná poloha tělesa
Mechanická práce
Mechanická práce
Mechanická energie tělesa
Tíha, pohybová energie, výkon
Mechanická práce, účinnost motoru
Páka, rameno
Pravidlo rovnováhy
Užití páky
Lomená páka, pákové váhy
Pevná kladka
Volná kladka, kladkostroj
Napnutí lana, síla
Kolo na hřídeli
Nakloněná rovina
Nakloněná rovina
Svislá odvěsna
Práce při zvedání tělesa
Ozubené kolo, převody
Odpor prostředí, obtékání tělesa
Nosná plocha letadla
Kašparův jednoplošník
Vodní motory
Kaplanova turbína
Neuspořádaný pohyb molekul
Zákon zachování energie
Zákon zachování energie
Měrné teplo
Teplo odevzdané tělesem
Lihový kahan
Změna skupenství
Tání a tuhnutí
Tavení krystalické látky
Změna objemu tělesa
Vypařování kapalin
Změna teploty varu
Kapalnění, vlhkost vzduchu
Vodní páry v ovzduší
Srážkometr, předpověď počasí
Oběh vody v přírodě
Oběh vody v přírodě
Spalovací a zážehový motor
Vznětový, Dieselův motor
Parní stroj
Parní turbína
Tryskové motory
Raketový motor
Tepelný motor
Elektřina
Elektřina
Elektrické pole, náboj
Elektrometr
Dělitelnost elektrického náboje
Elektrické izolanty
Elektrické siločáry
Elektrická indukce
Elektrické napětí
Vodivá deska, kondenzátor
Kapacita kondenzátorů
Chemické zdroje napětí
Chemické zdroje napětí
Napětí a jeho měření
Elektrický obvod
Jednotka elektrického proudu
Ohmův zákon
Ohmův zákon, odpor
Odpor vodiče
Závislost odporu, délka, průřez
Odpor materiálu vodiče
Rezistence, odpor reostatu
Jednoduchý a rozvětvený obvod
Spojování spotřebičů
Výsledný odpor zapojení
Součin, elektrický příkon
Elektrická práce
Elektrická práce
Elektrické teplo, energie
Joulův Lenzův zákon
Žárovky, pojistky
Magnetické účinky elektrického pole
Nesouhlasné póly magnetu
Magnetické pole Země
Magnetické pole cívky
Elektromagnet
Elektromagnet
Relé, jistič
Působení magnetického pole
Měřící přístroje
Otáčivá cívka v magnetickém poli
Telefon, mikrofon, sluchátko
Elektromagnetická indukce
Vznik indukovaného napětí
Směr indukovaného proudu
Střídavý proud
Střídavý proud
Časový průběh střídavého napětí
Efektivní hodnoty proudu
Obvod s odporem R
Alternátor
Dynamo
Trojfázový proud
Fázové napětí
Fázové napětí
Trojfázový elektromotor
Transformace střídavého proudu
Model indukční pece
Bodové svařování
Elektrická lokomotiva
Vodní elektrárna
Vodní elektrárna
Velmi vysoké napětí
Elektrický proud v kapalinách
Roztok elektrolytu
Hofmannův přístroj, elektrolýza
Elektrický proud v plynech
Obloukový výboj, blesk
Elektrický oblouk
Výboj ve zředěných plynech
Elektrický proud ve vakuu
Usměrňovač, PN prvky
Usměrňovač, dioda, trioda
Oscilační elektrický obvod
Zdroj netlumených kmitů
Krystalový přijímač
Schématické značky
Optika
Optika
Zdroj světla a jeho šíření
Přímočaré šíření světla
Dírková komora
Světlo a stín
Měsíční fáze
Zatmění Slunce a Měsíce
Rychlost šíření světla
Odraz světla
Úhel odrazu a dopadu
Úhel odrazu a dopadu
Zdánlivý obraz
Kulová zrcadla
Odraz v zrcadle
Vypuklé zrcadlo
Lom světla
Zákon lomu
Úplný odraz, hranol
Rozklad světla
Střed křivosti, čočka
Paprsky, ohnisko, rozptyl
Tenká spojka
Ohnisková vzdálenost
Ohnisková vzdálenost
Objektiv, clona, fotoaparát
Optické vlastnosti oka
Slepá, žlutá skvrna
Kamera, promítací přístroj
Lupa, spojná čočka
Mikroskop
Dalekohled
Jaderná energie
Jaderná energie
Model atomu
Izotopy, radioaktivita
Štěpení uranu
Jaderný reaktor
Poznatky z fyziky v praxi
Struktura a vlastnosti látek
Struktura a vlastnosti látek
Kinetická teorie stavby látek
Působení přitažlivých sil
Neuspořádaný pohyb částic
Difúze, Brownův pohyb
Vazební, potenciální energie
Struktura modelu látky
Struktura modelu látky
Rovnovážný stav, termodynamická soustava
Stlačení a ochlazení plynu
Pravděpodobnost, náhodný jev
Fluktuace hustoty plynu
Termodynamická stupnice teploty
Plynový teploměr
Stavová veličina, Celsiova teplota
Vnitřní energie, práce, teplo
Vnitřní energie tělesa
Vnitřní energie tělesa
Potenciální energie, konání práce
Izolovaná soustava
Tepelná výměna, studené těleso
Měrná tepelná kapacita
Kalorimetr, kalometrická rovnice
Směšovací kalorimetr, vyrovnání teplot
Termodynamické zákony
První termodynamický zákon
Výpočet tepla, kinetika
Plynné skupenství látek
Druhý termodynamický zákon
Ideální plyn
Ideální plyn
Rozložení molekul, graf
Střední kvadratická rychlost
Molekulová fyzika
Tlak plynu, hybnost
Rovnice tlaku plynu
Stavová rovnice plynu
Teplota vodní lázně
Izotermický děj
Izotermický děj, izoterma
Charlesův zákon, odchylka
Izobarický děj, objem plynu
Izotermický děj, příjem tepla Q
Izochronický děj, tepelná kapacita
Adiabatický děj, teplota plynu
Poissonův zákon, vysoký tlak
Volná dráha molekuly, vývěva
Střední kvadratická rychlost
Kruhový děj, ideální plyn
Práce vykonaná plynem
Zvětšení objemu plynu
Obsah plochy křivky
Tepelné motory
Tepelné motory, chladič
Záznějový, zážehový, proudový, raketový, motor
Start kosmické lodi
Stálý a proměnný tlak
Vlastnosti pevných látek
Krystalické a amorfní látky
Izotropní, anizotropní, polymery
Krystalová mřížka, ionty
Kubická mřížka
Vodíková, kovalentní, Waalsova, vazba
Vakance, interticiální poloha částice
Deformace pevného tělesa
Deformace pevného tělesa
Deformace, ohyb, kroucení, smyk
Křivka deformace
Modul pružnosti v tahu
Plastická deformace tahu v kovech
Dislokace, pohyb
Součinitel teplotní délkové roztažnosti
Teplotní roztažnost tělesa
Teplotní roztažnost tělesa
Dislokace, monokrystal, elementární
Deformace, Hookův zákon, kapaliny
Povrchová vrstva kapalin
Povrchové napětí, kapka
Povrchová síla, izotermika
Jednotka povrchového napětí
Jednotka povrchového napětí
Stylový úhel, bubliny
Kapilarita, kapilární tlak
Kapilární elevace, deprese
Objemová roztažnost kapalin
Anomálie vody, vypuklý povrch
Změna skupenství látek
Teplota tání, teplota tuhnutí
Křivka tání, rovnováha
Měrné skupenské teplo
Měrné skupenské teplo, sublimace
Vypařování, teplota varu
Kapalnění, kondenzace, kondenzační teplo
Křivka syté páry
Kritický stav, kritická teplota
Fázový diagram, hustota, tlak
Bod, plyn, akademik
Vodní pára, rosný bod
Assmanův aspirační psychometr
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
Vznik elektrického proudu
Vznik elektrického proudu
Elektrostatická indukce
Izolant v elektrickém poli
Relativní permitivita, dialektrikum
Uspořádaný pohyb částic
Konstantní proud, ampér
Elektromotorické napětí
Graaffův generátor
Elektrostatická indukce, permitivita
Elektrický proud v kovech
Elektrický proud v kovech
Elektronová vodivost kovů
Elektrický odpor, Ohm, vodivost, Siemens
Měrný elektrický odpor
Ohmův zákon, reostat
Uzavřený elektrický obvod
Úbytek nakrátko, zkrat, energie
Kirchhoffovy zákony, součet proudů
První zákon Kirchhoffův
První zákon Kirchhoffův
Výsledný odpor, bočník
Zvětšení rozsahu voltmetru
Elektrická práce, elektrický výkon
Účinnost zdroje, elektrický příkon
Druhý Kirchhoffův zákon
Druhý Kirchhoffův zákon
Elektrický proud v polovodičích
Hustota volných elektronů
Termistor
Nevlastní polovodiče, příměsi
Děrová vodivost, akceptory
Diodový jev
Diodový jev, PN přechod
Závěrný proud, volné elektrony
Elektronová vodivost, hrotová dioda
Tranzistorový jev, kolektor, emitor, báze
Proudový zesilovací činitel, Beta
Objevení polovodiče
Měrný elektrický odpor polovodiče
Elektrický proud v elektrolytech
Elektrický proud v elektrolytech
Disociace, iont, anoda, katoda
Faradayovy zákony, rozkladné napětí
Elektrolýza, Faradayova konstanta
Galvanický článek
Suché články, plochá baterie
Koroze kovů, hořčíkové piliny
Elektrochemický ekvivalent látky
Ionizace plynů
Ionizace plynů
Zápalné napětí, výboj
Ionizační komora, nasycený proud
Doutnavý elektrický výboj
Katodové záření, anodové světlo
Termoemise elektronů
Obrazovka, elektronka, emise, urychlovací anoda
Rentgenové záření
Cvičení z fyzikyÚlohy a řešení laboratorních prací z fyziky:
Laboratorní cvičení I.
Relativní atomová hmotnost
Avogardova konstanta
Relativní molekulová hmotnost
Průměr molekuly
Změna energie, tepelná výměna
Setrvačník, tvar kříže
Měrná tepelná kapacita
Stavová rovnice ideálního plynu
Termodynamická teplota
Práce plynu
Okolní teplo
Teplotní roztažnost pevných látek
Mez pevnosti, výpočet
Laboratorní cvičení II.
Výpočet délky hrany
Výpočet kapilární elevace
Výpočet odchylky
Tání ledu, měrné skupenské teplo
Výpočet tepelné výměny
Výpočet hmotnosti při teplotě
Měření elektrického napětí
Měření napětí a proudu
Celková odchylka měření
Měření a výpočet konstantního proudu
Laboratorní cvičení III.
Proudové větve, výpočet
Měření elektrického odporu
Substituční metoda, měření můstkem
Princip můstkové metody
Výpočet svorkového napětí zdroje
Charakteristika diody v propustném směru
Měření ochranného odporuZákladní pojmy a klíčová slova z fyziky:
Délka
Generátor pilovitého průběhu
Kombinovaný signál
Skaláry a vektory
Měření základních fyzikálních veličin
Fyzikální veličiny a jednotky
Měření délky pevného tělesa
Jednotka objemu, litr
Měření délky, obsahu a objemu
Zeměpisné mapy
Příprava dřeva, kulatina, poleno
Metr
Skaláry a vektory
Odpor vodiče
Řecká abeceda, metrická soustava
Měření délky pevného tělesa
Jednotka délky, metr
Měření délky, obsahu a objemu
Posuvné měřítko
Hmotnost
Mechanika validátoru
Obvody validátoru
Odporová vazba
Příklad a popis validátoru
Příklad analýzy signálu DSS1 z doporučení Q.931
Pozorování hvězdné oblohy
Autojeřáb s hydraulickým ovládáním
Hmotnost tělesa, kilogram
Rovnoramenné váhy, gram
Jednotky hmotnosti, váhy
Kilogram
Plošné, prostorové,objemové míry
Jednotky v technické soustavě
Hmotnost tělesa, kilogram
Jednotky hmotnosti, váhy
Výpočet hustoty látky
Molární hmotnost
Výpočet hustoty
Kontrola váhy
Zjištění optimální váhy
Objem
Objemová roztažnost látek
Předmluva ke knize
Jednotka objemu, litr
Měření objemu kapalného tělesa
Hustota, hustota látky
Rozpustnost pevných látek
Zředěná kyselina
Jednotka koncentrace
Jednotky objemu, litr
Fázový diagram, hustota, tlak
Litr
Jednotka objemu, litr
Měření objemu kapalného tělesa
Výpočet hustoty látky
Jednotky objemu, litr
Teplota
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Stavová rovnice plynů
Vlhkost vzduchu
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Celsius
Adheze, odolnost, přilnavost, kohese
Nauka o teple, Termika, Kinetické teplo
Průběh napětí měření teploty
Měření teploty, Anders Celsius
Teploměr, jednotka teploty
Počasí, termograf
Významní fyzici
Stavová veličina, Celsiova teplota
Čas
Jednotka videografiky
Časová jednotka s MHB 8253
Počítací diskriminátor
Měření času, sekunda
Změna koncentrace za jednotku času
Přímočarý a křivočarý pohyb
Průběhový čas přítomný, Progressive Pressent
Komunikace mezi procesory
Zobrazení informací v počítači
Sekunda
Měření času
Jednotková rychlost
Rovnoměrný pohyb na čase
Třetí pohybový zákon, princip akce a reakce
Kotouč pily, průvodič
Elektrické napětí
Magnetický tok
Signalizace stavu napájecího napětí
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost
Měření času, sekunda
Svítivost
Digitální řízení svitu žárovky
Segmentové zobrazovací jednotky
Sekundární definice proměnných a metod
Využití filtrů pro indikaci úrovně nf signálu
Využití kódu R2
Vývoj filtrů pro indikaci úrovně nf signálu
Svítivost, Kandela, světelný tok
Fotometrický zákon
Světelné jednotky, rychlost světla
Svítivost a odraz očí v noci
Kandela
Svítivost, Kandela, světelný tok
Světelné jednotky, rychlost světla
kandela,kapacita, kino, klec
Síla
Manufaktury, levná pracovní síla
Věcný rejstřík písmeno S
Fyzikální zákony
Základy kinematiky a tuhých těles
Pojem síly
Newton je síla
Rozklad síly
Boyleův zákon
Dostředivá síla a zrychlení
Síla odstředivá, kuličky
Newton
Volný pád
Dynamika, Newtonovy zákony
Newton je síla
Práce zrychlující síly
Rameno a moment síly
Základy fotometrie
Difrakce, štěrbina s drátem
Gravitační pole Země
Významní fyzici
Setrvačnost tělesa
Elektrický proud
Baterie (Součástka)
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Fyzické parametry signálů
Komutační vlastnosti PN přechodů
Měření přístupových sítí
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Obecné rozdělení zdroje na funkční bloky
Obecné využití diody v elektrických obvodech
Ampér
VACH vstupní části funkčního bloku
Elektrický náboj
Magnetické napětí
Závislost proudu na teplotě tyristoru
Elektrotechnické jednotky
Výpočet příkonu a výkonu transformátoru
Hrubý návrh elektronkového stabilizátoru napětí
Stejnosměrné ampérmetry
Jednoduchý voltmetr a ampérmetr
Elektrické napětí
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Fotodioda (Součástka)
Modul DIF
Obecný popis diody a základní funkční zapojení
Parametry funkčních bloků
Střídavý signál
Tranzistor (Součástka)
Elektrické napětí
Elektrické napětí
Volt
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Napěťová technika CCM
Obecné využití diody v elektrických obvodech
Obecný popis diody a základní funkční zapojení
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Poruchy rezistorů v obvodech
Sériová ochrana diodou
Plynule nastavitelný proud
Celkový činitel stabilizace
Zkreslení vzniklé poklesem napětí
Látkové množství
Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Výpočty v chemii
Uvolnění tepla při reakci
Zájmena
mol
Množství plynu
Mol, jednotka látkového množství
Molární hmotnost
Rovinný úhel
Mezní úhel, totální reflexe
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí
Poměry v procentech
Kompas, busola
Úhel odrazu a dopadu
Úhel otevření modulace
Stylový úhel, bubliny
úbytek, účinnost, úhel, ukazatel
udírna - úhel nastavení
úhel vnitřní - uhelný prach
Stupeň
Poledníky a rovnoběžky
Zeměpisné mapy
Tlak
Mikrofon (Součástka)
Těžiště a stabilita
Setrvačník váhy
Atmosféra a plyn
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Alkeny a Alkiny
Vzduch pro vysokou pec
Výroba oceli
Pascal
BASIC
Efektivnost při výběru programovacího jazyka
Rok 1651 až rok 1662
Tlak v kapalině, hloubka pod hladinou
Tlak v kapalinách, Pascal
Přiřazovací příkazy
Syntaxe jazyka BASIC
Křivka deformace
Práce
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Počítačové sběrnice
Teorie ZKCH (zpětná korekce chyb)
Práce a život otroků
První lokomotiva, dvouletka
Věcný rejstřík P až P
Jednotka potenciálu
Mechanická energie tělesa
Pravidlo rovnováhy
Joule
Jednotka práce a výkonu
Tepelná vodivost stavebních hmot
Mechanická energie tělesa
Zákon zachování energie
Výpočet tepelné výměny
Otylost, tuky v těle, tělesná váha
Elektrický náboj
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Kondenzátor (Součástka)
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Vznik šumů na PN přechodech
Elektrické napětí
Coulomb
Elektrické napětí
Elektrický potenciál a napětí
Zapojení předzesilovače s MOSFET
Elektrický odpor
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Měření přístupových sítí
Mikrofon (Součástka)
Parametry funkčních bloků
Niklový prášek, elektrický odpor, nečistoty
Elektrický odpor, Ohm, vodivost, Siemens
Měrný elektrický odpor
Měrný elektrický odpor polovodiče
elektrický odpor - elektrický regulátor
Ohm
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy tranzistorů v obvodech
Proudové omezení diody
Základní zákony proudu
Ohmův zákon
Reaktance
Ovládací obvody trojfázových spínačů
Selektivita přijímače
Elektrotechnické jednotky
Odpor vodiče
Elektrická kapacita
Cívka (Součástka)
Čtvrtá generace ústředen
Dva a půltá generace přenosových systémů
FAX
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Impedanční převodník mikrofonu
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Konstrukce HSP s doutnavkou
Měření přístupových sítí
Obecný popis rozhraní PRI
Farad
Síťový zdroj napětí 12V malého výkonu
Kondenzátor, kapacita, Farad
Náhradní zapojení dvoubázového MOS tranzistoru
Stereofonní rozdílové složky
Elektrotechnické jednotky
Návrh a výpočet vyhlazovacího filtru
Elektromagnetická indukce
Faradayovy zákony, rozkladné napětí
Elektrolýza, Faradayova konstanta
fabion - Faradayova konstanta
Elektrická indukčnost
Cívka (Součástka)
Indukčnost vodiče, Henry
Reaktance
Výpočet indukčnosti tlumivky
Reaktance pro základní kmitočet
Časová konstanta, reaktor
Antiparalelní zapojení tyristorů a triaků
Zapojení fázového můstku
Základy elektroniky
Cívka, indukčnost, Henry
Henry
Cívka (Součástka)
Cívka, indukčnost, Henry
Elektrický výkon
Baterie (Součástka)
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Komunikační systémy
Měření přístupových sítí
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Obecné využití diody v elektrických obvodech
Pasivní elektronické součástky
Stabilizační člen
Watt
Wattův parní stroj
Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Bitva u Watterlo 1815
Práce elektrického proudu
Regulátor rychlosti
Závislost ztrátového výkonu
Ohmův zákon
Stereofonní zesilovač 2x3 watty
Jednotka práce a výkonu
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost
Vodivost
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Komunikační systémy
Komutační vlastnosti PN přechodů
Pasivní elektronické součástky
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy tranzistorů v obvodech
Rezistor (Součástka)
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Siemens
Dokumentace přístupových sítí
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Měření přístupových sítí
Využití v současných telekomunikacích
Solární články Siemens
Elektrický odpor, Ohm, vodivost, Siemens
schodišťový panel - Siemens
Účastnické vedení SIEMENS
Funkce účastnické sady


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro