Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Matematika


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):


Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
MFTCh tabulky
Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Matematika pro základní školy
Ucelený přehled učiva matematiky pro druhý stupeň základních škol.
matematika_zakladni_skola
Matematika II. ročník
Matematika pro II. ročník gymnázií.
obsah_matematika2.php
Řešení matematických úloh
Knížka vtipnou a zábavnou formou seznamuje čtenáře s významnými objevy v matematice.
matematika_pro_volne_chvile
Sbírka náročnějších úloh
Sbírka náročnějších úloh z matematiky
narocnejsi_ulohy_matamatika
Sbírka úloh z matematiky
Sbírka úloh z matematiky pro základní školy
sbirka_uloh_z_matamatiky
Publikace o matematice
Články a příklady o matematice na internetu.
internet/katalog_matematika.php
Odkazník o matematice
Rejstřík klíčových slov pro matematiku ve vyhledávačích.
seznam/matematika
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy


Základní matematické pojmy a výrazy:
Základní matematické pojmy
Sčítání
Spojování řetězců různých datových typů
Matematika, aritmetika, sčítání, odčítání
Sčítání, odčítání, krácení zlomků
Sčítání kladného a záporného čísla
Posuv sčítáním
Sčítání celých čísel
Metoda opakovaného sčítání
Sčítání harmonických signálů
Analogové sčítání
Sčítání, odčítání čísel
Odčítání
Deckrementace (odčítání)
ALU mikroprocesoru 8080
Decibely a logaritmy
Matematika, aritmetika, sčítání, odčítání
Sčítání, odčítání, krácení zlomků
Analogové sčítaní a odčítání napětí
Sčítání, odčítání čísel
Sčítání zlomků, odčítání zlomků
Sčítání a odčítání, desetinná čísla
Odčítání, násobení, součin
Násobení
Filtrační článek
Matematika, aritmetika, násobení, dělení
Zlomky, počtářská pravidla
Rovnice o jedné neznámé
Součet a rozdíl odmocnin
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru
Násobení dvou čísel
Násobení celých čísel
Násobení dvou čísel
Měření času, násobení kladných čísel
Dělení
Dělení přirozených čísel
Dělení beze zbytku, se zbytkem
Dělení dvou čísel
Dělení, dělitelnost, dělič
Dělení zlomků, odhad součinu
Dělení celým číslem, zkouška
Dělení číslem desetinným
Dělení a násobení
Dělení, dělitelnost, záporná čísla
Dělení mocnin, exponent dělence
Zlomky
Zlomky, počtářská pravidla
Rovnice o jedné neznámé
Příslovečné vazby opětovací, zlomky
Zlomky, čitatel, jmenovatel, halb
Desetinné zlomky, číslovky neurčité
Řadové číslovky, zlomky
Zlomky, zlomek, čitatel, jmenovatel
Příklady se zlomky
Algebraické zlomky
Zlomky
Procenta
Procenta, úměry
Procenta, promile
Procenta
Úlohy na procenta
Procenta, nerovnost
Čitatel
Zlomek násobený, dělený zlomkem
Zlomky, čitatel, jmenovatel, halb
Zlomky, zlomek, čitatel, jmenovatel
Jmenovatel
Globální pohled na telefonní síť a informační technologie IT
Používaná architektura připojení PBX do národní telefonní sítě
Paralelní řazení zapojení rezistorů
Zlomky, počtářská pravidla
Sčítání, odčítání, krácení zlomků
Dělení mocniny mocninou, umocňování zlomku
Zlomky, čitatel, jmenovatel, halb
Zlomky, zlomek, čitatel, jmenovatel
Neznámá ve jmenovateli
Průměr
Tabulka průměrné váhy muže
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost auta
Výpočet průměru rotačního válce
Průměr hřídele
Přehled průměrů vrtáků
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Otvor pro vnitřní závit
Podložky, závlačky, čepy
Značení profilového materiálu, zápichy
Mezní úchylky, průměr děr, hřídel
Úměra
Matematika ve fyzice
Poměr a úměra
Úměra, postupný poměr
Funkce, veličiny, přímá úměra
Mocnina
Symboly v matematice
Mocniny, na druhou, na třetí
Umocňování odmocniny, mocnina
Součet a rozdíl odmocnin
Odmocnina z odmocniny, zaokrouhlená čísla
Controller file, Mocnina, Odmocnina
Druhá mocnina
Třetí mocnina, tabulky
Odmocňování, druhá odmocnina
Třetí odmocnina
Odmocnita
Symboly v matematice
Umocňování odmocniny, mocnina
Součet a rozdíl odmocnin
Odmocnina z odmocniny, zaokrouhlená čísla
Controller file, Mocnina, Odmocnina
Odmocňování, druhá odmocnina
Třetí odmocnina
Odmocnina
Počítání s odmocninami
Druhá odmocnina
Jednočlen
Jednočlenné věty jmenné
Sčítání jednočlenů, sčítání mnohočlenů
Odčítání jednočlenů, odčítání mnohočlenů
Násobení jednočlenů, násobení mnohočlenů
Dělení, dělení jednočlenů
Umocňování jednočlenů
Mnohočlen
Binární kód, transformace kódů
Cyklické kódy
Generační mnohočleny cyklických kódů
míra přenosu, moaré, mnohočlen, model
mletí slinku - mnohočlen
mnohočlenné zařízení - močovina
Tabulka pokrytí
Mnohočlen, koeficient
Sčítání jednočlenů, sčítání mnohočlenů
Odčítání jednočlenů, odčítání mnohočlenů
Exponenciální funkce
Exponenciálně klesající impuls
Jednoduchý kmitočtoměr
Úzkopásmový sdělovací detektor
elektronka, Adlerova, dvojitá, exponenciální
experiment pružnosti - exponenciální funkce
exponenciální rovnice - extrakce
Exponenciální funkce
Exponenciální rovnice
Kvadratická funkce
Kvadratická fázová charakteristika
Adaptivní filtry
Střední kvadratická rychlost
Střední kvadratická rychlost
Nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická funkce
Výpočet kvadratické funkce
Kvadratická funkce
Užití kvadratických funkcí
Kvadratura kruhu
Logaritmus
lodní výstroj - logaritmus
Logaritmický indikátor NF úrovní
Kontrola zesilovače
Elektrické logaritmické pravítko
Logaritmické funkce
Logaritmus
Věty o logaritmech
Dekadické logaritmy
Přirozený logaritmus
Logaritmické rovnice
Umocňování
Dělení mocniny mocninou, umocňování zlomku
Umocňování odmocniny, mocnina
Umocňování
Umocňování a odmocňování zlomků
Umocňování jednočlenů
Rovnice
Kanonické rovnice
Rovnice, levá strana, pravá strana
Rovnice o jedné neznámé
Řešení rovnice
Rovnice o dvou neznámých
Exponenciální rovnice
Logaritmické rovnice
Goniometrické rovnice
Diofantická rovnice
Vyjádření rovnice
Lunar, obě strany rovnice
Ekvivalentní rovnice
Rovnice, funkční vztahy
Lineární rovnice
Funkce
Funkce, veličiny, přímá úměra
Nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická funkce
Vyjádření funkce tabulkou
Vyjádření funkce rovnicí
Aplikace funkce v příkladech
Grafické znázornění funkce
Lineární funkce, výpočet
Výpočet kvadratické funkce
Graf funkce
Definiční obor hodnot funkce
Sudá a lichá funkce
Rostoucí funkce, klesající funkce
Omezená funkce
Maximum funkce, minimum funkce
Přímá úměra
Matematika ve fyzice
Funkce, veličiny, přímá úměra
Trojčlenka
Koncentrace roztoku
Trojčlenka, výpočet
Příklad užití trojčlenky
Příklady trojčlenka
Grafy
Grafické znázornění, soustava souřadnic
Grafické znázornění funkce
Grafy základních funkcí
Sestrojování grafů
Grafické řešení příkladu
Grafické řešení soustavy rovnic
Výpočet dle grafu
Graf funkce
Grafy funkcí, absolutní hodnota
Tabulky
Pravdivostní tabulky
Tabulky výživových hodnot potravin
Třetí mocnina, tabulky
Odhad druhé odmocniny, tabulky
Odhad třetí odmocniny, tabulky
Obsah
Obvod a obsah obrazců
Obsah rovnoběžníku
Obsah trojúhelníku
Obsah mnohoúhelníku, nepravidelnost
Obsah lichoběžníku, obsah kruhu
Obsah kruhové výseče, mezikruží
Obvody a obsahy obrazců
Jednotky obsahu, čtverečný
Objem
Objemová hmotnost dřeva
Objem těles, povrch těles, hranol, válec
Objem jehlanu, objem kužele
Objem koule
Objem, krychlové, dutost
Objemy mnohostěnů
Objem láhve
Objemy těles, povrch kvádru, hranol
Stereometrie, povrchy, objemy
Válec, komolý jehlan, objem kužele
Výpočet plochy a objemu těles
Kombinatorika
Paměti EEPROM
Kombinatorika, množiny
Kombinatorické úlohy
Kombinatorické úlohy
Kombinatorika
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Variace
Obecný popis a značení v systémech
Rovina v prostorovém prvku
Vnitřní struktura prostorového pole
Variace zapojení hradla a tranzistoru
Variace s opakováním
Variace bez opakování
Množiny
Cyklická kontrola množiny
Množiny a jejich prvky
Rozklad množiny, podmnožina množiny
Operace množiny, mohutnost
Trojice prvků dané množiny
Kombinatorika, množiny
Disjunkční konečné množiny
Racionální funkce množiny
Určení množiny všech přirozených čísel
Permutace, kombinace
Permutace
Kombinace
Definice, kombinace prvků
Kombinace s opakováním
Kombinace čísel, Mates
Periodická funkce
Rok 1869 až rok 1872
Samovolně rozpadající jádro
Monokrystal, křemík, periodická soustava prvků
Ionty, krystal
Periodická kontrola stavu nabití
Periodická funkce
Lomená funkce
Různoběžné síly
Písmenný kód dovolený odchylky
Lomená páka, pákové váhy
Přenos modulací Delta, DM
Lineární lomená funkce
Nepřímá úměrnost
Nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická funkce
Nepřímá úměrnost
Poměr, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost
Posloupnost
Posloupnosti, řady reálných čísel
Rekurentní určení posloupnosti
Aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost
Úlohy řešené pomocí posloupností
Vlastnosti posloupností
Limita posloupnosti
Věty o limitách posloupností
Součet členů, goniometrické posloupnosti
Fibonacciova posloupnost
Kružnice
Prostorová orientace
Komety, meteory, asteroidy, prstenec
Roztažení uzavřeného vlákna
Síla odstředivá, kuličky
Prvky harmonického pohybu
Lichoběžník, úhlopříčky, kruh, oblouk
Kolmice, spojnice, střed, úsečka, rovnoběžka
Elipsa, ovál, trojúhelník, kružnice, vepsaná
Gravitační pole Země
Určování zeměpisné polohy
Přímka
čárka - časová přímka
polopřímka - polovodič
Přímka, polopřímka, úsečka
Polopřímka
Přímka kolmá k rovině
Čtverec a přímka
Grafický zápis matematiky
Úsečka
Písemné historické prameny
Dráha rovnoměrného pohybu
Výsledná rychlost, vodorovný vrh
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Symboly v geometrii
Kolmice, spojnice, střed, úsečka, rovnoběžka
usazování - úsečka
Přímka, polopřímka, úsečka
Geometrie, úsečka, trojúhelník
Rovina
Nakloněná rovina
paměťová rovina
paměťová rovina
Římský vodovod
Podunajská rovina
Diskontinuální vařáky
Rovina, prostor, geometrie
Grafický zápis matematiky
Koule
Koule, kulová plocha, půlkruh
Objem koule
Povrch části koule
Koule
Váha koule
Povrch koule, cykloidy, Wren, 1632, 1723
Koule
Čtyřboký jehlan, výseč, prstenec
Kužel
Rotační kužel, komolý jehlan
Objem jehlanu, objem kužele
Komolý jehlan, komolý kužel
Povrch jehlanu, povrch kužele
Povrch komolého kužele, jehlan
Válec, komolý jehlan, objem kužele
Válcové kolíky, kuželové kolíky
Kužel, jehlan
Zápustné šrouby, kuželová hlava
Kuželovost, lícování, jednotná díra
Válec
válcovačka - válec
Magnetický generátor bublin
Válec, tělesová úhlopříčka kvádru
Objem těles, povrch těles, hranol, válec
Válec, kůžel
Válec, komolý jehlan, objem kužele
Profukovací válec
Regulační válec
Rozhrnovací válec
Nosný válec, navíjecí stolice
Jehlan
Podstava, jehlan, boční stěna
Rotační kužel, komolý jehlan
Výpočet komolého jehlanu
Objem jehlanu, objem kužele
Komolý jehlan, komolý kužel
Povrch jehlanu, povrch kužele
Povrch komolého kužele, jehlan
Komolý jehlan
Válec, komolý jehlan, objem kužele
Kvádr
Hranol, kvádr, krychle
Válec, tělesová úhlopříčka kvádru
Povrch kvádru, povrch krychle, povrch válce
Kvádr, krychle
Objemy těles, povrch kvádru, hranol
Tělesa, hranol, kvádr
Krychle
krychle - kryptonáty
Hranol, kvádr, krychle
Povrch kvádru, povrch krychle, povrch válce
Řezy krychle
Zdvojení krychle
Řez, krychle
Kvádr, krychle
Mezikruží, elipsa, kruh
Výseč
Výseč kruhu, kruhová úseč, elipsa
Kulová vrstva, výseč, prstenec, klín
kropení betonu - kruhová výseč
Obsah kruhové výseče, mezikruží
Podstava kulové výseče
Podložka tvaru kruhové výseče
Čtyřboký jehlan, výseč, prstenec
Úseč
usazování - úsečka
Přímka, polopřímka, úsečka
Rýsování, přenášení úseček
Osa, střed úsečky
Geometrie, úsečka, trojúhelník
Mezikruží, elipsa, kruh
Pera těsná zaoblená, úsečová
Čtverec
Jednotka videografiky
Elektrický potenciál a napětí
Geometrie, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník
Těžiště, čtverec, obdélník, trojúhelník, lichoběžník
Obdélník, obsah, čtverec, základna
Čtverec, kosočtverec, lichoběžník
Jednotkový čtverec
Čtverec a přímka
Obdélník, čtverec
Geometrické vzorce
Obdélník
Trojúhelník, obdélník
Obdélník, čtverec
Geometrické vzorce
Čtyřboký jehlan, výseč, prstenec
Geometrie, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník
Těžiště, čtverec, obdélník, trojúhelník, lichoběžník
Obdélník, obsah, čtverec, základna
Jednotka obsahu, tvar obdélníku
Trojúhelník
Trojúhelník, strany trojúhelníku
Vnitřní úhel trojúhelníku
Příčka, výška, těžnice, trojúhelník
Opsaná kružnice, vepsaná kružnice, trojúhelník
Pythagorova věta, rovnoramenný trojúhelník
Rovnostranný trojúhelník
Shodnost trojúhelníků
Rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník
Podobnost trojúhelníků
Užití podobnosti trojúhelníku
Trojúhelník ABC
Lichoběžník
lichoběžníkový závit - limnigraf
Čtverec, kosočtverec, lichoběžník
Obsah lichoběžníku, obsah kruhu
Konstrukce lichoběžníka
Rýsování lichoběžníků
Sestrojení lichoběžníku
Lichoběžník ABCD
Geometrické vzorce
Trubkový závit, kuželový, rovnoramenný
Lichoběžníkový závit, oblý a pilovitý
Sinus, sin
Tangens, sinus, kosinus
Funkce sinus, funkce kosinu Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
s

Kosinus, cos
Modulace a demodulace
Tangens, sinus, kosinus
Funkce sinus, funkce kosinus
Kosinova věta
Sinová věta, kosinová věta


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro