Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Elektronika, elektrotechnika, radiotechnika, elektronické konstrukce


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):


Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Odkazník o Aj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/anglicky_jazyk
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php


Chronologické řazení kapitol v německém jazyce:
Praktická němčina
Praktická němčina
Spisovná němčina
Německý spisovný jazyk
Pomůcky ke studiu němčiny
Pravopis a výslovnost
Německý jazyk
Německá výslovnost
Německý přízvuk, dvojhlásky
Německá slova
Německá slova
Německý přízvuk
Německé cizí slovo
Německá slabika slova
Německá samohláska a složenina
Konec slov, znělá a neznělá souhláska
Výslovnost samohlásek
Rozlišování významu slov
Hovorová němčina
Spisovná výslovnost
Spisovná výslovnost
Výslovnost, tvrdé souhlásky
Spřežka v němčině
Německé r, ráčkování
Kolísání výslovnosti, mateřština
Německé písmeno, německá abeceda
Rozdíl mezi českým a německým pravopisem
Krátká samohláska
Pravopis a původ slova
Německé nářečí
Slovo francouského původu
Psaní velkých a malých písmen
Psaní slov zvlášť a dohromady
Infinitiv slovesa
Infinitiv slovesa
Dělení slov, neohebná slova
Spojovník, složenina, spojená slova
Odsuvník, apostrof, vlastní jméno
Rozdělovací znaménka, čárka, infinitiv
Řídicí věta, charakter slovesa
Slovní druhy
Slovní druhy, časování slovesa
Člen, podstatná jména, počáteční písmeno
Gramatický rod, člen
Člen určitý, číslovky řadové
Určitý člen podstatného jména
Zástupce třídy jevů
Člen nulový, množné číslo
Oslovení, povolání, rčení, funkce
Dvojice podstatných jmen
Dvojice podstatných jmen
Příslovečné předložkové určení
Identifikace druhu, abstrakta, nulový člen
Osobní jména, neurčitý člen, bez členu
Hovorová mluva, oslovení, německý autor
Mužský, ženský rod, určitý člen
Rod podstatných jmen, vědní obory
Rod ženský, rod střední
Odvozená slovesa
Gramatický tvar, odvozená slovesa
Názvy číslic, hromadná slova, odchylky
Složeniny, různý význam, kolísání
Číslo podstatných jmen
Ustálená spojení, obojí číslo
Množství, míra, váha, koncovka číslovky
Skloňování podstatných jmen
Skloňování
Slabé skloňování, smíšený typ
Silné skloňování, sykavka
Skloňování v množném čísle, vzory
Příslušnost podstatných jmen, koncovky
Přehlásky, bez přehlásky, přípona
Rod ženský, nulová přípona
Slova s příponou, přehláskou
Podstatná jména
Dělení podstatných jmen
Tvoření množného čísla
Podstatná jména cizího původu
Přízvuk před příponou
Změna kmene, skloňování vlastních jmen
Opis, zájmeno, odsuvník, předsudné slovo
Příslušník rodiny, přívlastek
Podstatná jména pomnožná
Přídavná jména
Přídavná jména, přísudek, doplněk
Příslovce, skloňování přídavných jmen
Skloňování po členu neurčitém
Zájmena přivlastňovací
Silné skloňování, nulový člen
Kolísání při skloňování přídavných jmen
Nesklonné tvary, slova cizího původu
Příčestí, básnická řeč
Názvy jazyků a barev
Stupňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen
Přehlasované a nepřehlasované slovo
Složená přídavná jména, základní slovo
Druhý stupeň, Spojení nicht
Třetí stupeň přídavných jmen
Zájmena
Skloňování osobních zájmen
Oslovení, druhá osoba
Zvratné zájmeno
Přivlastňovací zájmena
Zájmeno Ihr, Ihre, sein
Zájmeno v přívlastku, zájmeno v přísudku
Ukazovací zájmena, dieser, jener
Zájmeno derselbe, derjenige, solche
Zájmena tázací, wer, was
Zájmena vztažná, welcher, wie
Zájmena neurčitá, man, was, eine, es
Zájmeno etwas, nichts, kein
Číslovky
Číslovky určité, číslovky základní
Skloňování číslovek
Číslovky zwei, drei, Tausend, Hundert
Časové údaje, Uhr, hodiny
Označení číslic, počítání v němčině
Číslovky řadové, erste, dritte
Datum v němčině, pravidelné opakování
Číslovky násobné, opakovací, pořadové
Zlomky, čitatel, jmenovatel, halb
Desetinné zlomky, číslovky neurčité
Platnost číslovek
Slovesa
Slovesa, modální, významová, způsobová
Časování sloves, kmenové samohlásky
Nepravidelná slovesa, wissen, infinitiv
Slovesa s neodlučitelnými předponami
Příčestí v infinitivu
Slovesa s předponami durch, unter, wider
Příklady sloves, konjunktiv
Odlučitelná a neodlučitelná předpona
Dvojí tvar, kolísavý přízvuk
Neurčité tvary slovesné
Příčestí přítomné, infinitiv
Přechodník, příčestí zu
Neodlučitelná předpona
Neodlučitelná předpona be, emp, ent, ge, ver
Určité tvary slovesné
Oznamovací způsob, předminulý čas
Pravidelné časování sloves, slabá slovesa
Silná slovesa, fahren, lassen, laufen
Způsobové sloveso wissen, sollen, wollen
Préteritum, slabá slovesa
Přítomný čas způsobových sloves
Smíšená slovesa, brennen, kennen, senden
Pomocná slovesa, haben, změna stavu
Příčestí minulé, kommen, sagen
Perfektum sein, hat, bin
Významový rozdíl slovesa
Významový rozdíl slovesa
Slovesa s předponou ge
Nepřechodná slovesa habe, haben, hat, bin
Předminulý čas, změna stavu
První čas budoucí, děj minulý
Druhý čas budoucí, werde
Přehled časů, čas budoucí
Význam slovesných časů
Minulé časy, prosté minulé děje
Současný děj minulý, perfektum
Běžná konverzace, ukončený děj
Budoucí děj
Budoucí děj, předminulý děj, děj minulý
Futurum, čas budoucí, ukončený děj
Trpný rod, pasívum, sloveso worden
Průvodce děje, durch, trpný rod
Stavové pasívum, sein, příčestí minulé
Nedokonavý tvar, zvratná konsrukce
Rozkazovací způsob, osobní zájmeno
Konjunktiv, slovesný tvar, přítomný čas
Přehlásky u silných sloves
Oznamovací způsob sollen, wollen
Konjunktiv složených tvarů, haben, werden
Budoucí čas
Budoucí čas, werde, werdest
Oznamovací a rozkazovací způsob
Vazba v trpném rodě
Konjunktiv préterita, čas přítomný
Konjunktiv ve větách vedlejších
Přehled slovesných tvarů, rod činný
Slovesa, rozkazovací způsob
Slovesa, rod trpný
Silná slovesa, rozkazovací a oznamovací způsob
Tvary silných sloves, bleiben
Třída slovesa
Třídy německých sloves
Třída slovesa, begann, begonnen
Sloveso bergen, bewog, befal, half
Nepravidelná silná slovesa
Časování pomocných sloves sein, haben, werden
Časování slovesa wissen
Slovesa brennen, kennen, nennen, rennen
Přehled silných a nepravidelných sloves
Slovesa bringen, fallen, geben, gehen
Slovesa halten, laden, messen, lessen
Slovesa reiten, rufen, schreiben, rennen
Slovesa sitzen, sollen, stehen, trinken
Kolísání silného a slabého časování
Přenesený význam slov
Přenesený význam slov
Význam sloves v českém jazyce
Rozdílné časování, význam slovesa
Sloveso scheren, schleifen
Slovesa příčiny změny
Smíšení silných a slabých tvarů
Hovorová slovesa v němčině
Sloveso legen, setzen, stellen
Slovesný vid v němčině
Násobný děj, opakování děje, dokonaví vid
Významový odstín výslovnosti
Příslovce
Příslovce místa, času, způsobu a příčiny
Příslovce her, hin, hinauf, heraus
Příslovce času, dann, nun, eben, einmal
Příslovce způsobu, sehr, wenig, fast, ganz
Příslovce příčiny, warum, darum, deshalb, daher, somit
Pravidelné a nepravidelné stupňování
Zájmenná příslovce
Tázací zájmenná příslovce
Ukazovací zájmenná příslovce
Vztažná zájmenná příslovce
Předložky
Předložky um - willen
Předložky se členem am, im, ans, ins, vom
Předložky se 3 pádem, aus,bei, mit, nach, von, zu
Předložky aus, bei, binnen, dank, entgegen
Osobní zájmena mit, laut, nach, samt, mitsamt
Odborné vyjadřování
Kolísání předložek, wegen, dank
Předložky cizího původu, ohne
Odborné vyjadřování
Spojky
Spojky, auch, aber, denn, oder, und, sondern
Podřadící spojky, bis, seit
Citoslovce, plumps, ruck, wau, kuckuck
Věta jednoduchá
Skladba, syntax
Věta jednoduchá, větné členy
Podmět, školní mluvnice
Neurčité zájmeno man
Rozkazovací způsob, trpný rod
Neosobní slovesa, vazba infinitivu
Slovesný přísudek, odlučitelná předpona
Jmenný přísudek, tvar skloňování
Shoda podmětu s přísudkem
Zpodstatnělé infinitivy
Shoda v rodě, doplněk
Podstatné jméno, als, für, zu
Předmět
Předmět, slovesa v češtině
Prostý předmět, be, er, ver
Látková jména, neosobní slovo
Předmět ve 3. pádě, nach
Dativ, prospěchový, přivlastňovací, sdílnosti
Předmět v předložkovém pádě
Předložkový 4.pád, vazba na sloveso
Slova gegen, in, über, um
Předložkový 3. pád, am, an, aus, bei, mit
Příslovečné určení
Příslovečné určení
Příslovečné určení času
Příslovečné určení způsobu
Příslovečné určení příčiny, přívlastek
Opis hovorové řeči
Výraz udávající množství a míru
Bohatě rozvinutý shodný přívlastek
Zásady pro podstatné jméno
Volný shodný přívlastek
Nekorektní přívlastek, neshodný pád
Pořádek slov
Pořádek slov, slovosled
Určitý tvar slovesný
Vedlejší věta přípustková
Slovosledný typ, věta přací
Větná rámcová konstrukce
Závislý infinitiv, věta vedlejší
Uvolňování větného rámce
Postavení podmětu a jiných větných členů
Předložkový pád, podmět
Postavení příklony sich
Aktuální členění a pořádek slov
Souvětí souřadné
Souvětí souřadné
Pořádek slov po spojkách
Souvětí podřadné
Otázky nepřímé
Věty vztažné, dessen, worauf
Věty spojkové, daß, aby
Způsobová slovesa sollen, müssen, mögen, dürfen
Mluvená řeč, oznamovací způsob
Mluvený projev, bezspojková věta
Náhradní pojmy, spisovný jazyk
Uvozovací věty, nepřímé otázky
Spojky als, wenn, když, děj minulý
Spojky vyjadřující současnost
Slovesný tvar
Předčasný děj, slovesný tvar
Následný děj, spojky bevor, jakmile
Věty způsobové, věty přirovnávací
Úměrnost desto, čím, als, ob
Věty účinkové, so, daß, als, věty omezovací
Věty zřetelové, denn, ledaže, nachdem
Způsobové věty prostředku, okolnost děje
Věty důvodové, warum, proč
Věty účelové, proto, zumal, mehr, als
Přítomnost, budoucnost děje,damit, aby
Podmínka, skutečná, oznamovací, préteritum
Podmínková věta, sollte, dann, wenn
Věty přípustkové
Věty přípustkové, obwohl, trotzdem
Spojka wenn, selbst, sogar, konjunktiv
Všeobecné věty přípustkové, immer
Slovesný typ, opis slovesa
Infinitiv s zu a bez zu
Slovesa pohybu, haben, finden, machen
Odlučitelná předpona, závislý infinitiv
Polovětné vazby infinitivní
Podmět, vazba vedlejší věty
Předmětná věta
Předmětná věta, daß, aby
Nahrazování věty infinitivem, zu, že, aby
Hlavní věta fakultativní
Věta účelová, damit, shoda podmětů
Účinková věta, als daß, ohne daß
Infinitiv se statt zu místo vět se statt daß
Příslovečné určení, přívlastkové, způsobové
Participiální vazby ustálených rčení
Záporné věty
Vyjadřování modality, užívání způsobových sloves
Záporné věty, naléhavá výzva
Předpokládaná možnost, záporné věty
Přání nebo prosba, nepřímá řeč
Neuskutečnitelný předpoklad, müßte
Závazné uskutečnění něčeho, sollte
Budoucí děj, tvrzení druhé odoby
Zápor
Zápor a jeho zvláštnosti, nein
Záporka nicht, větný zápor
Zápor je jen jeden, nichts, kein, nic
Podstatná jména s nulovým členem
Postavení záporu nicht, slovesný tvar
Časové příslovce, příslovečná určení
Německé protějšky,ani, einmal, gar nicht
Záporový genitiv,mehr, nikoli
Německý jazyk, pravopis jazyka německého
Slovní zásoba
Deutsch, slovní zásoba
Obohacování slovní zásoby
Tvoření slov, odvozování slov, přehlásky
Přípony a polopřípony podstatných jmen
Slova konkrétního významu, maličkost
Vlastnosti přídavných jmen
Vlastnost, podobnost, materiálový původ
Příslovce weise, maßen, seits, wärts
Hlavní otázka, osoba, podbarvené zvýraznění
Slovesné neodlučitelné předpony
Význam předpon odlučitelných
Odlučitelné předpony
Odlučitelné předpony durch, um, unter
Složená podstatná jména, přízvuk
Několikanásobně složená slova
Složení přídavná jména a slovesa
Tvoření slovních druhů skládáním
Přechod slov z jednoho slovního druhu do jiného
Adjektivizace příčestí, platnost jmen
Zkratky a zkratková slova
Počáteční písmeno, Straße
Přísloví
Volná slovní spojení v odborném jazyce
Těsná slovní spojení, metafora
Frazeologická spojení, párové formule
Okřídlená slova, výklad slova
Přísloví, fráze, der, die, das
Výslovnost
Fonetická transkripce, výslovnost
Odchylné znaky přepisu
Německé vyjadřování slov a slovíček
Základní mluvnická terminologie
Mezinárodní latinské termíny
Zkratky ve slovníku, pomocné značky
Předložky
Předložky seit, von, zu, zur, zum
Předložky se 4 pádem, durch, bis, wieder, um
Předložky entlang, für, gegen
Předložky wohin, wo, wider
Předložky an, auf, hinter, in
Předložky neben, unter, vor
Předložky s 2 pádem, angesichts, statt, halber
Předložky inmitten, innerhalb, kraft, mittels, ungeachtetVýukové lekce němčiny pro jazykové školy:
LEKCE 1
Označení délky samohlásek
Podstatná jména
Člen u podstatných jmen
Přídavné jméno v přísudku
Časování slovesa sein, být
Skladba věty
Cvičení německé výslovnosti
Tvary slovesa sein
LEKCE 2
Wir besuchen einer Kurs
Nepřízvučná předpona be
Výslovnost na konci slov
Pravidelné časování sloves
Vynechávání členu
Spojky und a aber
Cvičení jednoduchých vět
Odpovězte na otázky
Cvičení a překlad
LEKCE 3
Slovní zásoba
Časování slovesa haben
Zápor nein a nicht
Dvojí zápor v češtině
Čas přítomný místo budoucího
Dokonavé a nedokonavé sloveso
Kladné a záporné otázky
LEKCE 4
Zu hause
Nepřízvučná předpona ge
Silné skloňování podstatných jmen
Skloňování tázacích zájmen
Německá příjmení
Tvorba jednoduchých slov
Cvičení na překlad
LEKCE 5
Slovní zásoba
Skloňování osobních zájmen
Předložky s 3. pádem, sloveso müssen
Postavení infinitivu ve větě
Člen určitý
Doplňování koncovek
Obměňování vět
LEKCE 6
Slovíčka
Předepsaná výslovnost
Způsobové sloveso können
Časování sloves s koncovkou eln a ern
Rozkazovací způsob
Předložka in
Blahopřání
Opakovací cvičení
Přímý a nepřímý pořádek slov
Slova wann a wo
LEKCE 7
Rozhovory
Slabé skloňování podstatných jmen
Předložky se 4. pádem
Zvratná slovesa, wollen
Výslovnost rakouských jmen
Sloveso wollen
Cvičení překladů vět
Sloveso weinen, plakat
LEKCE 8
Slovní zásoba
Přivlastňovací zájmena
Náhrada přivlastňovacího zájmena
Základní číslovky
Označení v hovorové řeči
Počítání číslovek
Odpovědi na otázky
Cvičební diktát
LEKCE 9
Slovní zásoba k rozhovoru
Předložky se 3. a 4. pádem
Předložka auf
Předložka an
Předložka vor a hinter
Předložka über a unter
Předložka neben a zwischen
Pomnožná jména, sloveso sollen
Sloveso s infinitivem
Sloučení předložky se členem
Přivlastňovací zájmeno, svůj
Telegramm
LEKCE 10
Smíšené skloňování ženského rodu
Odvozování podstatných jmen
Složená podstatná jména
Přísudkové sloveso, zájmeno dieser
Určování času a hodin
Časování rozkazovacího způsobu
Věta v množném čísle
Cvičení a překlady
LEKCE 11
Cizí slova
Silné skloňování v množném čísle
Koncovka er, množné číslo
Silná podstatná jména
Druhý pád jednotného čísla
Členy, zájmena a koncovky
Překlady českých vět
LEKCE 12
Slovní zásoba
Slovesa s neodlučitelnou předponou
Zvratná slovesa se zájmenem
Zájmeno was für ein
Časování rozkazovacího způsobu
Jednoduché věty s přivlastňovacím zájmenem
Odpovědi na otázky
Opakovací diktát
Rozklad složených slov
Příslušný tvar slovesa
Procvičování překladu
Wir sind jung
LEKCE 13
Slovní zásoba
Silná slovesa s kmenovým -a- (au)
Silná slovesa schlafen, tragen, waschen
Určování času
Wie spät ist es?
Časování ve všech osobách
Počítání a matematika
Odpovědi na otázky
In der Schule
Was ist das?
LEKCE 14
Německá slovíčka
Silná slovesa s kmenovým -e-
Tázací zájmanná příslovce
Ukazovací zájmenné příslovce
Jména míst a zemí
Tvorba podstatných jmen obyvatel
Pořádek slov ve větě, cvičení
Příslušný tvar přídavných jmen
Překlad německých vět
Zvyšovat si kvalifikaci
LEKCE 15
Německá slovní zásoba
Skloňování přídavných jmen po členu určitém
Přehled koncovek
Způsobová slovesa mögen, dürfen, können, sollen
Časování v rozkazovacím způsobu
Cvičení množného čísla
Cvičení v překládání
LEKCE 16
Slovíčka v jídelníčku
Skloňování podstatných jmen po členu naurčitém
Skloňování přídavných jmen bez členu
Označení míry a váhy po číslovkách
Vazba se gibt
Věty s vazbou se gibt
Procvičování vět
Německý text
LEKCE 17
Německá slova
Skloňování zájmen jener, mancher, welcher
Množné číslo zájmen
Koncovka přídavného jména
Cvičení z německého jazyka
Převod vět do jednotného čísla
Cvičení v němčině
Konverzační rozhovor
LEKCE 18
Slovní zásoba k procvičování
Zpodstatnělá jména přídavná
Řadové číslovky
Násobné číslovky
Počítání měsíců a roků
Slova opačného významu
Věty pro překlady
Německá hádanka
Jména evropských zemíNepravidelná slovesa v němčině:
Nepravidelná německé slovesa
Infinitiv3. osobaPréteritumPerfektumČeský tvar
abbiegener biegt aber bog aber i. abgebogenodbočit
abhängenes hängt abes hing abes h. abgehangenzáviset
anbietener bietet aner bot aner h. angebotennabídnout
anfangener fängt aner fing aner h. angefangenzačít
anhaltener hält aner hielt aner h. angehaltenzastavit
anrufener ruft aner rief aner h. angerufenzavolat (telefonovat)
anziehener zieht aner zog aner h. angezogenobléci
aufstehener steht aufer stand aufer i. aufgestandenvstát
sich befindener befindet sicher befand sicher h. sich befundennacházet se
beginnener beginnter beganner h. begonnenzačít
bekommener bekommter bekamer h. bekommendostat
besitzener besitzter besaßer h. besessenvlastnit
bittener bitteter bater h. gebetenprosit
bleibener bleibter blieber i. gebliebenzůstat
brechenes brichtes braches i. gebrochenzlomit se
(sich) brechener bricht (sich)er brach (sich)er h. (sich) gebrochenzlomit (si)
bringener bringter brachteer h. gebrachtpřinést
denken (an)er denkter dachteer h. gedachtmyslet (na)
dürfener darfer durfteer h. gedurftsmět
einladener lädt einer lud einer h. eingeladenpozvat
einsteigener steigt einer stieg einer i. eingestiegennastoupit
empfehlener empfiehlter empfahler h. empfohlendoporučit
entscheidener entscheideter entschieder h. entschiedenrozhodnout
erziehener erziehter erzoger h. erzogenvychovávat
essener isster aßer h. gegessenjíst
fahrener fährter fuhrer i. gefahrenjet
fallener fällter fieler i. gefallenspadnout
fernsehener sieht ferner sah ferner h. ferngesehendívat se na televizi
findener findeter fander h. gefundennalézt
fliegener fliegter floger i. geflogenletět
gebener gibter gaber h. gegebendát
gefallener gefällter gefieler h. gefallenlíbit se
gehener gehter ginger i. gegangenjít
geltenes giltes galtes h. gegoltenplatit (být v platnosti)
genießener genießter genosser h. genossenužívat (si)
gewinnener gewinnter gewanner h. gewonnenvyhrát, zvítězit
habener hater hatteer h. gehabtmít
haltener hälter hielter h. gehaltenzastavit, držet
heißener heißter hießer h. geheißenjmenovat se
helfener hilfter halfer h. geholfenpomoci
hinauffahrener fährt hinaufer fuhr hinaufer i. hinaufgefahrenjet nahoru
kennener kennter kannteer h. gekanntznát
kommener kommter kamer i. gekommenpřijít, přijet
könnener kanner konnteer h. gekonntmoci, umět
lassener lässter ließer h. gelassennechat
laufener läufter liefer i. gelaufenběžet
leidener leideter litter h. gelittentrpět
lesener liester laser h. gelesenčíst
liegener liegter lager h. gelegenležet
mögener mager mochteer h. gemochtmít rád
müssener musser mussteer h. gemusstmuset
nehmener nimmter nahmer h. genommenvzít
nennener nennter nannteer h. genanntnazývat, jmenovat
ratener räter rieter h. geraten(po)radit
rufener rufter riefer h. gerufenvolat
scheinener scheinter schiener h. geschienensvítit, zdát se
schiebener schiebter schober h. geschobenstrkat
schlafener schläfter schliefer h. geschlafenspát
schließener schließter schlosser h. geschlossenzavřít
schreibener schreibter schrieber h. geschriebenpsát
schreiener schreiter schrieer h. geschrie(e)nkřičet
schwimmener schwimmter schwammer i. geschwommenplavat
sehener siehter saher h. gesehenvidět
sendener sendeter sandte/sendeteer h. gesandt/gesendetposlat
seiner ister warer i. gewesenbýt
singener singter sanger h. gesungenzpívat
sitzener sitzter saßer h. gesessensedět
Ski fahrener fährt Skier fuhr Skier i. Ski gefahrenlyžovat (sj.)
Ski laufener läuft Skier lief Skier i. Ski gelaufenběhat na běžkách
sollener soller sollteer h. gesolltmít (povinnost)
sprechener sprichter spracher h. gesprochenmluvit
stattfindenes findet stattes fand stattes h. stattgefundenkonat se
stehener stehter stander h. gestandenstát
stehlener stiehlter stahler h. gestohlenkrást
sterbener stirbter starber i. gestorbenzemřít
sich streitener streitet sicher stritt sicher h. sich gestrittenhádat se
teilnehmener nimmt teiler nahm teiler h. teilgenommenzúčastnit se
tragener trägter truger h. getragennosit
treffener triffter trafer h. getroffenpotkat
trinkener trinkter tranker h. getrunkenpít
tuner tuter tater h. getančinit
übernehmener übernimmter übernahmer h. übernommenpřevzít
umsteigener steigt umer stieg umer i. umgestiegenpřestoupit
sich umziehener zieht sich umer zog sich umer h. sich umgezogenpřevléci se
unterbrechener unterbrichter unterbracher h. unterbrochenpřerušit
unterhaltener unterhälter unterhielter h. unterhaltenbavit
unternehmener unternimmter unternahmer h. unternommenpodniknout
verbietener verbieteter verboter h. verbotenzakázat
verbringener verbringter verbrachteer h. verbrachtstrávit
vergessener vergisster vergaßer h. vergessenzapomenout
verlassener verlässter verließer h. verlassenopustit
verlierener verlierter verlorer h. verlorenztratit, prohrát
verschwindener verschwideter verschwander i. verschwundenzmizet
versprechener versprichter verspracher h. versprochenslíbit
verstehener verstehter verstander h. verstandenrozumět
vorbeigehener geht vorbeier ging vorbeier i. vorbeigegangenjít kolem něčeho, zastavit se u někoho
vorbeikommener kommt vorbeier kam vorbeier i. vorbeigekommenzastavit se u někoho
vorschlagener schlägt vorer schlug vorer h. vorgeschlagennavrhnout
waschener wäschter wuscher h. gewaschenmýt
sich wendener wendet sicher wandte/wendete sicher h. sich gewandt/gewendetobrátit se (na někoho)
werdener wirder wurdeer i. gewordenstát se
wissener weißer wussteer h. gewusstvědět
wollener willer wollteer h. gewolltchtít
zurufener ruft zuer rief zuer h. zugerufen(za)volatSkloňování podstatných jmen v němčině:
Skloňování podstatných jmen
Jednoduché skloňování:

Slabé skloňování:

Smíšené skloňování:Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro