www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Jak to bylo s voláním zadarmo?
(z archivu)

Neustále kladená otázka. Časté dotazy na AmaPro: „Je možné telefonovat zadarmo ?" Vzhledem k určitým okolnostem jsem se rozhodl zveřejnit jeden z principů, který šel aplikovat na starých ústřednách, který jsem úspěšně navrhl a funkčně otestoval. Dnešní digitální ústředny pracují na bázi softwaru, článek se vztáhuje k analogovým ústřednám. V době 70,80 i 90 let existovala možnost vytvořit zařízení pro telefonování zadarmo. Sám sem si důkaz sestrojil. Myslím si, že šikovný český spojař mi dá za pravdu.

Článek je zveřejněn z důvodu akceptování základních myšlenek AmaPro. Respektive smysluplnost vývoje, realizace a přístupu k informačním zdrojům. Důraz na schopnosti lidského faktoru aplikovat příslušné informační zdroje ke svým účelům a produktům.

Obr.1: Principiální zapojení T-T spoje na P51

Na obr.1 je zařízení, které bylo vyvinuto pro analogovou státní ústřednu P51. Jedná se o první generaci telefonních ústředen, který se začal objevovat již v 50 letech. Jedná se o principy spojování telefonních hovorů pomocí elektromagnetických krokových voličů. Ačkoliv tato plně mechanická ústředna vykazovala střední poruchovost v hodinách, její životnost se dožila i mých ranních poznatků v oblasti telekomunikační techniky někdy po roce 1993. Zde vzniká základní myšlenka AmaPro, která byla později nazvána CAM (postupná rozkládací metoda). Než jsem se dostal k vývoji vlastního zařízení T-T, musel jsem podstoupit značnou řadu naučných a vývojových procesů, které jsem později dokumentoval a sumarizoval v projektech CD AmaPro Teorie a Praxe.

Pozitiva, která byla akceptována:

Tento typ telefonních ústředen je plně v moci relátek, u kterých byla výhoda v tom, že na rozdíl od tranzistorů, šlo rychle zjistit reakci kontaktů i při velkém počtu reléových sad.
Další výhodou byla vlastnost synchronní tvorby spoje s vytáčením telefonního spoje.
To ve spojení s poměrně jednoduchou strukturou skupinářů mě navedlo k zavedení pojmu funkční blok.

Ačkoliv vlastní napěťové a proudové procesy v čase byly v jednotlivých skupinářích poměrně zmatené, nedošlo ke ztrátě dynamického času vývoje zařízení T-T. Díky další metodě AmaPro nazvané CSM (postupné skládání funkčních bloků) se odvíjí důležitá myšlenka AmaPro v oblasti Teorie a Praxe. Jedná se dokonalou znalost základů elektroniky (U,I čas) a aplikace vstupně výstupních parametrů funkčních bloků.

Proč to ale říkám. Proč AmaPro tvrdí efektivní vývoj, efektivní výuka a optimální výsledek. Jsem pevně přesvědčen o tom, že vývoj zařízení T-T byl chycen za správný konec.

Celý vývoj byl modifikován těmito problémy:

Málo času pro školní výuku chování ústředny (její konec se blížil)
Německá, téměř nečitelná dokumentace.
Komponenty od sebe byly docela vzdáleny na optické testování.
Desetitisíce drátků a 9 barev a nespočet kombinací.

Cíl projektu:
· Telefonovaní odkudkoliv kamkoliv zadarmo po celém světě.

Podmínky projektu:
· Kódovací algoritmus, tiché testování, nezveřejnitelné.

1 krok (testování a dedukce chování ústředny) metoda CAM

Telefonní přístroj je připojen přes HR (hlavní rozvod) k 1T (první třidič) dvoudrátově. Co telefonní účastník, to jeden 1T, to jedno telefonní číslo. Například padesát 1T tvořilo jednu třidičovou skupinu. Každý 1T měl 10 východů, které byly paralelně propojeny u všech 50 třidičů. Po uzavření obvodové smyčky telefonu se spustil krokovací proces příslušného 1T, který hledal volný východ z uvedených 10 možných. Krokování probíhalo od 1 východu k 10 východu. Nebyl-li nalezen volný východ, zastavil se proces na 11 kroku, kde byl připojen generátor obsazovacího tónu. Pro určení volného východu byl za potřebí připojit k účastnickým a,b drátům pomocný c-drát. Každý c-drát, který vznikal za 1T je připojen na 1S (první skupinář). 1S dává po c-drátu informaci třidičovému krokování o stavu právě testovaného 1S. Pokud 1S byl volný, uzavřel obvod c-drátu a tím zastavil krokování 1T. Pro dalších 49 1T je tento 1S již obsazený.

Poznámka:
Zde se dostáváme k prvnímu pojmu z telekomunikační techniky. Jedná se o tzv. vnitřní blokádu. V padesátkové 1T skupině se může obsadit pouze 10 odchodů. Ostatní pokusy vyhledávání by skončily na 11 kroku, tedy generování obsazovacího tónu. Vzniká nám tak komprese 50/10, která umožňuje telefonovat pouze 10 lidem z uvedené padesátkové řady. Nevýhoda této ústředny, ostatní musí prostě počkat, neexistuje tzv. přeliv do jiné skupiny.

Obr.2: Detailní pohled na skupinář

Po obsazení 1S, který je po celou dobu držen obvodem c-drátu, jsou účastnické a,b dráty propojeny do 1S. 1S po dobu prvního přerušení smyčky generuje k telefonnímu aparátu oznamovací tón, kterým naznačuje uživateli možnost započít volbu. Přicházející sled přerušování smyčky (impulsní volba) je přenášená na zdvihový elektromagnet, který krokuje. Vytočením „7" se docílí výškového kroku 7. Jedná se o první registraci vytáčeného čísla. Po ukončení sledu 7 impulsů je nucená časová mezera (asi 400ms), která je určená pro výběr volného otočného kroku (východu). Tak jako u 1T se první skupinář snaží pomocí c-drátu najít další volný stupeň. 1S se zpravidla obrací na 2S. 2S je opět držen pomocí c-drátu k 1S. 1S pomocí ramínek propojí účastnické a,b dráty k 2S. 2S má obdobnou mechanickou strukturu jako 2S, ale již negeneruje oznamovací tón. Výškový magnet 2S čeká na druhý sled impulsů od účastníka. Jednoduše točí druhé číslo. Bude-li mýt další sled impulsů počet „3", nakrokuje výškový magnet ramínka do 3 výškového kroku

Počítací impulsy

Pro nás budou nejdůležitější obvody pro počítací impulsy. Počítací impulsy na analogových místních ústřednách chodí jako -b (mínus na b-drátě), které jsou přeneseny k 1T určitého čísla HTS. Dočasné -b uzavře proudový okruh přes počítací relé PO na zem.

Poznámka:
V telekomunikační technice je zem považována jako kladný pól.

V našem případě je podstatné to, že první číslo se točí na 1S a to také převádí počítací impuls všech systémů počítání (místní, meziměstský) na -b. Vytočíte-li „0" na meziměsto, počítací impuls obstarává nadřazený systém. Princip počítání není vůbec podstatný, neboť 1S převede impulsy pro počítadlo na -b.

Poznámka:
Někdy se stávalo, že když HTS vytočila např. USA a začalo přicházet 1 vteřinové počítání, proudové nárazy na počítací relé vytavily pojistku. Příslušná HTS měla poruchu, kterou musel odstranit mechanik.

Poznámka:
Princip odstraňování -b od účastníka není předmětem tohoto článku ani této ústředny. (Snad na některém CD AmaPro) Při místním počítání (v rámci místní ústředny) je opět počítací impuls vytvářen na d-drátu a 1S ho opět převede na -b.

Na 1S existuje ale i režim bez vytváření -b. Jedná se o tzv. netarifované (tísňové) volání. Při vytáčení čísel začínajících 1xx se účastník dostává na služební skupináře, kde nejsou tarifní impulsy generovány. Toto je základní myšlenka pro vytvoření zařízení T-T.

Primární spoj T-T (lokální)

Jako lokální primární spoj berme v úvahu propojení účastnického vedení z 1T přes 1S (krok „1" netarifováno) na 2Sl,3Sl a opětovného propojení na 1S (už ale jiného) v rámci přípojných čísel jedné místní ústředny.
Vyzvednutím telefonu uzavřeme smyčku a,b drátu a sdělíme 1T, že má hledat nějaký volný 1S. 1S je obsazen a generuje nám oznamovací tón. Vytočením čísla „1" se dostaneme na nějaký volný východ na 2Sl, kde vytočíme např. „5". Naše číslo má teď hodnotu „15x". Dotočením „8" se dostaneme přes 3Sl na policii, „0" na požárníky a pod. Vytočíme-li např. „7" (157, což neexistuje), bude se snažit otočný proces pomocí c-drátu v odchodech 3Sl najít nějaký východ. Protože 3Sl nenalezne žádný volný východ v 7 výškovém kroku, projede jeho otočný proces na 11 polohu, kde se zastaví a začne generovat obsazovací tón.
Bude-li ovšem existovat na 7 výškovém kroku obvod pro uzavření c-drátu, otočný proces se zastaví. Zde je ona geniální myšlenka zařízení T-T. Jedná se o přemostění 3Sl zpět na 1S.

Sekundární spoj T-T

Ústředna zajistí propojení našich a,b drátů přes 1T-1S-2Sl-3Sl- na jiný 1S´ Na 1S´ dostaneme nový oznamovací tón a především možnost provádět jakoukoliv volbu dále. Finta spočívá v tom, že nové počítací impulsy našeho hovoru se nebudou uzavírat na počítacím relé, nýbrž na zatěžovacím odporu Rz.
Budeme-li již přes T-T spoj točit mezinárodní hovor, tarifní impulsy budou normálně chodit, ale budou se ztrácet jako impulsní proud v Rz. Náš primární hovor je po celou dobu registrován jako 1xx netarifovaný hovor. Po zavěšení HTS se zruší primární spoj (1T-1S-2Sl-3Sl) uvolňuje se i c-drát, který držel 1S´ a celý spoj se navždy rozpadá. Protože na tísňová čísla 1xx se musíte dovolat z jakéhokoliv telefonu, je vytvoření primárního spoje mužné odkudkoliv.

Primární spoj T-T (externí)

Byl-li požadavek na zařízení T-T volat po celém světě zadarmo, byl splněn. Další požadavek je volat pomocí T-T spoje z celého světa. I to je možné. A to díky architektuře ústředen (MTO, US, TTÚ, MnTÚ). Uvažujme, že zařízení T-T je aktivní na ústředně v UTO 0444/xxxxxx. Technologie vstupu do tohoto UTO je pomocí DV (dálkových voleb). Technologie DV ani počítání není podstatná. DV je příchozí a odchozí. Odchozí nás zajímá v případě budování sekundárního telefonního spoje. Na DV odchozí se dostaneme při vytočení „0". DV příchozí je pro zařazení dalšího budování telefonního spoje již v ústředně 0444/x. DV příchozí musí mýt přirozeně přístup na všechny přípojná čísla dané ústředny. DV příchozí je připojena na 1Sp (skupinář příchozí), který je funkčně obdobný jako 1S, ale nemá některé obvody jako generování oznamovacího tónu a pod. 1Sp nám zajistí přístup na jakékoliv číslo, i na 1Sl. Jak je patrné, lze pak pokračovat na 2Sl, 3Sl a primární T-T spoj je opět vytvořen. Ozve se nám nový oznamovací tón a my můžeme zapo

Poznámka:
Pokud budeme v zahraničí a započneme volbu tónovou volbu, bude naše DV příchozí vždy převádět tónovou volbu na půlsní. P51 tónovou neumí.

Příklad budování T-T spoje lokálního:
Jsem na návštěvě u známých na telefonním čísle 7522 a potřebuji volat kamarádovy na číslo 7105.
Točím: 157 7105

Příklad budování T-T spoje externího meziměsto - meziměsto:
Jsem na návštěvě u známých v jiném městě na telefonním čísle 068/256451 a potřebuji volat kamarádovy na číslo 0487/5417105.
Točím: 0444 157 0487 5417105
Příklad budování T-T spoje externího mezinárodní - mezinárodní:
Jsem na návštěvě u známých v jiném státu na a potřebuji volat kamarádovy na číslo 0046875/123456.
Točím: 00420 444 157 0046875 123456

Problémy, které se vyskytly při testování T-T.

Některé příchozí DV v některých UTO mají zakázaný přístup na 1Sl. To bylo z důvodu, aby děti nemohly obtěžovat 158 v jiných městech. Řešení by bylo modifikace T-T čísla z 157 na xyyyyy, kde x musí být v 2 až 9.
Některé novější automaty vás nepustí na 2 až 0, bez vložení minimálního vkladu. Mince ale po ukončení T-T spoje vypadne.
Některé systémy DV po určité době bez průchodu tarifních impulsů se přepínají do poruchových stavů. Spoj T-T se rozpadne.
Při extrémních přechodu různých technologií (v T-T spoje externího mezinárodní - mezinárodní) je nutno akceptovat časové mezery v jednotlivých krocích.
Při vytvoření místního telefonního spojení pomocí T-T spoje externího meziměsto - meziměsto (jakoby být v 0444/xxxx a točit i s předčíslím 0444/yyyyy) se může telefonní spojení rozpískat (kladná zpětná vozba).

Kódovací algoritmus, zabezpečení proti zneužití.

Protože celá myšlenka a vlastní zařízení T-T je lukrativní a má vynikající možnosti využití, bylo nutné provést také zabezpečení proti zneužití. Celé zařízení je obvodově poměrně jednoduché a nezabírá téměř žádné místo. V tak rozmanité struktuře relátek na ústředně se jednoduše ztratí. V multiplech ranžírů, které zprostředkovávají propojení mezi skupináři se několik dalších drátů také ztratí. Ochrana celého zařízení tedy spočívá pouze v informačním embargu. Tak výhodnou věc si nezaslouží znát každý. Informace si musí člověk zasloužit. „Chytrému napověz, hloupého kopni" jak by citovalo AmaPro.

Závěrem:

Tento článek je odpovědí na stále diskutovanou otázku „Je možné telefonovat zadarmo ?". Celé zařízení T-T bylo v provozu několik let na jedné nejmenované telefonní ústředně. Její činnost byla již ukončena a já jen nostalgicky vzpomínám na rachot jejich voličů a relátek. Tato ústředna mi dala základy pro vznik AmaPro, myšlenku něco vyvinout, sestavit, oživit, testovat a zdokumentovat. Proto jsem se rozhodl tajný spoj T-T zveřejnit, i když na zmíněné telefonní ústředně již nefunguje. Je to odpověď na to, že telefonovat zadarmo „Ano". Uveďme, že existence mé telefonní ústředny byla asi 40 let. Narodit se dříve, tak mám poklidný život.

Poznámka:
Vstupní kód do JTS 0444/157 byl použit pouze pro tento článek.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.