www.amapro.cz & David Bazala [Elektronika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Měřící přístroje a zkušební zařízení

Voltmetr
Je elektronický měřící přístroj na měření rozdílnosti elektrických potenciálů (napětí). Dřívější voltmetry pracovaly na principu vychylování cívky v magnetickém poli. V důsledku tohoto způsobu dochází k průchodu nežádoucího proudu přes vinutí cívky voltmetru. Analogové (ručičkové) voltmetry jsou klasifikovány vznikajícím ztrátovým proudem mezi měřenými body. Zpravidla se udává jako vnitřní odbor voltmetru. Ten musí být přirozeně co největší. Proud procházející cívkou je velmi malý, takže při měření větších napětí lze malou nepřesnost ignorovat. V případě měření tzv. proudově měkkých bodů, může vnitřní odpor voltmetru ovlivnit skutečné napětí mezi měřícími body. Měřené napětí je převedeno přes rozsahové napěťové děliče. U digitálních voltmetrů je měření prováděno porovnávací metodou. Měřené napětí je přes napěťový diferenční obvod porovnáváno s interním skokovým (kalibrovaným) napětím. Skokové napětí se zmenšuje (logicky) od maximálního možného (z bezpečnostních důvodů) k měřenému. Napěťová diference porovnává měřené a skokové napětí. Zjednodušeně lze říci, že se přiblíží se skokovým napětím k měřenému. Potom napěťová diference uzná stejnost obou napětí a dá informaci logickým obvodům, aby převedly logické skokové napětí na displej. U digitálních voltmetrů je klasifikujícím parametrem odchylka mezi jednotlivými skoky, která určuje přesnost měření.

Ampérmetr
Je přístroj pro měření proudu v elektrickém obvodu. Jeho způsob zapojení vyžaduje vložení ampérmetru do obvodu. To občas může sebou nést konstrukční potíže. Ampérmetr se dělí dle svého vnitřního zapojení na analogové a digitální. V obou případech je způsob měření stejný. Neměří se vlastní proud, ale úbytek napětí, který je přepočítán na proud. Ampérmetr je mnohem problematičtější na kalibraci než voltmetr. Analogové ampérmetry pracují na principu vychýlení cívky v magnetickém poli. Cívka je zapojena sériově do měřeného obvodu. Směr proudu určuje i směr vychýlení ručičky. Ačkoliv můžeme měřit desítky ampér, je proud do cívky upraven odporovými děliči tak, že cívkou protéká dimenzovaný proud, který je velmi malý. Při nedodržení maximálních hodnot v jednotlivých rozsazích může dojít k přepálení cívky. U digitálních ampérmetrů je vše otázka digitální analýzy a přepočtu na hodnotu na displeji. Ampérmetr klasifikuje vnitřní odpor, který ve vlastním měřeném obvodě způsobuje omezení proudu.

Zdroj
Je elektronické zařízení k dodávání elektrické energie. Definujícími parametry je výkon, který je dán maximálním proudem do zátěže při jmenovitém výstupním napětí. Používají se především zdroje, kde je pomocí transformátoru sníženo síťové napětí. Dále následují obvody usměrnění střídavého průběhu na stejnosměrné. Používá se Greatzova můstku. Pokračují obvody filtrace, u kterých je definující parametr činitel filtrace. Konečné obvody tvoří stabilizaci výstupního napětí. U těchto obvodů je důležitý stabilizační činitel. Zdroje mohou mít regulovatelné výstupní napětí. Používá se i regulace výstupního proudu, která pracuje i jako proudová ochrana. Nejčastěji se používají zdroje, které mají +Ucc a zem. Některé obvody vyžadují symetrické napájení, potom při použití transformátoru s vyvedeným středem sekundárního vinutí, je napájení +Ucc, 0V, -Ucc.

Osciloskop
Je elektronický měřící přístroj, který převádí tvar sledovaného signálu na obrazovku. Obvodově se jedná o část televize, kde místo modulovaného televizního signálu se připojí vlastní (po nutné úpravě) sledovaný signál. Zjednodušeně lze zobrazení vysvětlit takto. V horizontálním směru je vychylovací cívka řízena interním generátorem pilovitého průběhu. Časový zdvih pily je nastavován přepínači určující časovou základnu. Uživatel si musí nastavit časovou základnu tak, aby dospěl k dobrému optickému obrazu signálu v reálném čase. Vertikální vychylování je odvozeno od velikosti úrovně sledovaného signálu. Je-li měřený signál v superponačním bodě (uprostřed osy), je (není-li jinak nastaveno) paprsek obrazovky na střední vodorovné čáře obrazovky. O tom, v které časti se objeví rozsvícený bod, rozhoduje aktuální stav horizontálního vychylování. Klasifikujícími parametry osciloskopu jsou vstupní impedanční poměry, od kterých je odvozena (i od interního generátoru) maximální pozorovatelná frekvence sledovaného signálu

Logická sonda
Je elektronické zařízení pro sledování logických úrovní v obvodech. Pracuje na bázi vyhodnocení logického stavu z měřeného napětí. Logická sonda musí pro správné určení logické úrovně respektovat příslušnou logiku. Nejčastěji se jedná o TTL , kde Ucc je 5V. Je nutno uvážit, jaký signální vodič chceme logickou sondou měřit. Logická sonda nás opticky informuje o logickém stavu. V případě toku dat ve vodiči by nám sonda neposkytla opticky žádné informace. Proto se logické sondy používá pouze pro měření statických bodů, nebo-li bodů, které nemění bez našeho zásahu svoji logickou úroveň. Logická sonda musí mít spojení se zemí (0V) měřeného obvodu.

Zdroj nf signálu
Zdrojem nf signálu může být klasický nf generátor sinus signálu nebo obdélníkového průběhu. Vzhledem k jeho účelu použití lze v praxi považovat za optimální zdroj nf signálu sluchátkový výstup walkmana. Například, opravujeme-li zesilovač, můžeme na inkriminovaná místa vázat nf signál, který se nám bude dále zpracovávat. Po rozdělení zařízení do funkčních bloků a použití techniky opravování "odzadu-dopředu" lze zjistit, které díly jsou dobré. Použití zdroje nf signálu je výhodné v tom, že sluchově můžeme sledovat kvalitu reprodukce. U zesilovačů, korekcí a budících stupňů je tato forma efektivnější než sledování na osciloskopu. Zdroj nf signálu by měl mít regulovatelný výstup, aby se dal nastavit odpovídající výkon. Chceme-li zabránit ovlivnění statických bodů, použijme oddělovací kondenzátor. Jeho kapacitu zvolme v rozmezí 330nF do 1mF.

Osciloskop s pamětí
V počítačové a telekomunikační technice je zapotřebí sledovat digitální signál v určitém časovém úseku. Použití klasického osciloskopu, který zobrazuje průběh v reálném čase, je pro daný případ nevyhovující. Osciloskop s pamětí nahraje celý záznam do paměti a potom lze jednotlivé časy analyzovat. Osciloskop s pamětí je plně podporován softwarem a mívá více vstupních kanálů. Na monitoru lze tyto kanály sledovat v jednom časovém okamžiku a opticky vyhodnotit změny logických úrovní v jednotlivých kanálech.

Generátor obdélníkových, hodinových impulsů
V systémech, které pracují se sekvenčními daty, je nutno krokovat události. V takových případech se používá zdroj logických úrovní CLOCK, který definuje taktovací kmitočet. Jeho průběh je obdélníkový a doby impulsní a meziimpulsní jsou stejné. Vzestupné a sestupné hrany se podílí na krokování jednotlivých operací. Takovýto generátor nám produkuje nejkratší používané obdélníky v daném logickém systému. Pomocí klopných obvodů lze vytvořit odvozené delší impulsy. Všechny ostatní impulsy (v synchronním spřažení) budou mít sestupné a vzestupné hrany v čase, kdy bude CLOCK překlápět logickou úroveň.

Generátor adresových impulsů
Pracujeme-li s jednotkou, která používá adresní bity, je občas nutno umělé nastavení kombinace adresových bitů. Nejjednodušší způsob je pomocí přepínačů, kdy připojením +Ucc simulujeme log1 a zemí log0. V praxi je nutno adresové bity měnit. Používá se generátoru logických úrovní s pamětí. Generátor disponuje výstupními bity (I/O branami), na které posílá logické kombinace. Počet těchto jednobitových I/O bran určuje šíři adresace. Dalším parametrem je počet výstupních kombinací. Po příkazů start, generátor provede určitý počet kombinací na sběrnici a potom se zastaví, nebo je bude opakovat. Takového generátoru se používá v konstruktérské činnosti, kdy používáme malokapacitní paměti, které nepoužívají klasické počítačové sběrnice.

Fázová zkoušečka
V silnoproudé elektronice se používá zařízení, které nás informuje o tom, že daná kovová část je pod napětím. Nejpoužívanější identifikace živé části je pomocí doutnavky, která uzavírá elektrický obvod přes lidskou vysokou impedanci. Proud procházející lidským tělem je velmi malý a na doutnavce spadá dostatečně vysoké napětí, které ji rozsvítí. Praxi se používají i tzv. hledače živých částí. Ty pracují na bezkontaktním principu vyzařování elektromagnetického pole procházejícím proudem ve vodiči. Není problém s tímto hledačem zjistit přívodní elektroinstalaci ve zdech.

Měřiče zemních odporů
V silnoproudé elektronice jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost provozu. Základní otázkou bezpečnosti a ochrany neživých částí je uzemnění. Nepoužívá se klasických ohmmetrů, neboť zemnící odpory se pohybují v jednotkách ohmů. Používá se můstkových zapojení, které vykazují vyšší přesnost při měření. Naměřené hodnoty jsou specifické dle způsobu použití uzemnění. Zpravidla se měří nejvzdálenější neživá část od hlavního uzemňovacího bodu.

Měřiče úrovní ve frekvenčním pásmu
V oblasti vf techniky se používají velmi kombinačně složité RLC obvody. Prakticky nelze opticky obvodově vnímat frekvenční charakter těchto obvodů. Aplikací vstupně výstupních parametrů lze daný obvod považovat za funkční blok. Pro zjištění jeho frekvenčního charakteru se použije metoda proměření útlumů jednotlivých frekvencí a zanesení do grafu. Spojením bodů vznikne křivka, která nás informuje o frekvenčním charakteru. Modernější metoda spočívá v optickém zobrazení tvaru křivky na monitoru. Na vstup funkčního bloku je připojen generátor sinus průběhu s proměnlivou frekvencí. Výstupní signál je po patřičné úpravě připojen na vertikální vychylovací cívky obrazovky.
Generátor generuje sinus signál od dolní frekvence do horní a synchronně s tím se mění horizontální vychylování cívky obrazovky. Hodnota úrovně sinus signálu určí výšku zobrazovacího paprsku ve vertikálním směru. Synchronním řízením lze zajisti to, že osciloskop vykreslí frekvenční charakteristiku na obrazovce. Přirozeně se dnes používají elektronické měřiče, které jsou podporovány softwarem.


Obr.1.1: Ukázka křivky na stínítku obrazovky


Předchozí článek Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích Následující článek
Operační zesilovače
Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Monolitické integrované obvody
Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Výkonové tranzistory
Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Elektronika v domácnosti
Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Prodejci součástek
Seznam firem prodávajících elektronické součástky
katalogy/prodejci_soucastek/
Články o elektronice
Seznam zajímavých článků z prostředí elektroniky
internet/elektronika.php
Lineární součástky
Starší zapojení, zdroje a zesilovače
ar/konstrukce_ar_3/rejstrik.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.