Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [biologie] od: 1 záznamu

adhezní spoj
Buněčný spoj mezi cytoplasmatickou stranou spojovací membrány a aktinovými vlákny
[biologie]

aktinové vlákno
Hlavní složka cytoskeletu, hojné ve svalových buňkách
[biologie]

aktivní transport
Přenos molekul (iontů) přes membránu poháněný hydrolýzou ATP nebo jinou formou metabolické energie
[biologie]

allosterický protein
Protein existující ve dvou nebo více konformacích závislých na navázání ligandu na jiné místo než katalytické
[biologie]

anafáze
Stadium mitózy, v němž se dělí dvě sady chromosomů a vzájemně se vzdalují
[biologie]

antikodon
Sekvence 3 nukleotidů v molekule transferové RNA, která je komplementární k třínukleotidovému kodonu v informační RNA
[biologie]

antiparalelní
Paralelně uspořádané, ale s opačnou orientací (dvě vlákna dvojšroubovice DNA)
[biologie]

antiport
Membránový transport, při němž se přenášejí dva různé ionty (malé molekuly) v navzájem opačném směru
[biologie]

apikální
Nacházející se na výběžku buňky
[biologie]

apoptóza
Programovaný zánik buňky
[biologie]

axon
Dlouhý tenký výběžek nervové buňky, schopný rychlého vedení nervových impulzů na dlouhé vzdálenosti
[biologie]

bazální lamina
Tenká vrstva mimobuněčné hmoty, oddělující epitelové vrstvy a řadu typů buněk
[biologie]

bioinformatika
Počítačové zpracování dat získaných studiem genomu, proteomu a metabolomu
[biologie]

buněčná linie
Klon buněk, které se mohou v kultuře za určitých podmínek takřka neomezeně dělit
[biologie]

buněčné dělení
Dělení buňky na dvě buňky dceřinné; v eukaryontních buňkách zahrnuje dělení jádra (mitóza) a dělení cytoplasmy (cytokineze)
[biologie]

buněčný kortex
Zvláštní vrstva cytoplasmy při vnitřním povrchu plasmatické membrány; v živočišných buňkách je bohatá na aktin
[biologie]

buňka
Základní jednotka živých organismů
[biologie]

C-kinasa (PKC)
Proteinkinasa aktivovaná Ca2+ a diacylglycerolem
[biologie]

Cyklin-dependentní kinasa (CDK)
Proteinkinasa aktivní ve spojení s cyklinem (spouští různé kroky v cyklu buněčného dělení)
[biologie]

centriola
Krátký válcovitý svazek mikrotubulů
[biologie]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro