Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [evropskaunie] od: 1 záznamu

acquis communautaire
Evropské právo, právo Evropské unie, společné právo Evropské unie, je základem evropské integrace. Jedná se o nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států.
[evropskaunie]

čmzrb
Českomoravská záruční a rozvojová banka - náš smluvní partner.
[evropskaunie]

EAGGF
Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství. Jeden ze strukturálních fondů EU funguje od roku 1962 a z jeho zdrojů je financován rozvoj venkovských oblastí. EAGGF je rozdělen do dvou sekcí. Součástí systému strukturálních fondů je pouze orientační sekce, jež podporuje rozvoj venkova (což se promítá do modernizace a racionalizace zemědělské výroby). Záruční sekce, působící v oblastech vývozních kompenzací, stabilizací cen atp. (která spravuje zhruba 95 % finačních prostředků fondu), do systému strukturálních fondů nespadá.
[evropskaunie]

EFRR
Evropský fond regionálního rozvoje - přispívá k rozvoji a strukturálnímu vyrovnávání zaostávajících regionů a k ekonomické a sociální konverzi oblastí, potýkajících se se strukturálními problémy. Jeden ze strukturálních fondů EU. Jinak také ERDF (European Regional Development Fund).
[evropskaunie]

euro
Měna Evropské unie.
[evropskaunie]

EUROSTAT
Statistický úřad Evropské unie.
[evropskaunie]

evropská centrální banka
Odpovídá za měnovou politiku a euro.
[evropskaunie]

evropská investiční banka
Pomáhá dosahovat cílů EU financováním investičních projektů.
[evropskaunie]

evropská hymna
Symbolizuje svobodu, společenství a mír mezi národy a občany členských zemí Evropské unie. Není to hymna pouze Evropské unie, ale hymna Evropy v širším slova smyslu. Její melodie pochází z Deváté symfonie, kterou v roce 1823 složil Ludvík Van Beethoven.
[evropskaunie]

evropská komise
Představuje exekutivní složku Evropské unie a dá se připodobnit k vládě - stejně jako vláda, i Komise má 'ministry' (komisaře), kteří spravují svůj resort.
[evropskaunie]

evropská rada
Hlavní politický orgán EU, který stojí na vrcholu právního systému Evropské unie. Vznikla na počátku 70. let z pravidelných schůzek nejvyšších představitelů členských zemí: hlav států a předsedů vlád - proto se také často označuje jako setkání na nejvyšší úrovni. Nejde o instituci jako takovou, jedná se spíš o pravidelné setkávání (summity) hlav států (prezidentů nebo premiérů), kteří určují zásadní směřování politiky Evropské unie.
[evropskaunie]

evropský hospodářský a sociální výbor
Vyjadřuje názory organizované občanské společnosti na hospodářské a sociální aspekty.
[evropskaunie]

evropský parlament
Zastupuje občany Evropské unie. Od roku 1979 jsou jeho poslanci voleni v přímých volbách. Volební systém se může v jednotlivých zemích lišit, i když většinou převažuje systém poměrného zastoupení, který známe z České republiky (volebním obvodem je celá země).
[evropskaunie]

FIFG
Finanční nástroj pro podporu rybolovu. Jeden ze strukturálních fondů EU, založen roku 1994 za účelem zajištění financování rozvoje přímořských regionů i rybářského odvětví.
[evropskaunie]

fond soudržnosti
Založen v roce 1993. Je doplňkovým fondem, který stojí vedle Strukturálních fondů. Je to významný nástroj, který poskytuje finance na významné projekty životního prostředí a infastruktury. Možnost čerpat z tohoto fondu mají státy, jejichž HDP je nižší než 90% průměru EU. Po prvním květnu 2004 Fond soudržnosti navazuje v ČR na činnost předvstupního nástroje ISPA, jehož funkce byla analogická.
[evropskaunie]

maastrichtská smlouva
Jiný název pro Smlouvu o EU. Ta v sobě zahrnuje smlouvu o hospodářské a měnové unii na straně jedné a smlouvu o politické unii na straně druhé. Zdůrazňuje hlavní cíle integrace: posílení ekonomické a sociální soudržnosti členů EU.
[evropskaunie]

NUTS
Zkratka z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, nebo anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics. Statistické územní jednotky Evropské unie jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. Z rozdělení ČR na NUTS vycházejí i regionální operační plány.
[evropskaunie]

operační program
Dotace ze strukturálních fondů se poskytují přes tzv. operační programy, což je jakási 'škatulka' pro danou problematiku.
[evropskaunie]

OPI
Tématický operační program Infrastruktura.
[evropskaunie]

OPPI
Tématický operační program Podnikání a inovace.
[evropskaunie]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro