Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [pravo] od: 1 záznamu

aberace
odchylka, úchylka; zvláštní případ omylu, kdy někdo chce způsobit určitý výsledek a nezávisle na své vůli způsobí výsledek jiný; skutkový omyl, který spočívá v tom, že útok namířený proti jednomu předmětu (např. osobě) mine svůj cíl a omylem zasáhne jiný předmět (jinou osobu)
[pravo]

abolice
forma milosti, kdy je nařízeno, aby se trestní řízení nekonalo (tj. nezahajovalo, nebo aby se v něm nepokračovalo)
[pravo]

adhezní řízení
část trestního řízení, kdy je projednáván nárok poškozeného na náhradu škody
[pravo]

adhezní smlouva
smlouva, jejíž obsah (případně čas ujednání) není výsledkem jednání, ale je určen jednou ze smluvních stran a druhá strana má pouze možnosti smlouvu zcela přijmout, nebo nepřijmout; jedna ze stran nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit Smlouva je obvykle předkládána jako formulář, např. smlouvy s telekomunikačními společnostmi, dodavateli energie, apod.
[pravo]

advokacie
poskytování právních služeb advokátem
[pravo]

advokát
ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou Advokáti poskytují právní služby. Viz též webové stránky České advokátní komory.
[pravo]

advokátní koncipient
ten, kdo je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou Advokátní koncipient vykonává u advokáta nebo u advokátní společnosti právní praxi, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem advokáta znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie.
[pravo]

advokátní tarif
vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb - stanovuje výši odměny advokátů a způsob jejího určení
[pravo]

affidativ
1.přísežné prohlášení nebo místopřísežné ujištění učiněné před notářem nebo jiným příslušným úředním orgánem a jím ověřené (zejm. anglosaské právo) 2. prohlášení o ručení za přistěhovalce
[pravo]

agraciace
forma milosti, kdy je již uložený trest zmírněn, nebo prominut (rozsudek se však neruší)
[pravo]

aklamace
veřejný, zjevný (nikoliv tajný) projev souhlasu nebo nesouhlasu (např. zvednutím ruky při hlasování)
[pravo]

akty konstitutivní a deklaratorní
Za konstitutivní se označují akty stanovící povinnosti nebo zakládající oprávnění, popř. akty tyto povinnosti či oprávnění rušící nebo měnící. Jde vesměs o tzv. vrchnostenské aplikační akty (viz č. 29) Za deklaratorní se považují akty, které určité skutečnosti pouze konstatují, potvrzují či osvědčují. To se týká jen skutečností, které jsou právně relevantní, např. že určitému subjektu přísluší určité právo nebo určitá povinnost, popř. že má určité postavení, které je z hlediska práva významné apod. V jednom právním aktu mohou být spojeny prvky povahy deklaratorní s prvky povahy konstitutivní.
[pravo]

alibi
důkaz o přítonosti obviněného na jiném místě, než se stal trestný čin
[pravo]

alimenty
výživné; zákonné výživné (placené na nemanželské dítě, dítě z rozvedeného manželství apod.)
[pravo]

allograf
závěť psaná cizí rukou, tj. nikoliv samotným zůstavitelem
[pravo]

amnestie
hromadné prominutí trestů za určité trestné činy cestou milosti nejvyšších ústavních orgánů (zpravidla hlavy státu, v ČR prezidenta)
[pravo]

anonymní údaj
takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů Pro anonymní údaj platí, že jej nelze vztáhnout k určité osobě. Jde tedy například o osobní údaje, které jsou zařazeny do velkých souborů po vypuštění jména a příjmení, případně dalších znaků, na jejichž základě by bylo možno údaj vztáhnout k určitému subjektu. Platí, že pro účely statistické a vědecké lze zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů; zde však je třeba, jakmile je to možné, osobní údaje anonymizovat (viz § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů).
[pravo]

aplikace práva
V nejobecnějším smyslu se rozumí aplikací práva použití, popř. využití právních předpisů k dosažení sledovaného cíle. Např. uzavřením kupní smlouvy dochází k aplikaci předpisů upravujících koupi věci. Speciálním případem aplikace je tzv. vrchnostenská aplikace práva, prováděná např. soudy nebo správními úřady. Uvedené orgány při ní v rámci své zákonem vymezené pravomoci rozhodují o právech nebo povinnostech fyzických, popř. právnických osob tím, že vydávají povolení k určitým činnostem (stavební povolení, povolení k vývozu určitých komodit a pod.), ukládají sankce, jestliže došlo k porušení zákonem stanovených povinností, popř. ukládají opatření k nápravě nedostatků zjištění při provádění dozoru či inspekce apod. Jejich rozhodnutí mají povahu tzv. aplikačních aktů. Tyto akty, pokud je vydávají orgány státu jeho jménem, jsou i státem garantovány.
[pravo]

autonomie vůle stran
zásada možnosti volby práva mezi účastníky závazkového vztahu s mezinárodním prvkem, tj. účastníci si mohou vybrat právní řád, kterým se bude řídit jejich vzájemný závazkový vztah Např. 'Tato smlouva se uzavírá podle slovenského právního řádu.'
[pravo]

autoremedura
způsob vyřízení opravného prostředku (např. odvolání), kdy nápravu zjednává sám orgán, který původní rozhodnutí vydal, nikoliv orgán vyššího stupně Obecně ji sám orgán může provést jen tehdy, vyhovuje-li plně podanému opravnému prostředku. Účelem autoremendury je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby.
[pravo]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro