Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [psychologie] od: 1 záznamu

akreditace
formálně nebo společensky uznávané úřady nebo orgány akreditují vzdělávací programy, kurzy, činnosti a jejich výstupy. Tím potvrzují, že organizace či jednotlivci splňují standardy, které všichni odsouhlasili. Ručí za důvěryhodnost vydávaných certifikátů a diplomů, a tedy za reliabilitu a validitu sledování a hodnocení jednotlivců a organizací, jejichž posudky mají platnost oficiálního schválení.
[psychologie]

brainstorming
(mozkobouření) - metoda, kde se spontánně sdělují první myšlenky, které účastníky na danou otázku či téma napadnou. Bez toho, aby je někdo komentoval či posuzoval, se zapisují na flipchart (podporuje kreativní myšlení).
[psychologie]

certifikace
označuje standardizovaný proces formálního uznávání vědomostí, dovedností a kompetencí osvojených jednotlivcem nebo předávaných poskytovatelem výchovně-vzdělávací služby.
[psychologie]

debriefing
aktivita na konci bloku sloužící k reflexi důležité aktivity či bloku, ale i ke zklidnění pocitů, emocí (je-li třeba k “vydýchání”), ale hlavně k uvědomění si, co nám daná aktivita dala a může dát v praktickém životě.
[psychologie]

dokumentace
označuje (elektronické nebo skutečné) psané nebo vizuální záznamy. Dokumenty něco dokládají, a to buď informacemi, které obsahují (jako například milostný dopis), nebo tím, že jejich obsah uznávaným způsobem dosvědčuje pravdivost a přesnost toho, co tvrdí.
[psychologie]

dovednost
vyjadřuje, že člověk má vědomosti a zkušenosti potřebné pro vykonávání určité činnosti. Osvojení určité dovednosti znamená, že se člověk naučil, co má dělat (má příslušné vědomosti) a jak to má dělat (dokáže přenést své vědomosti do praxe). To zároveň znamená, že někdo jiný může pozorovat jeho dovednost v akci.
[psychologie]

energizér
krátká aktivita za účelem probuzení energie (jak fyzické, tak mentální) a povzbuzení dynamiky ve skupině.
[psychologie]

facilitace
vedení bloku popřípadě diskuse. Klíčem k úspěšné facilitaci je každého ocenit jakožto osobnost a stavět na znalostech, zkušenostech a dovednostech všech zúčastněných lidí. Lidé se zapojí nejlépe tehdy, když se cítí respektováni ostatními a sebejistí v tom, čím přispívají.
[psychologie]

facilitátor učení
je nový výraz, který byl zaveden pro označení všech osob, které utvářejí, vedou a doprovázejí proces učení bez ohledu na sektor, v němž působí, a na typ učení, do něhož jsou zapojeni (pochází z anglického to facilitate = usnadňovat).
[psychologie]

feedback
v češtině překládáno jako “zpětná vazba”. Pro každý feedback je důležitá situace, za které je poskytnut. Osoba, která feedback přijímá, by na něj měla být připravena, neměla by tedy být ještě ve stresu (např. po důležité prezentaci). Naopak není vhodné feedback velmi dlouho oddalovat. Feedback by měl být účinný, ale přiměřený, vždy s ohledem na možnosti jeho příjemce. Feedback by neměl být poskytnut, pokud si to daná osoba nepřeje. Měl by tedy být vyžádaný.
[psychologie]

formální učení
je záměrné učení, které probíhá ve vymezeném a institucionalizovaném prostředí specificky upraveném pro vyučování, odbornou přípravu a učení, v němž působí facilitátoři učení s příslušnou kvalifikací pro daný sektor, vzdělávací stupeň a vyučovací předmět a v němž se obvykle učí určitá kategorie osob (vymezená věkem, úrovní a specializací). Cíle učení jsou téměř vždy stanoveny zvnějšku, pokroky v učení obvykle jsou sledovány a hodnoceny a výstupy učení jsou obvykle dokládány certifikáty a diplomy. Značná část formálního učení je povinná (povinná školní docházka).
[psychologie]

formativní hodnocení
označuje dynamický proces probíhající v čase, který se snaží zachytit vývojový rozměr učení, výkonu nebo výsledku. Zaznamenává posuny a změny mezi dvěma body s prvořadým důrazem na proces, který se odehrává mezi nimi, a na průběh změny.
[psychologie]

hodnocení
je posuzování, které má komparativní (srovnávací) rozměr a jehož součástí je řazení jednotlivců, aktivit nebo institucí podle výkonu nebo výsledku. Řazení může být vztaženo ke kritériím specifickým pro daný kontext, proces nebo výstupy (například: kdo přeplaval nejrychleji řeku, která agentura účastnící se EDS do programu zapojila největší podíl sociálně znevýhodněných mladých lidí), nebo může být výkon porovnáván s externím standardem či kritériem (jako v případě mezinárodního testu vědomostí a dovedností patnáctiletých žáků PISA).
[psychologie]

hodnocení absolutního výkonu
znamená posuzování výchovně-vzdělávací služby, zkušenosti nebo výstupu na základě souboru kritérií, která jsou vůči uvažované události, činnosti nebo výsledku vnější.
[psychologie]

hodnocení relativního výkonu
znamená posuzování výchovně-vzdělávací služby, zkušenosti nebo výstupu na základě poměřování relativního výkonu všech účastníků vůči sobě navzájem.
[psychologie]

chairing
chairman dne - role, ve které daná osoba dává rámec celému pracovnímu dni. Zvolená osoba uvádí program dne s vazbou na program předešlého dne, je časovým manažerem mezi jednotlivými bloky programu a pro účastníky osobou, za kterou mohou jít v případě dotazu k průběhu denního programu.
[psychologie]

ice breaker
“lamač ledu” - aktivita užívaná většinou na začátku školení (ale např. i v případě “zmražení” diskuse apod.) k navození přátelské atmosféry - bývá často provedena zábavnou formou.
[psychologie]

informální učení
je nezáměrné učení (přinejmenším z hlediska toho, kdo se učí), které probíhá v kontextech každodenního života v rodině, v práci, ve volném čase a na veřejnosti. Má výstupy, ale ty jsou zřídkakdy zaznamenávány, prakticky nikdy nejsou certifikovány a zpravidla je ani ten, kdo se učí, bezprostředně nepostřehne, ani nejsou uznávány pro účely vzdělávání, odborné přípravy či zaměstnání. Jedním ze způsobů zviditelnění a většího uznání výstupů takovéhoto učení jsou systémy APEL.
[psychologie]

kodifikované uznání
pro účely vzdělávání a odborné přípravy bez ohledu na sektor a stupeň tento pojem vyjadřuje formální a často oficiální (či právoplatné) uznání účasti v procesu učení a dosažených výstupů, např. ve formě certifikátu nebo diplomu.
[psychologie]

kompetence
často se zaměňuje s dovedností, ale ve skutečnosti neznamená totéž. Kompetence označuje schopnost uplatňovat nabyté vědomosti, znalosti postupů a dovednosti ve stálých či opakujících se, ale také v měnících se podmínkách. Podstatné jsou přitom dvě věci: uplatnění toho, co člověk ví a co umí, v konkrétní úkolové či problémové situaci a využívání této schopnosti v různých situacích.
[psychologie]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro