Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [vzduchotechnika] od: 1 záznamu

automatický kotel
zařízení, která zajišťuje automatické podávání paliva do prostoru ohniště a automatické odvádění popela do prostoru popelníku.
[vzduchotechnika]

bod neutrální
místo na tepelné soustavě s kapalnou teplonosnou látkou, ve kterém je udržován přetlak v určitém rozsahu.
[vzduchotechnika]

čerpadlo oběhové
strojní zařízení, které zajišťuje cirkulaci vody v kotlovém a topném okruhu.
[vzduchotechnika]

čerpadlo tepelné
zdroj tepla, který mění teplo o nižším teplotním potenciálu na potenciál vyšší.
[vzduchotechnika]

DN
jmenovitý průměr.
[vzduchotechnika]

doba slunečního svitu
doba, po kterou je daná plocha vystavena přímému slunečnímu záření.
[vzduchotechnika]

druhotné teplo
vzniká při technologické činnosti, např. při výrobě elektřiny, při větrání v odváděném vzduchu, při chlazení zdrojů energií či materiálů ap.
[vzduchotechnika]

ejektor
proudové čerpadlo v němž čerpací práci vykonává hybnost proudu tekutiny.
[vzduchotechnika]

energie fosilních paliv
energie obsažená v uhlí, v ropě a v zemním plynu.
[vzduchotechnika]

energie geotermální
tepelná energie země, může být obsažena v pevné či sypké hmotě, v podzemních zdrojích vody či páry.
[vzduchotechnika]

expanzní zařízení
součást zabezpečovacího zařízení vodních tepelných soustav umožňující:
[vzduchotechnika]

hlavní uzavírací armatura
armatura sloužící k odpojení odběrného zařízení od přívodu tepla, vody, plynu ap.
[vzduchotechnika]

hydraulická spojka
(propojka) potrubí, které propojuje přívodní a zpětné potrubí. Spojka může sloužit:
[vzduchotechnika]

charakteristika čerpadla
závislost měrné energie na objemovém průtoku čerpadlem, případně tlakového přínosu na objemovém průtoku.
[vzduchotechnika]

charakteristika potrubí
graficky vyjádřená závislost mezi průtokem a tlakovými (hydraulickými) ztrátami potrubí.
[vzduchotechnika]

charakteristika potrubní sítě
závislost tlakové ztráty sítě na průtoku sítí.
[vzduchotechnika]

místo dělící
místo na tepelné soustavě, které odděluje dílčí soustavy; oddělení je prováděno vždy výměníkem tepla.
[vzduchotechnika]

nastavení regulátoru tlakového rozdílu
uvedení regulačního prvku regulátoru do předepsané polohy dané požadovaným tlakovým rozdílem.
[vzduchotechnika]

nastavení seřizovací armatury
uvedení seřizovacího prvku armatury do předepsané polohy.
[vzduchotechnika]

obnovitelná energie
energie obsažená v okolním vzduchu, vodě, zemi, ve slunečním záření a také v rostlinách.
[vzduchotechnika]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro