Astrologie Astronomie Bankovnictví Biologie Botanika Cirkev Cizí slova Digitální technika Digitální fotografie Digitální televize Elektronika
Evropská unie GPS navigace Historie a dějepis Chemie Informační technologie Kancelář Kominictví Kosmetika Lékařství Německý jazyk Osobnosti světa Osobnosti vědy
Právo a zákon Psychologie Škola Telekomunikace Videotechnika Výchova Vzduchotechnika Wifi technika Zbraně Zdravá výživa Zdravotnictví Zubařství
   
Výpis pojmů v modulu [wifi] od: 1 záznamu

Access Point, AP
(přístupový bod). Přístupový bod (AP) řídí komunikaci mezi wi-fi zařízeními, která jsou zapojena v infrastrukturním režimu. Přístupové body je možné použít pro poskytování různých služeb pro lokální síť a připojení k internetu.
[wifi]

Ad-Hoc Mode
(ad-hoc režim, nahodilý režim). Wi-fi síť, která neobsahuje žádný přístupový bod, je známa jako ad-hoc wi-fi síť. Aby se zařízení mohla připojit k síti, musejí být nakonfigurována pro komunikaci v ad-hoc režimu. Ad-hoc síť je někdy uváděna též jako síť s rovnocennými uzly (peer-to-peer) nebo jako nezávislá síť (IBSS).
[wifi]

Antenna Diversity
(diverzita antén). Přidání další antény v blízkosti přístupového bodu pro zesílení signálů je známo jako různorodost antén.
[wifi]

Basic Service Set
(základní soubor služeb). Wi-fi síť obsahující jeden přístupový bod a několik klientů se nazývá základní soubor služeb (BSS).
[wifi]

MIMO
Tato technologie prodlužuje jak dosah, tak zároveň i propustnost bezdrátových prvků, pracujících dle standartu 802.11b a 802.11g. Princip této technologické novinky je vcelku prostý. Kombinuje vyšší citlivost samotného chipsetu s několikanásobným vysílačem a větším množstvím antén. Například Access Point obsahuje celkem 4 antény a 4 nezávislé RF modulátory. 2 antény jsou integrovány přímo na desce samotného zařízení, dlaší dvě jsou pak připojeny standartním způsobem pomocí RSMA konektorů. Zařízení pracuje v režimu MIMO i v případě, že připojená klintská zařízení tuto technologii nepodporují. Po zahájení komunikace s daným klientem jsou porovnávány údaje z jednotlivých přijímačů, dochází k výrazně lepší opravě chyb a zároveň i vysílání je směřováno do antén, z kterých je přístup ke klientskému adaptéru optimální. Kombinací těchto několika vlastností je možné dosáhnout výrazného (až osminásobného) zvýšení dosahu jednotlivých přístupových bodů.
[wifi]

bluetooth
Jedná se o rádiovou bezdrátovou normu, která je nejvhodnější pro komunikaci v krátkém dosahu (méně než 10 metrů) mezi počítačem, periferními zařízeními a příručními zařízeními.
[wifi]

BRAN
(Broadband Rádio Access Network - širokopásmová rádiová přístupová síť)
[wifi]

bridge
(most). Síťový most spojuje dva segmenty téže sítě. Přístupové body fungují jako mosty mezi kabelovými a bezdrátovými segmenty sítě. Dalším druhem mostu je bezdrátový most, který se používá ve dvojicích pro spojení segmentů kabelové sítě.
[wifi]

channel
(kanál). Frekvenční pásmo, ve kterém pracuje wi-fi síť, je rozděleno do určitého počtu kanálů. Ve specifikaci 802.11b probíhá veškerá komunikace mezi počítači připojenými ke konkrétnímu přístupovému bodu na jednom kanálu.
[wifi]

client
(klient). Jedná se o síťové zařízení, které je plně nebo částečně závislé na určitém druhu serveru. Ve wi-fi síti je tímto zařízením počítač, PDA nebo jiné zařízení, které komunikuje v síti přes přístupový bod. Klient se označuje též jako stanice.
[wifi]

CSMA/CA
(carrier sense multiple access with collision-avoidance -metoda vícenásobného přístupu s detekcí nosné a zabráněním kolize). Wi-fi zařízení používají metodu CSMA/CA pro zprostředkování komunikace mezi zařízeními. V případě, kdy ethernet používá detekci kolizí pro „překonání' kolizí v síti, wi-fi sítě nedovolí dokončit přenosy, jestliže ke kolizi dojde.
[wifi]

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol - protokol dynamické konfigurace stanice). Umožňuje zařízení na síti získat IP adresu dynamicky při připojení k síti.
[wifi]

driver
(ovladač). Všechna zařízení připojená k počítači nebo nainstalovaná na počítači vyžadují ovladač pro identifikaci zařízení pro počítač. Ovladače wi-fi zařízení pro několik verzí Microsoft Windows jsou obvykle poskytovány dodavateli síťových adaptérů Uživatelé systému Linux a Mac někdy získají ovladače od dodavatelů karet, neboje třeba je získat z jiných zdrojů.
[wifi]

DSSS
(Direct Sequence Spread Spectrum - rozprostřené spektrum v přímé posloupnosti). Jedná se o metodu frekvenční modulace stanovenou v původní specifikaci 802.11 a používanou (ve své vysokorychlostní verzi) normou 802.11b.
[wifi]

ESS
(Extended Service Set - překrývající se soubor služeb). Rozšířený soubor služeb se skládá z několika sítí typu BSS, které jsou spojeny dohromady, aby umožňovaly mezi sebou roaming. Zařízení, která mají přístup k ESS, mohou zůstat připojena k síti, pokud zůstávají v dosahu alespoň jednoho z přístupových bodů ESS.
[wifi]

FHSS
(Frequency hopping spread spectrum - rozprostřené spektrum s přeskakováním mezi frekvencemi). Jedná se o druhý typ frekvenční modulace uvedený ve specifikaci 802.11. FHSS ; nevyužívá žádná ze současných implementací 802.11, používá jej však Bluetooth.
[wifi]

ETSI
(European Telecommunications Standards Institute - Evropský ústav pro normalizaci telekomunikací)
[wifi]

firewall
Firewall chrání lokální síť před narušiteli tím, že omezuje přístup na počítač nebo síť. Různé firewally poskytují různé typy a úrovně ochrany včetně blokování portů používaných internetovými aplikacemi pro připojení k jiným počítačům, zabránění přenosům na základě jejich původu a analýzy a odmítnutí pokusů o proniknutí na základě určitých modelů podezřelých přístupů. Většina přístupových bodů obsahuje firewall. Většinu firewallu můžete nakonfigurovat tak, aby umožňovaly přístup ke specifickým částem vaší sítě nebo aby odepřely veškerý přístup zvnějšku.
[wifi]

hiperlan/2
HiperLAN/2 je norma bezdrátové sítě pracující ve frekvenčním pásmu 5 GHz. Má mnoho provozních charakteristik obdobných specifikacím IEEE 802.11. Norma HiperLAN/2 se těší velké pozornosti v Evropě, ale ve Spojených státech není příliš známá.
[wifi]

homerf
HomeRF podporované (mimo jiné) společností Intel představuje specifikaci bezdrátové sítě pracující v pásmu 2,4 GHz, která byla původně určena pro síťovou komunikaci v domácích prostředích. Specifikace IEEE 802.11b na trhu HomeRF předběhla a firma Intel přenesla svou podporu z HomeRF na 802.11.
[wifi]

15alt=Zobrazit předchozí záznamy Zobrazit další záznamy
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro