Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Měření přístupových sítí

Pro připojení nejběžnějších koncového zařízení - telefonu, se používá jednoho páru vedení, nebo-li dvou drátu, které jsou schopny uzavřít jednoduchý elektrický obvod. Není tedy divu, že na toto vedení budou kladeny určité elektrické požadavky. Než se pustíme do jejich klasifikace, připomeňme si některé konstrukční vlastnosti vedení. Jedná se o průřez a materiál vodiče, dialiktrikum izolantu a vzdálenost mezi vodiči, způsob kroucení páru a umístění v kabelu. Obecně platí: čím silnější průřez vodiče, tím nižší odpor, tím větší vzdálenost kabelu. Parazitní kapacita je důsledkem nekvalitního dialektrika a délky souběhu obou drátů. Dá se částečně eliminovat způsobem kroucení v kabelu. Akceptujeme-li tyto skutečnosti, můžeme vytvořit náhradní schéma vedení, tak jak na obr. 9.


Obr.9: Úplné náhradní schéma účastnického vedení v přístupové síti

Pokud budeme důslední a budeme uvažovat skutečné (nehomogenní) vedení, které se popisuje parametrickým vyjádřením, použijeme tzv. úplné náhradní schéma vedení. V praxi se ale vše zjednoduší a uvažujeme pouze útlum vedení, mezi párovou kapacitu a svod mezi páry a proti zemi. Útlum vedení roste s jeho délkou. V praxi by neměl odpor vedení být větší než 1,2kW bez koncového zařízení (ve zkratu). Kapacita vedení kolem 1Km je cca 220nF bez přístroje, nad 1mF s přístrojem. Svody mezi páry i zemí by měly být větší než 100kW. Svod mezi a,b dráty menší než 10kW už začíná balancovat ve vstupních obvodech ústředny na mezi vyhodnocení vyvěšeno/zavěšeno. Objeví-li se na vedení větší napětí (blesk), měly by zareagovat bleskojistky a zkratovat obvod proti zemi. Jedná se o tzv. primární napěťovou ochranu. Ta je v Siemens páskách na HR. V technologiích přípojných portů ústředny je ještě sekundární napěťová ochrana formou např. zenerových diod.

Je-li koncový telefon zavěšený, je U1=60V a U2 dle délky vedení se U2 téměř rovná U1. Proud procházející smyčkou musí být menší než 2mA, aby platil stav rozepnuté smyčky. Proud uzavřené smyčky musí být větší než 4mA a napětí U2 je úměrné délce vedení a vnitřnímu odporu telefonních přístrojů. Vždy musí být dostatečné velké, aby výkonově uživilo vnitřní obvody vlastního telefonního přístroje. U jednoho elektronického telefonu (např. ETA850/10T) je to kolem 15V. Ústředna musí zajistit, že proud ve smyčce nebude větší než 50mA. Útlum vedení, nebo-li délka se podílí na ztrátě výkonových možností telefonní linky a může se na příliš vzdáleném konci projevit nízkou slyšitelností na rotačních telefonech nebo přímo nefunkčností tlačítkových telefonech. Vliv parazitní kapacity je na hovorové pásmo 0.3-3,4kHz téměř zanedbatelný. Větším problémem mezi a,b dráty je svod, který může být například navlhnutí papírové izolace i starších kabelů. Pokud se objeví na b-drátu cizí napětí, projeví se taková zvláštní porucha u telefonů s elektrickým vyzváněním. Telefon neustále zvoní. Obvod je buzen specifickým rozdílem na a,b drátech z vyzváněcích 70 volt střídavých. Například u nadzemního drátového vedení dokázal vítr spojovat a rozpojovat dráty tak, že pro ústřednu se tyto impulsy jevily jako čísla volby a provolávala jiné účastníky. Plně navlhlý kabel se stal dokonalým konferenčním prostředkem. Díky přeslechu se slyšeli všichni telefonní účastníci. A ještě poslední zajímavost. Při trvalém styku vedení s cizím napětí, např. 220V ze sítě, kdy nezareagují bleskojistky (napětí nemá patřičný impuls a tvrdost), se speče plastová izolace a některé páry se fyzicky dotýkají. Pak vyzvánění na jednoho účastníka rozezvoní více telefonů, kterým ale hovor určen není.
Z výše uvedených důvodů je tedy nutné vedení parametrizovat a umět ho také změřit. K tomu nám slouží zkušební a měřící skříňka, která je součástí výbavy hlavního rozvodu. Když jsme si na obr. 6 popisovali detail Siemens pásku, uvedli jsme, že je zde tzv. rozpojovací svorka. Ta za normálních podmínek propojuje a,b dráty z kabelu k ranžíru. Tedy nepřerušuje vedení. Z obr. 6 je patrné, že do těchto rozpojovacích svorek je možné vložit měřicí vidlici. Ta nám přivede a,b dráty z vedení a a,b dráty z ústředny do měřící a zkušební skříňky (ZkS). Pomocí ní pak můžeme vybrané vedení změřit a vyzkoušet. ZkS nám umožňuje toto měření a zkoušení. Pomocí přepínačů a,b drátu je možné změřit reálný odpor a-drátu či b-drátu proti zemi. Můžeme zjistit například zkrat na vedení. Při zřizování HTS se provádí tzv. měření čisté smyčky. Technik zkratuje zásuvku a jiný technik odečte hodnotu odporu, kterou zapíše do dokumentace. Při poruchovém měření se hodnota naměřená porovná s hodnotou čisté smyčky. Je-li menší, je zkrat ještě před zásuvkou, tj. někde v přístupové síti. Postupně lze rozpojovat jednotlivé komponenty UR, SR a TR a blíže zaměřit chybu. Zkrat dokáží speciální přístroje pro kabeláře určit s dvou metrovou tolerancí. Při zřizování HTS se měří také smyčka s vyvěšeným aparátem, která se také zapisuje do dokumentace. Pokud je hodnota měřeného oporu stejná jako smyčka s aparátem, lze předpokládat, že účastník zapomněl zavěsit. Často je možné v příposlechu slyšet hlasy z místnosti. Nejhorším případem je proměnlivá hodnota smyčky. S největší pravděpodobností se jedná o vodu v kabelu či rozvodné skříni. ZkS dokáže i určit počet telefonních přístrojů. Použitím přepínání a,b drátu lze nabíjet a vybíjet kondenzátory v koncových zařízení. Dle ručičky voltmetru lze sledovat velikost nabíjecích a vybíjecích proudů a určit počet připojených telefonních přístrojů. Dříve se tak kontroloval počet nahlášených a počet skutečně připojených aparátů na jedné telefonní lince. Pokud není vidět reakce na přepólování a,b drátů, dá se předpokládat, že vedení k telefonu je přerušené. Pak dle hodnoty naměřené kapacity, lze zhruba určit, kde je vedení přerušené (HR, SR, zásuvka). Na starších telefonních ústřednách byla přímo obsluha hlavního rozvodu, která měla na starosti měření a zkoušení telefonních vedení. Dle její zkušeností a znalostí mohla přímo navést technika při poruše telefonní linky. ZkS má i měřič dob impulsních a mezi impulsních pro dekadickou volbu. Při hledání poruchy v ústředně se vytáčelo přímo z ZkS, nemusel se tak obtěžovat přímo účastník. Obsluhu HR dnes nahradily automatické měřící hlavy. Na závěr jen doplníme, že ve velkých a významných kabelech je vždy jeden pár určen pro měřící účely. Jeho svodový odpor a,b drátů proti zemi a hodnota odporu smyčky je monitorována 24 hodin. Lze tak registrovat nakopnutí či úplné překopnutí kabelu.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.