Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Přehled zpráv rozhraní PCM L3

[KLIDNO]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 v případě detekce stavu KLID, kterou nastavuje volaný účastník (nejčastěji po ukončení korektního hovoru). Stav je podmíněn trvalým příjmem definované kombinace přijímacích bitů.

[OBSAD]
Tuto zprávu generuje L3->L2 a požaduje nastavení kanálu do stavu OBSAZENI. Agresorem je volající. Volaný by měl vrátit signál POTVRZENI nebo BLOKADA. Vysílací bity jsou nastaveny trvale na definovanou hodnotu a testují se přijímací bity na reakci. Doba reakce by měla být akceptována druhou stranou do 50ms.

[POTVRZENI]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 a to na základě přijetí reakce druhé strany o tom, že se podařilo kanál obsadit a připravit ho na příjem první číslice K nebo značky R2. Tato zpráva by měla následovat sekvenčně po zprávě [OBSAD]. Po přijetí této zprávy se kanál dostává do stavu POTVRZENI OBSAZENI, který je chápán i jako stav IMPULS MEZERA a MEZICISL MEZERA. L2 si musí pamatovat, že před tímto signálem bylo OBSAZENI. Pro odlišení bitově stejných hodnot a různých stávů je nutné akceptovat časové konvence. IMPULS MEZERA řeší L2 při implementaci DEC-K volby. MEZICISL MEZERA řeší L3 a to dostatečnou mezerou mezi jednotlivými číslicemi cca 1s.

[ODESLI_CISLO]
Tuto zprávu generuje L3 do L2 a jedná se o požadavek přenést číslice volby k volanému. Tedy v případě směru ochozím. Implementace je obdobná jako u dekadické volby na rozhraní U. Číslice je nutné vysílat s platnou mezičíslicovou mezerou, která se čítá na vrstvě L2. Vzhledem k tomu, že celková doba vyslání číslice je u každé číslice jiná, je nutné příchozí zprávy [ODESLI_CISLO] bufferovat. Mezi dvě číslice volby je nutné vložit mezičíslicovou mezeru, což je opět starostí vrstvy L2.
Výjimkou je implementace signálu FLASH v odchozím směru, který v DEC-K definuje specifická kombinace a,b bitů. Ve směru příchozím je signál FLASH implementován jako klasický DEC kód s definovanou délkou trvání.

Obr.7: Časové diagramy pro implementaci volby DEC K

[PRIHLASENI]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 na základě detekce přihlášení volaného. To znamená, že volaný účastník vyvěsil a je možné propojit hovorová data. Vytvoření zprávy je podmíněno trvalým nastavením přijímaných bitů, resp. přechod ze stavu POTVRZENI OBSAZENI.

[TARIFOVANI]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 v případě detekce tarifního impulsu ze strany od volaného (nejčastěji z JTS). Tarifní impuls se projeví jako krátkodobé sesazení přijímacího bitu ‚b', pro nějž platí definovaný časový parametr T_MAX. Doba delší než T_MAX musí být detekována za stav ZPETNE VYBAVENI a generována zpráva [VYBAVENI_B].

[VYBAV_A]
Tuto zprávu generuje L3 do L2 a to na základě zjištění, že volající zavěsil. Touto zprávou oznamuje druhé straně (volanému) ukončení korektního telefonního spojení. L2 nastavuje trvale vysílací bity dle definovaného stavu a to zcela nezávisle na aktuálním stavu přijímacích bitů a,b. Následně dle reakce druhé strany testuje přijímací bity, které umožňují přechod do stavu: ZPETNE VYBAVENI, BLOKADA a KLID.

[VYBAVENI_B]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 a to na základě detekce zjištění zavěšení volaného účastníka. Dává tak informaci o možnosti zrušení hovorové cesty na straně volajícího. Ten by měl dostat obsazovací tón. Stav ZPETNE VYBAVENI je podmíněn trvalou detekcí definovaného stavu na přijímacích bitech

[VYBAVENI_Z]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 na základě potřeby druhé strany držet přihlášený kanál, který byl rušen zprávou VYBAVENI_B od volaného. Stav VYBAV ZP VYBAV je povinnost držet po dobu minimálně 30s. Dnes se již tato specifikace nepoužívá. Zpráva je podmíněná dobou existence stávajících přijímaných ab=00 po dobu delší než 1000ms od nastavení vysílacích bitů ab=10 jakožto zprávu [VYBAV_A]. Pokud do doby 1000ms nepřijde žádná odezva od volaného (žádná změna přijímacích bitů), musí L2 sám vyhodnotit stav jako VYBAV ZP VYBAV a generovat zprávu [VYBAVENI_Z].

[BLOKADA]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 na základě zjištění stavu BLOKADA a to ze strany volaného. Důsledkem této skutečnosti nám druhá strana říká, nepoužívej tento kanál pro realizaci odchozího směru. Stav BLOKADA je podmíněn definovaným nastavením vysílacích bitů ab=10, kterými se snaží volající o vytvoření stavu KLID. Strana volaného reaguje modifikací přijímacích a,b bitů, a umožňuje tak přechod do stavů: BLOKADA a KLID.

[KLID]
Tuto zprávu generuje L3 do L2 na základě přijetí informace o přechodu kanálu do klidového stavu a jeho setrvání. Tento signál nastavuje na příchozí straně jedinečný stav KLID, který se projeví i na straně odchozí stavem KLID. Obě strany jsou tak v základním stavu, připravené na budování nového korektního spojení.

[OBSAZENI_P]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 na základě požadavku druhé strany vytvářet příchozí hovorové spojení. Vlastní implementace je provedená v L2 a to z důvodů, že reakce POTVRZENI na OBSAZENI je nutná do 50ms. Vzhledem k časové benevolenci přenosu zpráv mezi L2 a L3, je nutné tak krátký čas zpracovat na vrstvě L2. Úkolem L2 je tedy čekat na sesazení přijímacího bitu a =0 (b=0 zůstává), vytestovat aktuální kombinaci a,b bitů a rozhodnout o: POTVRZENI, BLOKADA či původní KLID.

[PRIJEM_CISLO]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 na základě detekce přijaté volby ze strany volajícího. Volba je realizována metodou DEC-K. Pro příjem číslice pomocí K signálu platí stejné časové poměry jako u klasické DEC. Na obr. 8 jsou znázorněny přijímací bity PCM kanálu, které mají za úkol dle časových poměrů, správně vyhodnotit stavy a generovat korektní zprávu do L3.

Obr. 8: Bitová logika pro vyjádření volby dle DEC K2

[NAPOJENI]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 na základě zjištění požadavku, že druhá strana (volající) podává žádost o napojení na obsazeného účastníka. Tento signál je definován dobou trvání dané logické kombinace na přijímacích bitech.

[PRIHLAS]
Tuto zprávu generuje L3 do L2 na základě vyzvednutí volaného. L2 implementuje tuto zprávu jako trvalé vyslání kombinace a,b bitů pro stav PRIHLASENI, OPAK PRIHLASENI po dobu delší než 650ms.

[ZACHYT]
Tuto zprávu generuje L3 do L2 při požadavku zachytit stávající hovorovou cestu. Stav ZACHYCENI implementuje L2 jako trvalé nastavení vysílacích bitů. Tato služba pro zachycení zlomyslného volání je vytlačována automatickým přenosem čísla volajícího.

[ZAVRI]
Tuto zprávu generuje L3 do L2 na základě sdělení druhé straně (volajícímu) informaci o požadavku uvolnění PCM kanálu. Stav ZAVER implementuje L2 jako trvalé nastavení vysílacích bitů.

[VYBAVENI_A]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 na základě zjištěni zavěšení volajícího. Zpráva je detekována jako trvalý příjem přijímacích a,b bitů. Jedná se v podstatě o trvalou detekci a=1. Vliv vysílaných bitů na vytvoření stavu není podstatný. Přijímaný bit a=1 je jednoznačný.

[VYBAV_B]
Tuto zprávu generuje L3 do L2 v případě zjištění, že volaný účastník zavěsil. L2 tuto zprávu implementuje jako trvalé nastavení vysílacích bitů na definovanou hodnotu a to zcela nezávisle na stavu přijímacích a,b bitů. Vysílané bity ab=00 jsou jednoznačné.

[BLOKUJ]
Tuto zprávu generuje L3 do L2 a to na základě zamezení pokusů druhé strany (volajícího) používat tento kanál. Zakáže se OBSAZENI . L2 tuto zprávu implementuje jako trvalé nastavení vysílacích bitů ab=11 a vytváří stav BLOKADA.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.