Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Přehled zpráv rozhraní V mezi L2 a L3 vrstvou

[VYZVANI]
Interface V je principiální obdobou zvonku telefonního přístroje a jejím úkolem je detekovat přítomnost vyzváněcího napětí pro další zpracování příchozího hovoru. Zprávu generuje L2 pro L3 v případě zjištění vyzváněcího napětí na a,b drátech státní linky. L2 generuje tuto zprávu s každým dalším přijatým vyzváněcím impulsem (obr.2). Maximální doba T_DOHL určuje jak dlouho se bude testovat další vyzváněcí impuls v případě čítání vyzváněcích impulsů. V případě posledního vyzváněcího impulsu ze státní ústředny (když volající zavěsí), je zapotřebí ještě určitou dobu čekat na možný příchod vyzvánění. Po době T_DOHL je možné zrušit dohled.

Obr. 2: Časové schéma generování zpráv v sekvenci přijímaných zpráv

Stav vyzvánění je z elektrického hlediska implementován jako generování střídavého napětí cca 70V do účastnického. Signalizace je synchronní se skutečnou existencí 70V na a,b drátech a zpravidla je i akusticky synchronně reprodukována většinou telekomunikačních zařízení. Doby používané pro vyzvánění jsou řádově v sekundách a není brán velký ohled na jejich přesnost. V praxi se používájí asi tři typy časových struktur vyzvánění. Pro potřeby řízení ústředen páté generace bude dostačující generovat zprávu jako informaci o existenci. Napětí 70V musí trvat dobu T_VYZV_YES, dle obr.3. Tato doba je řádově v desítkách milisekund a má ořezat různé zákmity a cizí napětí, které mohou vzniknout na vedení v přístupových sítí JTS.

Obr. 3: Časové schéma detekce platnosti 70V vyzváněcího napětí

Podstatou generování zprávy [VYZVANI] je synchronní příjem těchto zpráv se skutečnou existenci náběžných hran vyzváněcích impulsu v L2. V době generování zprávy o vyzvánění je v L3 testován příchod další této zprávy. Důležitým parametrem pro korektní detekci vyzvánění je i T_DOHL_MAX. Tento parametr určuje, jak dlouhou dobu musíme testovat pravděpodobnou existenci dalšího vyzváněcího impulsu, než celou událost zrušíme. Norma udává, že je nutné provádět dohled ještě minimálně 6s a maximálně 12s po příjmu zřejmě posledního vyzváněcího impulsu. V praxi není doba vyzvánění z JTS delší než cca 3 min, což představuje asi 28 vyzvánění.

[VYZVEDNI]
Interface V je principiálně určené k ovládání a,b drátů přípojného vedení veřejné telefonní ústředny. Simuluje jako by funkci telefonního přístroje, přesněji řečeno funkci vidlice. Principiálně se může vidlice nacházet ve dvou stavech, sepnuto a rozepnuto. Tento stav je implementován spínacím tranzistorem dle příchozích zpráv z L3. Modifikace stavu vidlice se projevuje na vstupu JTS jako vyvěšení a zavěšení. Zpráva [VYZVEDNI] (uzavření smyčky) způsobí připojení tónu ze státní ústředny. Typ tónu určuje, zda je možné započít volbu (OZN), nebo zda je státní ústředna neprůchodná (OBS). Bohužel, tato skutečnost je zaměřena pro uživatele jako audio informace. Jakákoliv SW analýza typu přijímaného tónu je časově náročná a v ústředně páté generace nepoužívaná. Vzhledem k praktickým zkušenostem a dobré propustnosti současné digitální JTS je možné přijmutí obsazovacího tónu po vyvěšení téměř vyloučit. Z principu lze tedy započít volbu po vyvěšení státní linky po uplynutí doby T_IMP_YES, která je zapotřebí pro přípravu

Obr. 4: Časový diagram po uzavření smyčky, příjmu OZN a možnosti započít volbu

[ZAVES]
Tato zpráva je na L2 implementována jako fyzické rozpojení a,b drátů, tedy přerušení účastnické smyčky přípojné ústředny. Důsledkem této skutečnosti je státní ústřednou rozpoznán požadavek o ukončení hovoru a vnitřní obvody státní ústředny provedou své vnitřní procesy, které celou stávající cestu spojeni v JTS zruší. Podstatné je to, že při dalším požadavku L3 o uzavření smyčky se musí objevit oznamovací. Důležitá je doba T_ROZ_MIN, která určuje dobu přerušení smyčky a,b drátů. Norma říká, že tato doba musí být minimálně 400ms (obr.5).

Obr. 5: Časový diagram pro impuls a rozpojení smyčky

[DETEK_TON]
Interface V je principiálně založená na substituci telefonního přístroje. Základní rozdíl je v přístupu ovládání těchto periférií. Telefonní přístroj ovládá a řídí člověk, kdežto Interface V řídí SW v L3. Problém tedy nastává v otázce detekce a definice možných stavů, které vznikají v JTS. Člověk se řídí pomocí audio značek definovaných tóny a časem. Reálná detekce aktuálního tónu na bázi SW se z časových důvodů nepoužívá. V ústřednách páté generace se detekuje existence určených frekvencí v telefonním hovoru. Z telekomunikační logiky lze v jistých částech vytáčení telefonního hovoru předpokládat tón nebo ticho.Při analýze telekomunikační logiky dojdeme k závěru, že všechny typy tónů jsou generovány na frekvenci 425Hz a jejich doba je min 165ms. Proč je detekce tónu důležitá? Při vyzvednutí telefonního přístroje v pobočkové ústředně je připojen tzv. falešný oznamovací tón. Po analýze prvního čísla se zjistí požadavek vytáčet do JTS. L3 obsadí volnou telefonní linku. Teprve nyní se objevuje skutečný oznamova

Obr. 6: Časový průběh pro detekci existence tónu

Pro správnou detekci tónu je nutné ořezat zákmity na dané frekvenci o časové úseky kratší než je doba T_TON_NO, která určuje platnost existence korektního tónu dle obr.6. Časy kratší než je tato doba musí být ignorovány.

[VOLEJ]
Interface V principiálně nahrazuje číselnici telefonního aparátu. Požadavky na vytočení konkrétního čísla jsou přijímány z L3. Na základě schopností přípojné telefonní linky (DEC/MFC) jsou implementovány číslice volby do vedení k přípojné veřejné telefonní ústředně. Dnes se předpokládá, že přípojky veřejných ústředen umějí frekvenční volbu. Proto je implicitně preferována tento typ volby. Parametry této zprávy jsou Typ_Volby a Cislo_Volby. Dle typu volby implementuje L2 volbu do telefonní linky.

[TEST_TON]
Tuto zprávu generuje L3 do L2 v případě potřeby příchozího spojení v době již existujícího hovoru s účastníkem ve veřejné síti. Zpráva je generována v době, kdy je již známo koncové číslo v ústředně a je vyzváněno. Další detekce volby je nepodstatná. S příchodem tohoto signálu se L2 přepne do režimu detekce tónů. Při detekci L2 generuje zprávu [DETEC_TON] s parametrem frekvence 425Hz. Tato zpráva je důsledkem ukončení hovoru ze strany veřejné ústředny. Jedná se o detekci obsazovacího tónu, která je generován veřejnou ústřednou po zavěšení volajícího. Detekce je koncipována tak, aby eliminovala falešnou detekci v době hovoru. Zpráva je principiálně důležitá, neboť zapomene-li volaný zavěsit, je telefonní linka blokována do nekonečna. Detekce obsazovacího tónu nahrazuje konec hovoru ze strany volajícího. Tento signál není součástí signalizace U. Filtr stačí pouze na tuto frekvenci.

[DETEK_16KHZ]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 v důsledku detekce normovaného 16kHz tarifního impulsu. Ten je generován do vedení v domácí veřejné telefonní ústředně jako služba tarifikace. L2 detekuje impuls a zkontroluje jeho časový a úrovňový formát. Uzná-li impuls platný, generuje zprávu na vrstvu L3 do SubProcesu Tarif.

[IN_ANI]
Tuto zprávu generuje L2 do L3 v případě, že se mu korektně podaří odchytat identifikaci volajícího. Tato služba musí být podporována veřejnou telefonní ústřednou. V parametru zprávy je definován typ ANI a čísla ANI. Ve střední Evropě se používají dva typy přenosu identifikace volajícího. DTMF a FSK.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.