www.amapro.cz & David Bazala [Umělá inteligence]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Uvedené texty jsou pouze mé teoretické úvahy a nemusí odpovídat skutečnostem, které byly dosaženy v oblasti umělé inteligence. Zabývám se využitím svých dosavadních znalostí software a hardware pro aplikaci lidkého myšlení na umělou inteligenci v počítačové formě.

Jednotka videografiky

V jednotce zpracování videografiky dochází k tak paměťově a časově složitým operacím s daty, že je třeba data redukovat, aby s nimi bylo možné i nadále pracovat. Obdobné je to i v případě zpracování zvuku. Vzhledem k velkému objemu vstupních dat je celková výkonnost umělé inteligence daná jak rozlišovací schopností kamery, tak možností její pracování v reálném čase.

U jednotky UŘ jsem upozorňoval na větší počet I/O obvodů. Ty totiž tvoří hlavní vstupně/výstupní brány k jednotlivým jedlejším jednotkám. Každá tato brána je fyzicky přizpůsobena na tu vedlejší jednotku, pro kterou je určena. Jedná-li se třeba o soustavu elektromagnetů, jsou data převedena pro příslušné spínací obvody. Zde by se jednalo o jednosměrnou I/O bránu, neboť elektromagnety žádné informace pro UŘ nepřináší. V případě videografiky je I/O brána obousměrná. Každá I/O brána je připojená jednou stranou k vlastní vedlejší jednotce a druhou na adres. a dat. sběrnici UŘ. UŘ představuje PC, proto je adres. a dat. sběrnice pro brány společná, klasicky například 32 nebo 64 bitová. Pro přenášení např. zvuku je velikost sběrnic časově vyhovující, ale například pro porovnávání velkých paměťových bloků s aktuálním obrazem videokamery v reálném čase, je prakticky neuskutečnitelné. Situaci lze přirozeně řešit mnoha způsoby, jako menší rozlišení a pod. Naskýtá se ovšem i jiná cesta, která je hlavním znakem umělé inte My si nyní jednu s praktik softwarové redukce dat rozebereme. Zůstaneme u videografiky. Kamera snímá určitý prostor jako optické prostředí. Odstíny barev jsou snímány cyklicky ze stínítka a řazeny jako sériová data. Ta mohou být analogová nebo digitální. To je případ klasické kamery, její spojení je dále tvořeno koaxiálním kabelem. Přestože jsou data digitalizována je tento způsob přenosu dat velmi pomalý. Můžeme přirozeně použít vyšší snímací frekvence než klasické kamery, ale přenos dat po dvou drátech je neefektivní. Zcela jinou formu čtení optických dat představuje metoda k okamžitému přístupu k bodu obrazu OPBO. Vše spočívá v tom, že barevný odstín světla na stínítku ovlivňuje vlastní paměť RAM. Vzhledem k její umístění ji nazýváme aktuální stav videografiky. Pro strukturu adresování RAM pamětí je jakýkoli bod přístupný téměř okamžitě. V případě koaxu (sériových dat) je třeba si na stav bodu počkat maximálně dobu cyklu a jeho skutečná hodnota může být už jiná. Hlavní výhoda spočívá v tom, že některým po

Přiblížení jedné z formy tvorby objektů.

Celková aktuální obrazová paměť videografiky je rozdělena do šachovnice s určitým rastrem. Jeden čtvereček pak představuje alokovaný paměťový blok. Jeden, například hned první v levém horním rohu paměti, je aktualizován, neboli načten do porovnávací paměti v jiné části paměti videografiky. Tento aktuální alokovaný blok je postupně porovnáván s ostatními ve vzniklé rastrové šachovnici aktuální obrazovky. Porovnání spočívá v logické operaci compare. Výsledek je posouzen a označen jako stejný, nebo jiný. Narazí-li aktuální alokovaný blok a jiné bitově stejné, dochází k tvorbě shluků bloků stejných jako aktuální alokovaný blok. Hranice těchto shluků jsou zaznamenány. Po dokončení porovnání je dle počtu a struktury uspořádání shluků převeden do celkového bloku, který již představuje objekt. Celkový proces je proveden se všemi ostatními bloky šachovnice. Jestliže je, tento proces je časově náročný, provádí se jen s těmi bloky paměti, které se častěji opakují. Celkové porovnání alokovaných bloků se může provést, až

Informativní popis k obrázku objektování prostoru

Obr 2: a) objekty v prostoru; b) tvorba rastru a alokace; c) postupné porovnání bloků; d) evidence výsledných shluků; e) matematizace a tvorba objektů; f) matematická vyjádření výsledných objektů

Předměty, které jsme si do prostoru vložili (obr2a.), mají pro jednoduchost základní tvary obrazců, nejsou prostorové a ani se nepřekrývají. Přes objektiv kamery je prostor nakopírován do aktuální obrazové paměti vedlejší jednotky videografiky. Tato paměť je logicky rozdělena (rozrastrována). Vzniklá šachovnice (obr 2b.) je tvořena ze čtverečků, které nazýváme paměťovými bloky. Tento paměťový blok je pouze na úrovni této operace. Ostatní jednotky můžou používat jiné formy paměťových bloků. Velikost paměťového bloku je závislá na výkonnostních parametrem systému. Velikost bloku nesmí omezit podmínky pro práci v reálném čase. Čím menší bude pracovní kmitočet systému využitelný pro porovnávání, tím větší je třeba narastrovat paměťové bloky. Možná to připadá nelogické, neboť čím větší paměť, tím delší porovnávání. Ale sníží se tím počet porovnávacích cyklů (každý s každým). Aktuální obrazovou paměť je tedy třeba rozdělit dle výkonu systému. Potom následuje proces porovnávání. Jeden z paměťových bloků se aktualiz Další proces objektování je samotná tvorba výsledného objektu. Ten je tvořen na základě podrobné analýzy evidovaných shluků. Zde se využívá informačních souřadnic bloku a shluků. Objekt je prvně složen z hluků a teprve potom, je-li to možné, převeden (zaokrouhlen) na některý základní geometrický tvar. Je-li objekt přiliž složitý, je popsán pomocnými matematickými rovnicemi.

Jak je vidět z obr. 2d, který je kopií speciální paměti evidující shluky, jsou naše objekty (čtverec, kruh a trojúhelník) deformovány. Deformace je způsobena znázorněním skutečných obrysů hrubým rastrem o velikosti alokačního bloku. V našem případě je stejně popis objektu obnovitelný (díky matematickému dopočtu bodů) na skutečný tvar. To je ale pouze za dané situace. V praxi jsou objekty registrovány jen do určité přesnosti. Některé výběžky nebo maličkosti budou ignorovány. Můžeme to přirovnat k pohledu přes silné brýle. Prostor je zhruba registrován, ale menší věci jsou nerozlišovatelné.

Celkový objekt vytvořený jakoukoli metodou je popsán (obr 3.f) matematickou formulí. Vzhledem k tomu, že náš první objekt je podobný kruhu, je definovaný jako prostor ohraničený oblastí ležící v prostoru od bodu xy vzdáleností rádius. Další předmět byl vyhodnocen jako čtverec, který je v prostoru definovaný ohraničujícími body x1y1 a x2y2. Tvar trojúhelníku není až tak složitý, ale je popsán matematickými rovnicemi přímek, v jejichž průsečí oblasti leží inkriminovaná oblast. Přirozeně určitá složitější oblast může být po analýze nepřiměřeně složitá, tudíž její matematické vyjádření se může zdát člověku složité. Proč ale dochází k těmto procesům matematizace předmětů v prostoru? Jednak, jak už jsme si uvedli, se jedná o datovou redukci. Hlavní jednotka UŘ je vybaven speciálním softwarem pro práci s objekty. Jeho úkolem je s těmito objekty pracovat, kontrolovat, předpokládat ... . Dle matematických formulí je tento program schopen si dopočítat dle neustále se obnovujících informací o pohybu jakýkoli bod objek

Obr 3: a) ukázka porovnávání paměťových bloků; b) pravdivostní tabulka operace compare; c),d) výsledek operace compare c) neshodné bloky, d) shodné blokyAbecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.