www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Virtuální grafické moduly


Citac CT4
Aplikace simuluje IO bcd čítače, který je řízen náběžnou hranou na I (In). Směr čítání je dán stavem bitu na vstupu CU/CD (Count Up/Count Down). Čítač má i dva řídicí vstupní bity R (Reset) a S (Set), kterými lze nastavit čítač do příslušného režimu: Count - stav aktivního čítání, Start - stav pro zajištění nulového stavu čítače. S jeho překlopením do Count dochází k akceptování prvního čítacího impulsu I. Do té doby je čítač na 0000. Stav Stop - čítání je zastaveno a výstupní bity mají trvale poslední hodnotu. Stav Block - dává výstupní bity ABCD do stavu vysoké impedance. Interně čítač pracuje normálně. Výstupní bity ABCD jsou výstupy aktuální bcd hodnoty čítače. Pomocné výstupní bity N (Null) a F (Full) informují o extrémních hodnotách čítaného prostoru čítače, tedy 0000 je N=1 a pro 1111 je F=1. Tyto byty se používají pro přetečení či podtečení čítače. Aplikace nabízí manuální řízení bitu I, nebo lze použít simulační takty Generátor1/1,1/2 a 1/4.

Decoder SGM 1
Aplikace simuluje IO převodníku bcd kódu pro sedmisegmetovou zobrazovací jednotku. Dekodér má čtyři vstupní bity abcd, kde je možné binárně vytvořit 16 kombinací. Dle hodnoty vstupních bitů, které mají představovat cifru, jsou nastaveny výstupní bity Q0 až Q7. Pro vstupní bity platí logika cifer: 0000 = 0H, 1001 = 9H a 1010 = AH, 1111 = FH. Hodnoty nad 9 jsou tedy zobrazovány hexadecimálně. Kombinace Q výstupů jsou v dekodéru nastaveny v pevné matici a nelze je nijak měnit. Po připojení Segmentu zobrazovače se budou postupně rozsvicovat led, které ve výsledné podobě zobrazí cifru. Aplikace je doplněná o simulaci vstupního čítače abcd bitů, které lze spustit pro čítání nahoru Up, nebo pro čítání dolů Down.

DCD 1/16
Aplikace simuluje IO dekadického dekodéru 1 z 16. Dekodér má čtyři vstupní bity abcd, kde je možné binárně vytvořit 16 kombinací. Dle hodnoty vstupních bitů, které mají představovat výstupní kanál, je nastaven pouze jeden výstupní bit Q0 až Q15 na hodnotu log 1. Pro vstupní bity platí logika aktivací výstupního kanálu: 0000 = 1 kanál, 1001 = 9 kanál, 1010 = 10kanál a pro 1111 = 16 kanál. Tento Dec dekodér má obdobnou funkci, kterou by šlo sestavit s demultiplexeru, ale rozdíl je v: Vždy je aktivní jeden kanál, a to i pro hodnotu 0000 a aktivní kanál má vždy výstupní bit log 1.

DMx 1/16
Aplikace simuluje Demultiplexer, který má 16 výstupních bitů Q. Dle počtu výstupů je odvozeno i množství řídících bitu. Jsou to vstupy abcd. DMx má vstupní datový bit B, který je dle řídících bitů propojen na přiřazený výstupní kanál Q. Aktuální logická hodnota B bitu je kopírována na výstup Qx. Ostatní výstupy jsou ve vysoké impedanci. Q výstupy jsou propojeny na zobrazovací LED diody, které svim svitem indikují stav B bitu. Je-li B=0, LED nesvítí, je-li B=1, LED svítí. Princip řízení je obdobný jako u Dekoderu. Vstupní bity jsou jakoby připojené na sběrnici CPU a je možné tak DMx programově řídit. V editačním poli je výpis assembleru CPU, který umožňuje cyklické řízení čítání, respektive rozsvěcování LED. Assembler je dle aplikace CPU Mx1, která je součástí projektu AmaPro a simuluje mikroprocesor (CD IVP III). Na adrese 0xA010 je kopie řídících bitů DMx. Čítáním obsahu této adresy pomocí instrukce INC$, je možná postupně rozsvěcovat LED jako běžícího hada. Pro svit LED je nutné zajistit log 1 na vstupu B. Pokud by bylo B=0, čítání by probíhalo normálně, ale LED by se na propojenou log 0 nerozsvítilo.

Multiplexer Mx 8/1
Aplikace simuluje modul multiplexeru, který propojuje osm digitálních vstupů B0 až B7 na jeden výstup Q. Výběr aktuálního vstupu Bx je řízen řídicími bity abc. Pro adresování 8 výstupních kanálů je zapotřebí tří bitů, kde pak pro 000 je určen vstup B0 a pro 111 je určen vstup B7. Vstupní hodnota bitu na Bx je aktuálně kopírovaná na výstupní bit Q. Aplikace je připojená na pomocnou sběrnici, kde lze ovládat řídicí bity abc přes adresu A010. Zde aktuální hodnota spodních 3 bitů definuje číslo vstupního kanálu. Na adrese A011 je možné vidět na prvním bitu kopii aktuálního vstupu Bx. Díky tomuto zapojení lze programově sledovat nějaké externí zařízení, např. kontakty dveří apod.

PoleLed 8x8
Aplikace simuluje maticové zapojení Led diod v poli 8x8. Ačkoliv se toto zapojení u zobrazovacích jednotek nepoužívá, ukazujeme si ho pro znázornění maticového zapojení a řízení aktivních bodů. Matice je složená z vertikálních linek L0 až L7 a horizontálních linek K0 až K7, které se protínají a v místek průniku vytvářejí aktivně řízený bod. Ten je aktivní jen v případě, jsou-li Lx a Kx v log1. Pak pro rozsvícení celého pole stačí nastavit 11111111 a 1111111 na vstupy a pro zhasnutí 00000000 a 0000000. Aplikace nabízí možnost simulace hodnot na Lx a Kx vstupech, nebo je možné je ručně nastavovat a sledovat svit jednotlivých bodů. Jistě si všimnete, že tato forma řízení zobrazovací jednotky je nevhodná. Použití lze například u optických efektů, blikačů apod.

PoleSpin 8x8
Aplikace simuluje kontaktní pole v matici 8x8 pro aplikaci stisku 1 z 64. Spínací body jsou zapojeny na vstupní bity m0 až m7 a n0 až n7 (nejsou vykresleny). Sepnutím křižujících se vodičů pole dojde v IO k aktivaci bitu přerušení (Interuption), kde se objeví obdélníkový impuls, který informuje další obvody o stisku tlačítka. Na výstupních bitech Mx a Nx se objeví logické jedničky identifikující bod stisku. Tyto výstupy jsou demonstračně připojeny na sběrnici, kde by bylo možné zpracování pomocí CPU v aplikaci HWSimul1.1. V praxi se Mx aNx zpracovávají v dalších obvodech. I ty mohou být integrovány v jednom IO a výstupní formát může být např. v ASCII. Takové pole kontaktů je možné použít jako kontaktní dotekové pole.

Posuvný registr 8 bit
Aplikace simuluje posuvný osmibitový registr. Registr má vstup D (Data), který je při vzestupné a sestupné hraně bitu C (Clock) kopírován na vystup Q0 s tím, že dojde k posunutí aktuálních hodnot Qx na Qx+1. Důsledkem této skutečnosti dochází vždy ke ztrátě nejvyššího bitu. ). Registr má i dva řídicí vstupní bity R (Reset) a S (Set), kterými lze nastavit registr do příslušného režimu: Clock - stav aktivního posunu, Start - stav pro zajištění nulového stavu výstupu. S jeho překlopením do Clock dochází k akceptování prvního clock impulsu C. Do té doby je registr na 0000. Stav Stop - posun je zastaven a výstupní bity mají trvale poslední hodnotu. Stav Block - dává výstupní bity Qdo stavu vysoké impedance. Další vstupní bit c (counting) nastavuje směr posunu Up/Down. Posun lze tedy řídit ve směru k nejnižšímu nebo nejvyššímu bitu. Aplikace je doplněna o simulaci řízení vstupních bitu D a C, kde lze spustit automatické generování Clock a náhodnou modifikaci D bitu. Registr lze uměle i nastavit do příslušného stavu přes menu, jakoby modifikací R a S vstupů.

Zobrazovací jednotka SGM1
Aplikace simuluje jeden zobrazovací článek sedmi segmentové zobrazovací jednotky. Jednotka má osm vstupů abcdefgh, přes které jsou zapojeny Led diody ve tvaru segmentů do pole osmičky a desetinná čárka. Pozor, v praxi je nutné zjistit zda ochranné odpory jsou implementovány v IO. Dále je použitá zem, která uzavírá jednotlivé elektrické obvody segmentů Led. Manuálním připojením log 1 na vstup se rozsvítí příslušný segment. Kombinací vstupních úrovní lze dosáhnout zobrazení číslic a některých znaků.


Download: (stáhnout aplikaci)

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.